Effin syyskokous 16.12.2023: pöytäkirja, toimintasuunnitelma ja talousarvio

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, 16.12.2023 Helsinki

Paikka: Helsinki, ravintola Oivan kabinetti

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 17:18.

2. Järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
 • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Aminda Suomalainen ja Immo Niemelä.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2023:

 • Vuoden 2024 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
  • I jäsenmaksuluokka 12 euroa
  • II jäsenmaksuluokka 24 euroa
  • III jäsenmaksuluokka 96 euroa
  • IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
 • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
  • I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
  • II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
  • III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
  • IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
 • Päätettiin yksimielisesti, että 17.12.2023 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2024 jäsenyyden.
 • Päätettiin yksimielisesti, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.

5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

 • Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi.
 • Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi.
 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.

6. Puheenjohtajan vaali

 • Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Topi Toosi.
 • Vuoden 2024 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.

Puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.

7. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali

 • Hallitukseen oli ehdolla 5 ehdokasta kun Leena Romppainen oli valittu puheenjohtajaksi.
 • Vuoden 2024 hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Elias Aarnio, Timo Karjalainen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen ja Topi Toosi.

8. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali

 • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2024 valittiin Ville Myllymäki ja Antti Värri, ja varatoiminnantarkastajiksi Vera Izrailit ja Marko Saaresto.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:27.


Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2024

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2024 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea -essee sekä yhdistyksen esite.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 1-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

Yhdistyksen kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa pyritään osallistamaan jäsenistöä mahdollisimman paljon.

3.1. Työryhmät

Tietosuoja- ja tietoturvaryhmät jatkavat toimintaansa.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla.

Palveluissa, joiden käyttö edellyttää tietojen luovuttamista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, Effi keskittyy näkymiseen ja pyrkii hyödyntämään keskustelussa muita foorumeita.

Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:

 • Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 • Verkkosivusto, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 • Effin blogi, jonne kirjoitetaan pari kertaa kuussa.
 • Yhteisölliset mediat, kuten X (ex-Twitter) (@Effi_ry) (1141 seuraajaa 12.12.2023) ja Effin Facebook-ryhmä (3256 jäsentä 12.12.2023).

Näiden lisäksi:

 • Mahdollisuuksia Mastodonin käyttöönottoon tutkitaan.
 • Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan yhä.
 • Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia.
 • Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.

Painetut materiaalit:

 • Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
 • Oikeus lukea
 • Internetin estot
4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus
 • Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote.
 • Sosiaalista mediaa (Facebook ja X) tehostetaan parantaen tavoittavuutta.
 • Toteutetaan ainakin yksi jäsenkysely.

5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön ja sen noudattamisen kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueohjelmiin.

Effin hallitusohjelmatavoitelista päivitetään ja sen toteutumista seurataan aktiivisesti.

Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • EU-vaalit
 • EU:n lainsäädäntö CSAM, AI Act, Data Act
 • Digikompassi Suomessa ja EU:ssa
 • Digihenkilöllisyys Suomessa ja EU:ssa
 • EU:n digitaalisia palveluita (Digital Services Act) ja digitaalisia markkinoita (Digital Market Act) koskevan lainsäädännön seuranta
 • Terroristista verkkosisältöä koskevan lain vaikutusten seuranta
 • uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
 • EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteutus; tekijänoikeusjärjestelmän kehitys ja siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet
 • kansalaisten yksityisyyden toteutuminen viranomaisasioinnissa ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 • anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
 • julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
 • nettisensuurihankkeiden seuranta
 • kansalaisten tiedonsaannin ja hallinnon avoimuuden edistäminen, avoin data
 • e-health-hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
 • sähköinen tunnistautuminen
 • standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
 • ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
 • esineiden internet
 • EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutusten seuranta
 • AI ja koneoppiminen

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten EuroDIGiinInternet Governance ForumiinOslo Freedom Forumiin sekä Freedom Online Coalitionin ja ICANNin kokouksiin.

5.1 Eduskunta
 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
 • Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 • Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa
5.2 EU-vaikuttaminen
 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja Suomen meppeihin ja muihin eurokraatteihin
 • Pyritään vaikuttamaan meppien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 • Pyritään järjestämään EU-parlamenttivierailu

6. Kampanjointi

Jatketaan yhdistyksen Tor-solmujen (3 kpl: Espoo, Jyväskylä, Oulu) pyörittämistä. Kampanjoidaan julkisten palveluiden tietosuojan edistämiseksi, esimerkiksi kodin ja koulun/päiväkotien välisten viestintäsovellusten ja pysäköinninvalvonnan kohdalla.

7. Yhteistyöverkostot ja tapahtumat

7.1 Suomessa

Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin, Tekijänoikeudellisen yhdistyksen ja Suomen avoimien tietojärjestelmien COSSin jäsen sekä Jyrki Kasvin säätiön tukiyhdistyksen kannatusjäsen. Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus-, avoin data-, kuluttaja- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty InternationalinCOSSinIhmisoikeusliitonKuluttajaliitonOpen Knowledge FinlandinSuomen Internet-yhdistyksen (ISOC Finland), Suomen standardoimisliitonSuomen PENinTekijänoikeudellisen yhdistyksen ja Toimittajat ilman rajoja -järjestön kanssa. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Effi osallistuu myös Finnish Internet Forumin järjestämiseen.

Effi osallistuu muun muassa seuraaviin tapahtumiin:

 • 16.-17.2.2023 Disobey
 • Finnish Internet Forum
7.2 Kansainvälisesti

Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting OrganizationNon-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen Non-Commercial Users’ Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Organizations’ Constituencyn (NPOC) jäsen. Effi on My Data Globalin jäsen.

8. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Koronapandemiavuosina paikallistoimintaa ei juurikaan ole ollut. Pyritään uudelleenkäynnistämään, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Jyväskylässä. Tapahtumiin on lainattavissa yhdistyksen materiaalipaketti.

9. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kotimaisilta ja kansainvälisiltä säätiöiltä. Yksittäisiä hankkeita varten voidaan hakea rahaa myös julkiselta sektorilta. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Vuonna 2024 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua ja videotuotantoa.

9.1 Rahankeräystutkinta ja -oikeudenkäynti

Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kyseessä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020 ja käräjäoikeuden ratkaisu saatiin 14.1.2022. Yhdistys valitti hovioikeuteen ja asiaa käsitellään hovioikeudessa vuonna 2024, mahdollisesti myös korkeimmassa oikeudessa.

Jos yhdistys voittaa jutun ja ratkaisu jää lainvoimaiseksi, järjestetään 0-2 pienkeräystä ja haetaan uudelleen rahankeräyslupaa. Jos pienkeräys kielletään ja rahankeräyslupa hylätään, valitetaan päätöksistä. Jos oikeuden päätös ei tyydytä yhdistystä, siitä valitetaan.

9.2 Taloushallintajärjestelmän uudistus

Vuonna 2023 otettiin käyttöön Kitsas-järjestelmä, jonka käyttöä kehitetään vuonna 2024.

10. Ekskursiot

Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.

11. Ville Oksasen muistopalkinto

Hallitus selvittää Suomen yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien kiinnostusta osallistua Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseen gradupalkintona.

12. Tapahtumat

Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea.

Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. Suomen Internet-yhdistysOpen Knowledge FinlandIKI ry) kanssa.

Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

12.1. Yhdistyksen 23-vuotisjuhlavuosi

Yhdistys täytti 20 vuotta 5.9.2021. Koronapandemian vuoksi isommat juhlat ovat siirtyneet eteenpäin. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan yhdistyksen historiikki ja järjestetään 23-vuotisjuhlatapahtuma.

13 Koulutus

13.1 Oma koulutustoiminta

Järjestetään yksin tai yhdessä muiden soveltuvien järjestöjen kanssa ainakin yksi koulutustapahtuma, tavoitteena saada lisää aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan.

13.2 EDRi-verkoston koulutustoiminta

Osallistutaan EDRi-verkoston koulutustoimintaan mahdollisimman aktiivisesti.

13.3 European Summer School on Internet Governance

Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia European Summer School on Internet Governanceen https://eurossig.eu/eurossig/.


Electronic Frontier Finland – Effi ry:n talousarvio vuodelle 2023

TA 2024 Tot 2023 TA 2023
TULOT
Jäsenmaksutulot 35 000 21 414 35 000
Kannatusjäsenmaksut 15 000 2 462 15 000
Kannatustuotemyynti 5 000 102 5 000
Lahjoitukset 6 000 611 5 000
Rahankeräys 0 0 0
Muut 5 000 24 5000
Yht. 66 000 24 589 66 000
MENOT
Palkat (sivukuluineen) -42 000 -28 340 -42 000
Toimisto -300 -80 -1 200
Matkakulut -15 000 -13 006 -20 000
Kannatustuotehankinnat -2 000 0 -2 000
Kannatustuotepostitukset -300 -38 -300
Kannatustuotekauppa -750 -732 -650
Tapahtumat -9 000 0 -9 000
Kokoukset -1 000 0 -500
Jäsenmaksut -2 000 -1 910 -2 000
Edustuskulut -1 000 0 -1 000
Pankki- ja postikulut -1 000 -465 -1 000
Mainosmateriaali -1 200 0 -1 200
Kampanjat -3 600 -3 600 -3 400
IT-kulut -5 000 -1 700 -5 000
Muut (ks. alla) -30 000 0 -13 000
Yht. -114 150 -49 362 -102 250
ALI-/YLIJÄÄMÄ -48 150 -24 773 -36 250

Muut kulut ovat oikeudenkäyntivaraumia:

 • hovioikeuden lakitoimistokulut
 • asiantuntijalausunto
 • varaukset
  • menettämisseuraamus
  • yhteisösakko
  • rikosuhrimaksu
 • valitus korkeimpaan oikeuteen tarvittaessa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *