Effin syyskokous 2.12.2017, pöytäkirja ja toimintasuunnitelma

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n syyskokous, 2.12.2017

Paikka: Helsinki, Pullman Barin kabinetti Helsingin päärautatieasemalla

 1. Kokouksen avaus
  • Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 12:21.
 2. Järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen.
  • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Juha Nurmi ja Kalle Raiskila.
  • Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
  • Vuoden 2018 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
   I jäsenmaksuluokka 12 euroa
   II jäsenmaksuluokka 24 euroa
   III jäsenmaksuluokka 96 euroa
   IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
  • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
   I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
   II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
   III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
   IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
  • Päätettiin, että 3.12.2017 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2018 jäsenyyden.
  • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018
  • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.
 6. Puheenjohtajan vaali
  • Vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen.
 7. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  • Vuoden 2018 hallituksen jäseniksi valittiin: Elias Aarnio, Ahto Apajalahti, Henrik Ingo, Tiina Ison, Timo Karjalainen, Mikko Kenttälä, Juha Nurmi, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen ja Tapani Tarvainen.
 8. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2)
  varatoiminnantarkastajan vaali

  • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin Marko Saaresto ja Niklas Vainio ja varatoiminnantarkastajiksi Vera Izrailit ja Jori Mäntysalo.
 9. Vuoden 2016 toiminnantarkastuksen esittely
  • Esiteltiin vuoden 2016 toiminnantarkastuskertomus. Koska asiasta ei ollut mainintaa kokouskutsussa, päätettiin siirtää tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen käsiteltäväksi kevätkokouksessa 2018.
 10. Jukka S. Rannilan aloite lausuntojen antamisen organisoinnista
  • Keskusteltiin aloitteesta.
 11. Timo Karjalaisen kutsuminen yhdistyksen kunniajäseneksi
  • Kutsuttiin Timo Karjalainen yhdistyksen kunniajäseneksi.
 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:35.

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle
2018

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2018 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea -essee sekä yhdistyksen esite.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 3-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla. Palveluissa, joiden käyttö edellyttää tietojen luovuttamista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, Effi keskittyy näkymiseen ja pyrkii hyödyntämään keskustelussa muita foorumeita.

Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:

 • Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 • Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 • EDRi-gram -uutissähkeen suomennos.
 • Effin blogi, jota kehitetään nopeammin reagoivaan suuntaan.
 • Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (703 seuraajaa 30.11.2017) ja Effin Facebook-ryhmä (3165 jäsentä 30.11.2017).

Näiden lisäksi:

 • Effin IRC-kanava (IRCnet #effi).
 • Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
 • Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan yhä.
 • Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
 • Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.
 • Tuotetaan lyhyt video Effin perusesittelystä messu- ym. käyttöön.
 • Ylipäänsä videomateriaaleihin satsataan.

Painetut materiaalit:

 • Under Surveillance -sarjakuva
 • Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
 • Yhdistyksen yleisesite
 • Oikeus lukea
 • Internetin estot

Laaditaan uutta materiaalia:

 • Suomennetaan the charter of rights and principles for the
  internet, http://internetrightsandprinciples.org/wpcharter/
 • Suomennetaan muita EDRin bookletteja, kuten
  • Kuinka Internet toimii
  • Aktivistin opas Brysselin sokkeloon
  • Miksi sananvapaudella on väliä?
  • Copyrightin kiusat
 • Kansalaisen tietosuojaopas
 • Lehtinen autojen GPS-seurannasta (eCall, Suomen tienkäyttömaksut)
 • Uudistetaan Effin yleisesite
 • Digitaalinen kuolinpesä
 • Tarroja

4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus

 • Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote.
 • Sosiaalista mediaa (Facebook ja Twitter) tehostetaan,
  tavoittavuus paranee.
 • Effi-Alert -sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin
  tapahtumiin.
 • Wikin käyttöä lisätään, erityisesti siellä olevaa linkkilistaa.

4.2. Kotisivu-uudistus

Kotisivut uudistetaan, tarvittaessa maksullisena projektina.

5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön ja sen noudattamisen kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueohjelmiin. Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti. Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 • anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
 • julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
 • nettisensuurihankkeiden seuranta
 • kansalaisten tiedonsaannin ja hallinnon avoimuuden edistäminen,
  avoin data
 • e-health-hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
 • standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
 • sähköisen äänestämisen jatkosuunnitelmien seuranta
 • ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
 • tekijänoikeusjärjestelmän, ja erityisesti
  hyvitysmaksujärjestelmän, kehitys ja siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet
 • sähköinen tunnistautuminen
 • esineiden internet
 • e-hallinnon integroidut datavirrat, tietojohtaminen,
  päätöksenteot, logistiikka ja monikanavaiset toimintamallit
 • EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
 • julkisten palveluiden järjestämisessä käsiteltävän henkilötiedon ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten ICANN-kokouksiin, Computers, Freedom and Privacy- ja RightsCon-konferensseihin, EuroDIGiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Pohjoismaissa Free Society Conference and Nordic Summit -tapahtumaan ja Stockholm Internet Forumiin. Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.

5.1 Eduskunta

 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
 • Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 • Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa

6. Yhteistyöverkostot

Kansallisesti

Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin, Ihmisoikeusliiton, Suomen PENin, Suomen standardoimisliiton ja Suomen Internet-yhdistyksen (ISOC Finland). Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Myös Open Knowledge Finlandin kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan datan avoimuuden edistämiseksi.

Kansainvälisesti

Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen NCUC:n ja NPOCin jäsen.

7. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Eri puolilla Suomea on ollut paikallistoimintaa. Pyritään jatkamaan, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Tapahtumiin on lainattavissa yhdistyksen materiaalipaketti.

8. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten ja julkisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitellään.

Yhdistys selvittää mahdollisuutta valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen rahankeräysluvan hylkäämisestä.

Vuonna 2018 tavoitteena on, että yhdistyksellä on kaksi osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua.

9. Ekskursiot

Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.

10. Ville Oksasen muistopalkinto

Perustetaan työryhmä Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseksi.

11. Tapahtumat

Effi osallistuu Assemblyille. Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea.

Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. Suomen Internet-yhdistys, Open Knowledge Finland) kanssa.

Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.