Effin rahankeräyssaaga

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Effi oli ensimmäisen kerran tekemisissä rahankeräyslain tulkintojen kanssa vuonna 2005. Yhdistyksellä oli Internetissä lahjoitussivu, johon liittyen poliisihallitus pyysi selvitystä.  Vuonna 2006 yhdistys sai kuulla olevansa epäiltynä laittomasta rahankeräyksestä, koska sivuilla oli tieto lahjoitusmahdollisuudesta tilinumeron kera. Tapausta käsiteltiin käräjäoikeudessa 2007 ja hovioikeudessa 2008; yhdistys voitti jutun molemmissa. Lahjoitussivu oli otettu pois Internetistä oikeudenkäyntien ajaksi, voiton jälkeen se palautettiin.

Vuonna 2015 yhdistys haki rahankeräyslupaa ja sai vuonna 2015 hylkäävän päätöksen, koska poliisihallituksen mielestä “on oletettavaa, ettei hakija toimi rahankeräyksestä annettujen säännösten mukaisesti”. Hylkäyksestä valitettiin 2.3.2015 hallinto-oikeuteen, josta tuli päätös 4.8.2016: yhdistyksen valitus hylättiin. Yhdistys valitti luvan hylkäämisestä vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta sielläkin valitus hylättiin, päätös tuli 2017-06-14.

Poliisihallitus oli tehnyt Effistä uuden tutkintapyynnön 1.4.2015. Kahta yhdistyksen edustajaa kuulusteltiin vuonna 2015. Tämän jälkeen juttu ei edennyt, ennen kuin yhdistys alkoi kysellä tutkinnan perään. Poliisi suoritti vuosina 2019 ja 2020 lisää kuulusteluja ja vuoden 2020 lopulla tapaus eteni syyttäjälle. Haastehakemus on toimitettu käräjäoikeuteen 18.3.2021. Oikeutta käytiin Helsingin käräjäoikeudessa 27.-28.10.2021. Käräjäoikeuden tuomio tuli 2021-01-14, yhdistys hävisi jutun. Yhdistys on jättänyt valituksen hovioikeuteen.

Koko tarinan ajan on siis kiistelty siitä, saako netissä ylipäätään kertoa lahjoitusmahdollisuudesta. Minkäänlaisesta saatujen (pienten) lahjoitusten väärinkäytöksistä  yhdistystä ei epäillä.

2005 Selvityspyyntö poliisihallitukselta

 • Effi saa selvityspyynnön poliisihallitukselta www.effi.org-osoitteessa sijaitsevasta “lahjoitukset” osasta, jossa kerrotaan, että yhdistys voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia.
 • 2005-lausuntopyynto.pdf

2006 Yhdistys tiedottaa olevansa epäiltynä  luvattomasta rahankeräyksestä

Effin tiedote asiasta.

2007 Käräjäoikeuden päätös

Rahankeräyslain (31.7.1980/590) 12 §:ssä on säädetty rahankeräysrikoksen tekomuodot. Yhtenä niistä mainitaan rahankeräyksen toimeenpano ilman rahankeräyslupaa. Lain 1 §:n mukaan rahankeräyksellä tarkoitetaan tässä laissa toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa.

Käräjäoikeus toteaa, että viimeksi mainittu säännös on varsin epäselvä rahankeräyksen tekotavan osalta. Siitä ei käy ilmi, mitä tarkoitetaan tässä yhteydessä yleisöön vetoamisella. Kun kysymys on rikosoikeudellisesta vastuusta, säännöstä tulee tulkita suppeasti. Suomenkielessä vetoaminen tarkoittaa muun ohella aktiivista vaikuttamista kohderyhmässä. Tässä tapauksessa vastaajayhdistyksen internetsivuilla on kerrottu, että yhdistys voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi ja samassa yhteydessä on annettu ohjeet lahjoitusten antamista varten sekä ilmoitettu tilinumero, jolle tilisiirrot voi suorittaa. Internetsivuilla on lisäksi kerrottu, että liityttäessä yhdistyksen jäseneksi voi myös tukea yhdistyksen toimintaa lahjoituksin. Yhdistyksen osuus itse lahjoitustapahtumaan on jäänyt passiiviseksi. Yhdistyksen toimesta on ainoastaan annettu informaatiota siitä, miten varojen lahjoittaminen käytännössä tuli tehdä.

On aivan ilmeistä, että tässä tapauksessa varojen lahjoittaminen yhdistykselle on tapahtunut kunkin lahjoittajan spontaanista aloitteesta eikä yhdistyksen julkaisemilla internetsivuilla ole näytetty olleen oleellista vaikutusta lahjoituspäätösten syntymiseen.

Edellä lausutuilla perusteilla käräjäoikeus on päätynyt siihen, ettei yhdistyksen toiminta varojen keräämiseksi syytteessä mainittuna ajankohtana ole tapahtunut yleisöön vetoamalla. Tästä seuraa, ettei yhdistyksellä ole ollut velvollisuutta hankkia lupaa syytteessä tarkoitettujen varojen keräämiseen ja näin ollen rahankeräysrikoksen tunnusmerkistä ei ole tässä tapauksesa täyttynyt. Tämän vuoksi syyte on hylättävä G:n, H:n ja I:n osalta. Muiden syytettyjen osalta syyte raukeaa syyttäjän peruutettua syytteen. Vastaajayhdistykseen kohdistettu vaatimus menettämisseuraamuksesta on hylättävä, koska varojen kerääminen ei ole tapahtunut rangaistavaksi säädetyllä teolla.

2008 Hovioikeuden päätös

Rahankeräyslain (31.7.19080/590) 1 §:n 1 momentin (681/1983) mukaan rahankeräyskellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Vastikkeena ei pidetä merkkiä, tarraa tai muuta keräyksen tai sen toimeenpanijan tunnusta, jolla on vähäinen taloudellinen arvo taikka jonka arvo suhteessa lahjoitukseen on alhainen. Saman lain 2 §:n 1 momentin (681/1983) mukaan rahankeräys saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta taikka yleistä kansalaistoimintaa varten ja sen 3 §:n (681/1983) mukaan rahankeräyksen toimeenpanemiseen on saatava rahankeräyslupa. Rahankeräyslupaa ei tarvita yleisen kokouksen järjestäjän kokoukseen osallistuvien keskuudessa suorittamaan keräykseen. Rahankeräyslupaa ei myöskään tarvita yksityisen henkilön merkkipäivään tai naapuriapuun liittyvään rahankeräykseen.

Asiassa on kysymys siitä, onko sen, että yhdistys voi sääntöjensä mukaan ottaa lahjoituksia vastaan sekä tilinumeron ja osoitteen, johon maksut voi suorittaa, ilmoittaminen yhdistyksen internetsivuilla rangaistavaa rahankeräysrikoksena. Hallituksen esityksissä HE 27/1980 vp ja HE 3/1980 vp ei ole otettu kantaa siihen, mitä yleisöön vetoamisella tässä yhteydessä tarkoitetaan. Hallituksen esityksen (HE 27/1980 vp s. 1) mukaan rahankeräystä on pidettävä muun muassa yleisen kansalaistoiminnan merkittävänä ja yleisesti hyväksyttävänä varainhankintakeinona. Toiminnan luotettavuuden turvaamiseksi rahankeräys on kuitenkin pääsääntöisesti sallittava vain viranomaisen luvalla. Hovioikeus toteaa, että intressi, jota rahankeräyksen säätämisellä luvanvaraiseksi ja luvattoman rahankeräyksen kriminalisoinnilla on tarkoitus suojata, on rahankeräysten toimeenpanemiseen liittyvien yhteiskunnallisten riskien lisäksi ollut turvata yleisön luottamus siihen, että sen rahankeräykseen antamat varat ohjautuvat oikeaan käyttötarkoitukseen. Sisäasiainministeriön asettaman rahankeräystyöryhmän loppuraportissa 31.5.2001 todetaan, että tuolloin voimassa olleesta rahankeräyslaista ei selkeästi ilmene, milloin kysymys on yleisöön vetoamisesta ja että tulkintaongelmien poistamiseksi laissa tulisi nykyistä selkeämmin määritellä, millaiseen toimintaan säädöksiä sovelletaan ja mikä toiminta jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Heinäkuun 1 päivänä 2006 voimaan tulleen rahankeräyslain (255/2006) säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 102/2005 vp) perustelujen mukaan ehdotetussa laissa määriteltäisiinkin, mitä yleisöön vetoamisella tarkoitetaan. Sitä koskeva määritelmä on otettu lain 4 §:n 3 kohtaan, jonka mukaan yleisöön vetoamisella tarkoitetaan suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa keräykseen.

A:n, B:n ja C:n syyksi väitettyjen rikosten tekoaikana on ollut oikeudellisesti epäselvää, mitä yleisöön vetoamisella on rahankeräyslain (31.7.1980/590) 1 §:n 1 momentissa (681/1983) tarkoitettu eikä heidän syytteessä kuvattua menettelyään ole ainakaan tuossa vaiheessa säädetty selvästi rangaistavaksi. Rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin ilmaiseman laillisuusperiaatteen mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Näin ollen rangaistussäännösten sanamuotoa on epäselvissä tapauksissa tulkittava suppeasti ja syytetyn eduksi.

Electronic Frontier Finland – EFFI ry:n oikeudenkäyntikulujen korvauksen osalta hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden. Aihetta käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen muuttamiseksi tältäkään osin ei ole.

Näillä ja muutoin käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla hovioikeus katsoo, ettei aihetta käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ole.

2009-02-14 Rahankeräysluvan tarpeen selvitys lääninhallituksesta

Kysymys

“Lähettäjä: N.N. <sähköpostiosoite> Päiväys: 14. helmikuuta 2009 22:40
Aihe: Rahankeraysluvan tarve
Vastaanottaja: kirjaamo.etela@laaninhallitus.fi
Hei,
Voisitteko välittää alla olevan kyselyn koskien rahankeräysluvan tarvetta asiasta vastaavalle, kiitos.
** *
Asia: Rahankeräysluvan tarve
Rekisteröity yhdistyksemme voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi. Tästä syystä ajattelimme laittaa yhdistyksen Internet-kotisivuille seuraavankaltaisen tekstin: “Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi. Lahjoituksen voi maksaa yhdistyksen tilille X käyttäen viitenumeroa Y.”
Haluaisin varmistaa teiltä, että tarvitaanko tällaisen tekstin laittamiseen yhdistyksen kotisivulle rahankeräyslupa?
Ymmärtääkseni rahankeräyslupaa ei tarvittaisi, koska lahjoituksia ei pyydettäisi aktiivisesti esimerkiksi sähköpostiviesteillä, vaan mahdollisen lahjoittajan on itse tietoisesti hakeuduttava yhdistyksen kotisivuille. Lisäksi teksti ei sisällä aktiivista vetoamista antaa rahaa yhdistykselle.
Terveisin,
N.N. sähköpostiosoite”

Vastaus

“Lähettäjä: Valo Tuula <tuula.valo@laaninhallitus.fi>
Päiväys: 17. helmikuuta 2009 8:37
Aihe: rahankeräyslupa
Vastaanottaja: “N.N.” <sähköpostiosoite>

Hei!
Rahankeräyslain 3 §:n mukaan rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Yleisöön vetoamisella tarkoitetaan suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa keräykseen. Eli yhdistyksenne tarvitsee rahankeräysluvan, jos se vetoaa yleisöön Internet-sivujen välityksellä kerätäkseen rahaa yhdistyksen toiminnan tukemiseksi.

Ystävällisin terveisin
Tuula Valo Esittelijä
Puh. 071 873 2233″

2009-02-19 Kirje oikeusasiamiehelle

2010-08-16 Oikeusasiamiehen vastaus

2011-05-19: Ville kritisoi Laihoa hesarissa

“Poliisihallituksessa rahankeräyslainsäädännön kehittämisestä vastaava Jouni Laiho puolusti tuotostaan (HS Mielipide 21. 4.) väittäen vuoden 2006 uudistuksen poistaneen laista sen ongelmat. Tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa.

Rahankeräyslaki olisi syytä kiireellisesti päivittää tälle vuosituhannelle niin, että se saataisiin toimimaan yhteen sosiaalisen median itseorganisoituvien rakenteiden ja avoimen sisällöntuotannon (esimerkiksi Wikipedian) edellyttämien lahjoitusten kanssa.

Nykyisellään laki aiheuttaa täysin turhia oikeudellisia riskejä nimenomaan rehellisille toimijoille. Toivottavasti uusi hallitus ottaakin uudistusprosessin agendalleen osana kansalaistoiminnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä.”

2011-11-25 Poliisihallituksen selvityspyyntö

“Poliisihallitus on ilmiantona saanut tiedon, jonka mukaan Electronic Frontier Finland -EFFI ry (jatkossa yhdistys) julkaisee internet-sivuillaan seuraavansisältöistä tekstiä: “EFFI voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen. Niitä ei voi kuitenkaan vähentää esim. verotuksessa. Jos haluat lahjoittaa, käytännössä se tapahtuu helpoiten tilisiirtona yhdistyksen tilille: (poistettu). Lähetä meili jasenasiat@effi.org niin saat viitenumeron pankkisiirtoa varten”

Poliisihallituksen käsityksen mukaan kyseisen internet-sivustolla oleva vetoaminen ja muu aineisto täyttää rahankeräyksen määritelmän.”

2011-12-15 Effin vastaus selvityspyyntöön

“Kyseinen alasivu ei täytä rahankeräyksen määritelmää, koska rahankeräyslain 31.3.2006/255 mukaan “Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa” (3§) ja “yleisöön vetoamisella suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa keräykseen” (4§). Yhdistys ei missään kohdassa pyydä eikä kehota antamaan rahaa. Toisin kuin selvityspyynnössä väitetään, yhdistys ei missään kohdassa myöskään ilmaise halua ottaa vastaan lahjoituksia.

Tästä yhdistyksen Internet-sivuilla olevasta tekstistä on lainvoimainen Helsingin hovioikeuden päätös (tuomio nro 3487, 10.12.2008), jonka mukaan kyseessä ei ole luvaton rahankeräys. Tekstiä tai sivuston rakennetta ei ole hovioikeuden ratkaisun jälkeen muutettu tavalla, joka tekisi siitä yleisöön vetoamista. Ainoastaan vanha kansallinen tilinumero on muutettu IBAN-muotoon ja Paypal-nappi on poistettu.
Tilinumero on julkaistu Internet-sivuilla, jotta sivullinen huijari ei pysty väittämään yhdistyksen tilinumeroksi jotain muuta tiliä ja siten ohjaamaan yhdistykselle tarkoitettuja lahjoituksia itselleen.
Yhdistys ei edelläolevan valossa tällä hetkellä harjoita yleisöön kohdistuvaa rahankeräystä. Todettakoon kuitenkin, että yhdistyksen syyskokous vuonna 2011 päätti, että yhdistys hakee rahankeräyslupaa ja jos se saadaan, järjestää varainhankintakampanjan.”

2012-01-23 Poliisihallituksen vastaus Effin-selvityksestä

 • Kommentit

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan selvityksessä ei esitetä perusteita sille, miksi yhdistyksen internet-sivuillaan julkaisemaa tekstiä ei tulisi pitää rahankeräyksenä. Asiassa on syytä erityisesti ottaa huomioon se, että Helsingin hovioikeuden 10.12.2008 antama tuomio nro 3487, johon yhdistys selvityksessään viittaa, koskee ennen 1.7.2006 voimassa olleen rahankeräyslain (590/1980) mukaisesti ratkaistua asiaa eikä siten ole suoraan sovellettavissa uuden rahankeräyslain (255/2006) aikana tapahtuvaan toimintaan.

Selvityksessä ilmoitetaan, että yhdistyksen syyskokous on vuonna 2011 päättäny, että yhdistys tulee hakemaan rahankeräyslupaa. Poliisihallitus katsoo, että jos yhdistys hakee rahankeräyslupaa ja luvan myöntämisedellytykset täyttyvät ja yhdistykselle voidaan rahankeräyslupa myöntää, ei Poliisihallituksen lähettämässä selvityspyynnössä tarkoitettu teksti internetissä aiheuta tarvetta jatkotoimenpiteille.

2014-05-12 Rahankeräysluvan lähetys

 • Effi lähettää rahankeräyslupahakemuksen
 • Käyttötarkoitus:
  “Yhdistyksen tarkoituspykälän mukaisesti ja yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi harjoitetaan tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestetään koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, annetaan lausuntoja lainsäädäntöhankkeista, vaikutetaan poliittiseen päätöksentekoon Suomessa ja EU:ssa, pidetään yhteyttä muiden maiden vastaaviin yhdistyksiin ja tarjotaan oikeudellista neuvontaa. Lisäksi toteutetaan kampanja nykymuotoisen rahankeräyslain kumoamiseksi.”
 • rahankeräyslupahakemus

2014-08-11 Toimintakertomus ja tilinpäätös lähetetty täydennykseksi

Rahankeräyslupahakemukseen oli pyydetty täydennyksenä toimintakertomus ja tilinpäätös, nämä lähetettiin.

2014-11-12 Poliisihallituksen lausuntopyyntö

Yhdistyksen internetsivustolla ohjataan Lahjoitukset -linkin kautta sivulle https://www.effi.org/yhdistys/lahjoitukset.html, jossa on nähtävillä (3.12.2014) seuraavanlainen teksti: (SENSUROITU)

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan kyse on internetissä toimeenpantavasta rahankeräyksestä, joka lähtökohtaisesti vaatii rahankeräysluvan. Kyseinen teksti vaikuttaisi täyttävän yleisöön vetoamisen tunnusmerkit, sillä kirjallinen vetoomus vaikuttaisi olevan sivuilla vain ja ainoastaan sen vuoksi, että yleisölle ilmoitetaan yhdistyksen halukkuudesta vastaanottaa vastikkeettomia rahalahjoituksia. Lisäksi teksti on nähtävillä julkisella internet-sivustolla, joten vetoaminen kohdistuu ennalta rajoittamattomaan joukkoon henkilöitä. Sivustolla myös opastetaan yksityiskohtaisesti miten lahjoituksen voi yhdistykselle tehdä mahdollisimman helposti.

Poliisihallitus varaa hallintolain 34 §:n mukaisesti Electronic Frontier Finland – EFFI ry:lle mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiassa ennen rahankeräyslupahakemusasian ratkaisemista. Voitte esittää näkemyksenne rahankeräyksen määritelmän täyttymisestä internetsivustonne kohdalla ja perustelut sille, miksi katsotte että toimintanne ei olisi luvanvaraista rahankeräystä. Lisäksi voitte antaa muuta tarpeelliseksi katsomaanne selvitystä.

2015-01-22 Päätös rahankeräysluvasta

 • Poliisihallitus hylkää hakemuksen
 • Perusteluja:

  Vanha oikeuden päätös ei ole voimassa koska rahankeräyslaki on uudistunut”Tätä koskeva määritelmä on sisällytetty lain 4 §:n 3 kohtaan, jonka mukaan yleisöön vetoamisella tarkoitetaan suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa keräykseen. Tällä uudistuksella on pyritty poistamaan tulkintaongelmia yleisöön vetoamisen määrittelyssä, joita on katsottu olleen aiemmian rahankeräyslain voimassa ollessa.

 • 2015-01-12-paatos-rahankerausluvasta.pdf

2015-03-02 Effi valittaa rahankeräysluvan hylkäämisestä:

2015-04-01 Poliisihallitus teki uuden tutkintapyynnön Effistä

Helsingin poliisilaitos on vastaanottanut 1.4.2015 päivätyn Poliisihallituksen tutkintapyynnön (liite 1), jonka ovat allekirjoittaneet poliisiylitarkastaja N.N.  ja ylitarkastaja N.N. Tutkintapyynnössä Poliisihallitus on pyytänyt Helsingin poliisilaitosta tutkimaan, syyllistytäänkö Electronic Frontier Finland – EFFI ry:n (jatkossa Yhdistys) toiminnassa rikoslain (39/1889) 17 luvun 16 c §:ssä tarkoitettuun rahankeräysrikokseen. Asiasta on laadittu rikosilmoitus 5500/R/21317/15.

2015 Tutkinta etenee kuulustelut 1-3

Tämän jälkeen juttu jää ilmeisesti jotenkin tauolle, koska seuraavan kerran tutkinnat etenevät 2019, kun yhdistys alkaa kysellä tilanteen perään.

 • 2015-11-19 Rikoksesta epäillyn B kuulustelu
 • 2015-10-24 Rikoksesta epäillyn A kuulustelu
 • 2015-09-29 Rikoksesta epäillyn A kuulustelu

2016-08-04 Hallinto-oikeuden päätös rahankeräyslupahakemuksen hylkäämisestä

Electronic Frontier Finland – Effi ry on Poliisihallituksen antamasta ohjauksesta huolimatta jatkanut useita vuosia Poliisihallituksen luvattomana pitämää rahankeräystoimintaa, eikä yhdistyksen taholta ole osoitettu aikomusta lopettaa kyseistä rahankeräystoimintaa. Electronic Frontier Finland – Effi ry:n harjoittama toiminta on ollut luonteeltaan sellaista, että Poliisihallitus on voinut perustellusti katsoa toiminnan edellyttävän rahankeräysluvan hakemista. Kun yhdistys ei ole kehotuksista huolimatta hakenut aikoinaan rahankeräyslupaa ja on tästä huolimatta jatkanut toimintaa ilman asianmukaista lupaa, Poliisihallitus on voinut harkintavaltansa puitteissa hylätä Electronic Frontier Finland – Effi ry:n rahankeräyslupahakemuksen päätöksen mukaisesti.

2016-2017 Rahankeräyslain uudistushanke: työpajoja ja otakantaa-kysely

Effi osallistui rahankeräyslain uudistamista käsitteleviin työpajoihin 23.11.2016 ja 2.6.2017. Uuteen lakiin on tulossa mahdollisuus pienkeräykseen.

2017-06-14 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös rahankeräyslupahakemuksen hylkäämisestä

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut:
Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2019: Tutkinta etenee pitkästä aikaa, lisää kuulusteluja

 • 2019-12-14 Rikoksesta epäillyn J kuulustelu
 • 2019-12-13 Rikoksesta epäillyn I kuulustelu
 • 2019-12-10 Rikoksesta epäillyn H kuulustelu
 • 2019-12-09 Rikoksesta epäillyn G kuulustelu
 • 2019-09-19 Rikoksesta epäillyn F kuulustelu
 • 2019-07-16 Rikoksesta epäillyn E kuulustelu
 • 2019-06-28 Rikoksesta epäillyn B kuulustelu, Rikoksesta epäillyn D kuulustelu
 • 2019-05-04 Rikoksesta epäillyn C kuulustelu
 • 2019-04-22 Rikoksesta epäillyn C kuulustelu
 • 2019 alkuvuosi: yhdistys kyselee tutkinnan tilanteesta.

2020-03-01 Uusi rahankeräyslaki voimaan

2020-06-09 Effin pienkeräys kielletään

Uusi rahankeräyslaki mahdollisti pienkeräykset ilmoitusmenettelyllä. Effi teki 4.6.2020 pienkeräysilmoituksen. 9.6. saatiin päätös “Poliisilaitos kieltää haetun pienkeräyksen järjestämisen.”

2020-11-26: Tutkinta valmistuu lopulta, odotetaan syyttäjän päätöstä

 • 2020-11-26 Lisätutkintapöytäkirja valmistui (Syyttäjä oli pyytänyt poliisilta lisätietoja.)
 • 2020-08-30 Artikkeli Helsingin Sanomissa https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006616806.html
 • 2020-06-16 Effin loppulausunto poliisille, yhdistys jää odottamaan syyttäjän päätöstä
 • 2020-05-15 Esitutkintapöytäkirja valmistui. Epäilty I ei enää ole epäilty vaan asian osainen.
 • 2020-05-13 Rikoksesta epäillyn F kuulustelu
 • 2020-02-17 Rikoksesta epäillyn K kuulustelu

2020-12-09 Tutkinnan sivuvaikutuksia

Effin hallituksen jäsenelle lähetetyssä salassapidettävässä kirjeessä suositellaan eroamaan rekisteröidyn puolueen hallituksesta, puolueen rahankeräyshakemuksen hyväksymisen helpottamiseksi:

Lupaharkinnan yhteydessä tehdyssä taustatarkistuksessa Poliisihallitus on saanut tietoonsa, että Teitä epäillään rahankeräysrikoksesta. Tämän taustatarkistuksessa esiin tulleen seikan perusteella on mahdollista, että SENSUROITU r.p:n hakemaa rahankeräyslupaa ei voitaisi myöntää.

[…] Mikäli haluatte luopua hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen roolistanne ja tätä myötä päätäntävallastanne rahankeräysasioissa, ilmoittakaa asiasta rahankeräyslupaa hakevalle puolueelle.

2020-12-17 Effin syyskokous

 • 2020-12-17 Yhdistyksen syyskokous, jossa hyväksytään toimintasuunnitelma, mukana rahankeräyksistä: “syyteharkinnan tilanteen mukaan voidaan yrittää uudelleen vuonna 2021, järjestetään 0-2 pienkeräystä. Mikäli yhdistystä ei viedä oikeuteen, haetaan uudelleen rahankeräyslupaa. Jos pienkeräys kielletään ja rahankeräyslupa hylätään, valitetaan päätöksistä.”

2020-12-18 Effin lausunto rahankeräyslaista

2021-03-22 Osalle syyttämättäjättämispäätöksiä

 • Epäillyt C, D, E, G, H ja K saavat syyttämättäjättämispäätöksen. Epäillyt A, B, F ja J jäävät odottamaan.  [Epäilty C oli pudonnut listalta, päivitetty tarkkasilmäisten lukijoiden huomiosta.]

2021-04 Haastehakemus käräjäoikeuteen

 • Syyttäjältä kyseltäessä selvisi, että haastehakemus on toimitettu käräjäoikeuteen 18.3.2021.

2021-07 Haasteet epäillyille

 • Epäillyt A, B, F, J ja yhdistys saivat haasteensa. Oikeutta käydään Helsingin käräjäoikeudessa 27. ja 28.10.2021.

2021-10-04 Avoin kirje sisäministerille

2021-10-27 & 28 Effin rahankeräysepäily käräjäoikeudessa

2021-12-09 Tuomiopäivä on siirretty

 • Uuden tiedon mukaan tuomio annetaan perjantaina 14.1.2022 klo 14 mennessä.

2021-12-05 OECD:n Civic space scan of Finland

Rahankeräysongelmat noteerattu OECD:n Civic space scan of Finland -julkaisussa (englanniksi). Rahankeräyslain ongelmista kerrotaan luvussa 5.

2021-01-14 Effi hävisi käräjäoikeudessa

Yhdistys toki valittaa, mutta käräjäoikeudessa hävisimme, oikeus siunasi rahankeräyslain käyttämisen kansalaistoiminnan haittaamiseen. Laajemmin https://effi.org/effi-havisi-rahankeraysjutun-karajaoikeudessa/

2022-01-23 Käräjäoikeuden tuomio

Käräjäoikeuden tuomio on redaktoitu ja saatavilla. Yhdistys näkee tämän rahankeräysjupakan häirintäsyytteenä. Laajemmin https://effi.org/karajaoikeuden-tuomio-2021/

2022-02-14 Effi valitti tuomiostaan

Effi valitti tuomiostaan

2022-03-31 Effin lausunto YK:n ihmisoikeusneuvostolle

Suomi on mukana YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa. Jätimme lausunnon rahankeräyslain käyttämisestä kansalaistoiminnan estämiseksi.

2022-06-06 Effin UPR-lausunto ulkoministeriölle

Suomi on mukana YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa. Jätimme lausunnon kansallisesta raportista YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljättä tarkastelukierrosta varten. Nostimme tässäkin esiin rahankeräyslain käyttämisen kansalaistoiminnan estämiseen.

2024-01-13 Effin rahankeräysjutun käsittely hovioikeudessa

Effin valitusta käräjäoikeuden tuomiosta käsitellään Helsingin hovioikeudessa 13.2. ja 27.2.2024.