Linkittäminen on laillista

Suomen lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan kehittämis- ja
tukiyhdistys ry:n WWW-sivuilla oli tyypillinen linkkilista ja
linkki poliisin sivuille. 19.10.2001 poliisi vaati
jyrkkäsanaisesti yhdistystä poistamaan linkin poliisin sivuille.

Normaali WWW-linkki on verrattavissa kirjallisuusviitteeseen eikä
linkin
tekemiseen tarvitse pyytää lupaa eikä julkaistuihin
dokumentteihin viittaamista voi kieltää
. Poliisilla ei ollut
oikeutta vaatia linkkiä poistettavaksi.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi asiasta päätöksen
14.11.2003. Linkityksen kannalta oleellisia kannanottoja päätöksestä:

 • Linkitykseen liittyvät tekijänoikeudelliset säännökset ovat vielä
  osin selkiytymättömiä. Sellaisten linkkien tekemiseen, jotka
  esimerkiksi avaavat sivun kehykseen upotettuna omien sivujen
  sisään, voi tarvita luvan. Kuitenkaan tavallisen suoran linkin
  – jollaisesta tässä tapauksessa oli kyse – tekemiseen ei
  tarvita oikeudenhaltijan lupaa. Tekijänoikeuslaki ei siis
  rajoita tällaisten linkkien tekemistä. Sitä paitsi useat
  viranomaisten päätökset ja lausunnot eivät edes ole
  tekijänoikeuden suojaamia.

 • Poliisin WWW-sivuilla oleva vapaasti saatavilla oleva aineisto
  kuuluu julkisuuslain soveltamisalaan. Viranomaisen tulee
  tiedotusta suunnitellessaan varautua siihen, että sen
  aineistoja käytetään julkisina asiakirjoina ja linkitetään
  muille sivustoille. Linkitystä ei siis voi kieltää
  julkisuulain perusteella. Päinvastoin, perustuslain 12 §
  [sananvapaus ja julkisuus]
  julkisuusperiaatteen mukaisesti poliisiosaston olisi tullut
  perustuslain 22 § [perusoikeuksien turvaaminen] huomioon
  ottaen suhtautua linkittämiseen myönteisesti.

 • Vaikka oikeudellisia perusteita linkityksen kieltämiseen ei
  olekaan, niin yksityisellä sivuston ylläpitäjällä on aina
  mahdollisuus esittää ei-velvoittava
  toivomus, että hänen sivuilleen ei tehdä
  linkkejä. Kuitenkin jos viranomainen esittää tämänkaltaisen
  toivomuksen, tulisi viranomaisen toivetta esittäessään noudattaa
  erityistä varovaisuutta ja korostaa, että kyse ei ole
  velvoittavasta ohjeesta. Näin ei tapahtunut tässä tapauksessa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä esitetään
yhteenvetona seuraavaa:

3.2.5 Kannanotto

Yllä esittämistäni syistä johtuen sisäasianministeriön ei olisi
käsitykseni mukaan yhdistykseen kohdistuneista rikosepäilyistä
huolimatta tullut edellä kuvatulla tavalla kieltää
pelastushelikopteriyhdistystä linkittämästä poliisin julkisia
verkkosivuja www.poliisi.fi
yhdistyksen omille verkkosivuille.

Samalla kiinnitän sisäasianministeriön huomiota siihen, että
julkisuuslain 18 § edellyttää noudatattavaksi hyvää
tiedonhallintotapaa, jonka velvoituksin viranomaisen tulee
huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin
sisältyvien tietojen asianmukaisuudesta ja saatavuudesta,
käytettävyydestä ja suojaamisesta ja eheydestä ja muusta
tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Täten olisi
asianmukaista myös viranomaisen kotisivuilla mainita siitä,
mikäli jokin rajattu osa aineistosta on tekijänoikeudellisesti
suojattua ja siten vain sivuston ylläpitäjän luvalla
linkitettävissä.

Asiakirjoja