Oikeusasiamies: WWW-sivuille linkittämistä ei saa kieltää

Helsinki 19.11.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on erittäin tyytyväinen
eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tuoreeseen päätökseen, jonka mukaan
tavallisten WWW-linkkien tekemiseen ei tarvitse pyytää lupaa, eikä
linkitettävä myöskään voi kirjallisuusviitteeseen rinnastettavan
linkin tekoa tekijänoikeudellisin perustein kieltää.

Oikeusasiamiehen päätöksen taustalla on syksyllä 2001 runsaasti
julkisuutta saanut Suomen lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan
kehittämis- ja tukiyhdistys ry:n tapaus. Rikosepäilyjen kohteena
olleen yhdistyksen webbisivuilla oli tavallinen linkkilista, jolta oli
linkkejä muun muassa joidenkin amerikkalaisten palolaitosten ja myös
poliisin sivuille (www.poliisi.fi). Sisäasiainministeriön
poliisiosasto vaati 19.10.2001 jyrkkäsanaisesti yhdistystä poistamaan
sivuiltaan poliisin verkkosivuille osoittavan linkin.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan poliisi toimi väärin yrittäessään
kieltää pelastushelikopteriyhdistystä linkittämästä poliisin
verkkosivuille. EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki tiivistää
päätöksen linkittämistä koskevat pääkohdat:

 • Sellaisten linkkien tekemiseen, jotka esimerkiksi avaavat sivun
  omien sivujen sisään kehykseen upotettuna, voi tarvita
  tekijänoikeudenhaltijan luvan. Sen sijaan tavallisen suoran WWW-linkin
  – jollaisesta tässä tapauksessa oli kyse – tekemiseen ei tarvita
  oikeudenhaltijan lupaa eikä oikeudenhaltija voi tällaista linkitystä
  kieltää. Tekijänoikeuslaki ei siis rajoita tavallisten linkkien
  tekemistä. Useat viranomaisten päätökset ja lausunnot eivät sitä
  paitsi edes ole tekijänoikeuden suojaamia.

 • Poliisin WWW-sivuilla oleva vapaasti saatavilla oleva aineisto
  kuuluu julkisuuslain soveltamisalaan. Poliisilla on lisäksi
  velvollisuus edistää tietoaineistojen julkisuuden toteutumista.
  Viranomaisen tulee tiedotusta suunnitellessaan varautua siihen, että
  sen aineistoja käytetään julkisina asiakirjoina ja linkitetään muille
  sivustoille. Perustuslaki huomioon ottaen poliisiosaston olisi tullut
  suhtautua linkittämiseen myönteisesti.

 • Vaikka oikeudellisia perusteita linkityksen kieltämiseen ei
  olisikaan, niin yksityisellä sivuston ylläpitäjällä on mahdollisuus
  esittää ei-velvoittava toivomus, että hänen sivuilleen ei tehdä
  linkkejä. Kuitenkin jos viranomainen – varsinkin poliisi, jolla on
  laajat valtuudet määräyksien antamiseen ja pakkokeinojen käyttämiseen
  – esittää tämänkaltaisen toivomuksen, tulee viranomaisen toivetta
  esittäessään noudattaa erityistä varovaisuutta ja korostaa, että kyse
  ei ole velvoittavasta ohjeesta. Näin ei tapahtunut tässä tapauksessa.

EFFIn jäsen Tero Tilus ihmettelee: “On käsittämätöntä, että tarvittiin
oikeusasiamies kertomaan viranomaiselle, että he eivät voi kieltää
julkaisemaansa aineistoon viittaamista.”

“Apulaisoikeusasiamiehen päätös oli erittäin tervetullut terveen
järjen tuulahdus”, lisää Puolamäki ja jatkaa: “Tavallinen WWW-linkki
on verrattavissa lähdeviitteisiin, joiden tekemiseen ei ole ennenkään
tarvinnut pyytää lupaa.”

Poliisi oli linkkijupakan ansiosta ehdokkaana EFFIn Isovelipalkinnon
saajaksi keväällä 2002.

Lisätietoja:

Tiivistelmä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä
14.11.2003 ja asiaan liittyvät asiakirjat:
http://www.effi.org/sananvapaus/linkit.html

Kopio eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä
14.11.2003:
http://www.effi.org/sananvapaus/eoa-2003-11-14.pdf

Poliisi oli linkkijupakan vuoksi Isovelipalkintoehdokas 2002 (s. 5):
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/effi-2002-05-15.pdf

Uutisia verkossa vuodelta 2001:
http://www.tietoviikko.fi/doc.ot?d_id=63004

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland
ry
ville.oksanen@effi.org
040
536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland
ry
kai.puolamaki@effi.org
050
522 8111

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta, tietokoneohjelmien patentoinnista ja yksityisyyden
suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin
perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.