Linkittäminen on laillista

Suomen lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan kehittämis- ja tukiyhdistys ry:n WWW-sivuilla oli tyypillinen linkkilista ja linkki poliisin sivuille. 19.10.2001 poliisi vaati jyrkkäsanaisesti yhdistystä poistamaan linkin poliisin sivuille.

Normaali WWW-linkki on verrattavissa kirjallisuusviitteeseen eikä linkin tekemiseen tarvitse pyytää lupaa eikä julkaistuihin dokumentteihin viittaamista voi kieltää. Poliisilla ei ollut oikeutta vaatia linkkiä poistettavaksi.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi asiasta päätöksen 14.11.2003. Linkityksen kannalta oleellisia kannanottoja päätöksestä:

  • Linkitykseen liittyvät tekijänoikeudelliset säännökset ovat vielä osin selkiytymättömiä. Sellaisten linkkien tekemiseen, jotka esimerkiksi avaavat sivun kehykseen upotettuna omien sivujen sisään, voi tarvita luvan. Kuitenkaan tavallisen suoran linkin - jollaisesta tässä tapauksessa oli kyse - tekemiseen ei tarvita oikeudenhaltijan lupaa. Tekijänoikeuslaki ei siis rajoita tällaisten linkkien tekemistä. Sitä paitsi useat viranomaisten päätökset ja lausunnot eivät edes ole tekijänoikeuden suojaamia.
  • Poliisin WWW-sivuilla oleva vapaasti saatavilla oleva aineisto kuuluu julkisuuslain soveltamisalaan. Viranomaisen tulee tiedotusta suunnitellessaan varautua siihen, että sen aineistoja käytetään julkisina asiakirjoina ja linkitetään muille sivustoille. Linkitystä ei siis voi kieltää julkisuulain perusteella. Päinvastoin, perustuslain 12 § [sananvapaus ja julkisuus] julkisuusperiaatteen mukaisesti poliisiosaston olisi tullut perustuslain 22 § [perusoikeuksien turvaaminen] huomioon ottaen suhtautua linkittämiseen myönteisesti.
  • Vaikka oikeudellisia perusteita linkityksen kieltämiseen ei olekaan, niin yksityisellä sivuston ylläpitäjällä on aina mahdollisuus esittää ei-velvoittava toivomus, että hänen sivuilleen ei tehdä linkkejä. Kuitenkin jos viranomainen esittää tämänkaltaisen toivomuksen, tulisi viranomaisen toivetta esittäessään noudattaa erityistä varovaisuutta ja korostaa, että kyse ei ole velvoittavasta ohjeesta. Näin ei tapahtunut tässä tapauksessa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä esitetään yhteenvetona seuraavaa:

3.2.5 Kannanotto

Yllä esittämistäni syistä johtuen sisäasianministeriön ei olisi käsitykseni mukaan yhdistykseen kohdistuneista rikosepäilyistä huolimatta tullut edellä kuvatulla tavalla kieltää pelastushelikopteriyhdistystä linkittämästä poliisin julkisia verkkosivuja www.poliisi.fi yhdistyksen omille verkkosivuille.

Samalla kiinnitän sisäasianministeriön huomiota siihen, että julkisuuslain 18 § edellyttää noudatattavaksi hyvää tiedonhallintotapaa, jonka velvoituksin viranomaisen tulee huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisuudesta ja saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta ja eheydestä ja muusta tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Täten olisi asianmukaista myös viranomaisen kotisivuilla mainita siitä, mikäli jokin rajattu osa aineistosta on tekijänoikeudellisesti suojattua ja siten vain sivuston ylläpitäjän luvalla linkitettävissä.

Asiakirjoja