Lausuntoja

 • Effin lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksesta 2018
  11.10.2019
  Leena Romppainen
  10.10.2019 Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle Asia: K 15/2019 vp Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018 (linkki) Tietosuojavaltuutetun toimiston vuosikertomus 2018   Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Effi on vuonna 2001 perustettu kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia digitaalisessa toimintaympäristössä. Näkökulmamme on erityisesti Internetiä ja sähköisiä palveluja käyttävän kansalaisen oikeuksia, tietosuojaa ja perusoikeuksia painottava. Tietosuojavaltuutetun toimisto on tehnyt ...
 • Effin lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista
  29.9.2019
  Raoul Plommer
  Effin lausunto lausuntopalvelussa Asia: VN/5281/2019 Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen merkittävimpiä hyötyjä? Tietosuoja-asetus pyrkii antamaan paremman suojan henkilötiedoille ja lisäämään keinoja hallita omien henkilötietojen käsittelyä. Yksi merkittävä konkreettinen hyöty on ollut se, että organisaatiot ovat vihdoin joutuneet tekemään inventaarion kaikesta keräämästään tiedosta. Ne ovat myös joutuneet miettimään kaiken keräämänsä tiedon käyttötarkoituksia, eivätkä ne voi kerätä tietoa enää kertomatta ...
 • Effin lausunto talousvaliokunnalle tekijänoikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla
  11.2.2019
  Leena Romppainen
  Effi lausui talousvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U 63/2016 vp, UJ 38/2018 vp). Leena Romppainen oli kuultavana Effin asiantuntijana valiokunnassa 7.2.2019.
 • Effin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekijänoikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla
  11.2.2019
  Leena Romppainen
  Effi lausui liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U 63/2016 vp, UJ 38/2018 vp). Ahto Apajalahti oli kuultavana Effin asiantuntijana valiokunnassa 1.2.2019.
 • Effin lausunto OKM:lle tekijänoikeusdirektiivistä
  23.1.2019
  Leena Romppainen
  Effi osallistui joulukuussa OKM:n tekijänoikeusdirektiivin kuulemistilaisuuteen ja toimitti lisäksi OKM:lle oheisen lausunnon, jossa nostettiin jälleen kerran esiin tekijänoikeusdirektiivin ongelmia etenkin artikloissa 11 ja 13.
 • Effin lausunto talousvaliokunnalle sähkömarkkinalaista
  10.12.2018
  Leena Romppainen
  Effin varapuheenjohtaja Elias Aarnio oli talousvaliokunnan kuultavana 19.10.2018
 • Effin lausunto HE-luonnoksesta kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi
  28.11.2018
  Leena Romppainen
  Effi ry vastustaa kokoontumislakiin ehdotettua ennakkoilmoitusajan pidentämistä.
 • Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista
  2.3.2018
  Mikko Kenttälä
  Hallituksen tiedustelulakiesityksissä on jonkin verran parannuksia verrattuna varhaisempien valmisteluvaiheiden luonnoksiin. Esimerkiksi joitakin määritelmiä on tarkennettu ja tiedusteluvaltuutetun oikeuksia laajennettu. Samalla kun on syytä kiittää jo tehdyistä parannuksista, on todettava, että laissa on edelleen vakavia puutteita, jotka tulisi korjata. Tämä lausunto keskittyy luonnollisesti näihin puutteisiin.
 • Effin lausunto eduskunnan lv-valiokunnalle hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista
  21.5.2016
  Leena Romppainen
  Effi pitää hyvänä, että valtionhallinto on sitoutunut sähköisten palveluiden kehittämiseen ja koordinointiin, jottei jokaista pyörää tarvitse keksiä aina uudelleen. Erityisen ilahduttavaa on naapurimaa Viron avoimen lähdekoodin ohjelmien hyödyntäminen, joka toivottavasti poikii vastavuoroisesti lisää avointa lähdekoodia myös muiden käyttöön. Esityksessä puhutaan muun muassa julkisten palvelujen saatavuudesta, laadusta, tietoturvallisuudesta, yhteentoimivuudesta ja ohjauksesta sekä julkisen hallinnon toiminnan tehokkuuden ja ...
 • Effin lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
  21.5.2016
  Leena Romppainen
  Effin lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta. Effi painottaa verkkoneutraliteetin tärkeyttä.