EFFI ry:n syyskokous 16.12.2007, pöytäkirja

Pöytäkirja

EFFI ry
Syyskokous
2007-12-16 klo 14.30 @ Tieteiden talo

Läsnä:
Juho Lindman, Ville Oksanen, Tapani Tarvainen, Henrik Blåfield, Leena Romppainen, Arto Teräs, Jyri Luostarinen, Jukka Ruotsalainen, Virpi Kauko, Jukka Huhta, Mikael Storsjö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.33.

2. Järjestäytyminen

Valittiin Tapani Tarvainen kokouksen puheenjohtajaksi, Jukka Huhta sihteeriksi.

Kokous tarkistaa pöytäkirjan reaaliajassa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma liitteen mukaisesti.

Päätettiin varsinaisen jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa ja
kannatusjäsenmaksuksi porrastetusti 100 euroa (yksityishenkilöt ja
1-10 henkilön yhteisöt), 500 euroa (kymmentä suuremmat yhteisöt).

Hyväksyttiin budjetti liitteen mukaisesti.

5. Puheenjohtajan vaali

Valittiin puheenjohtajaksi Tapani Tarvainen.

6. Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin vuoden 2008 hallitukseen seuraavat:

 • Juho Lindman
 • Ville Oksanen
 • Leena Romppainen
 • Jukka Ruotsalainen
 • Mikael Storsjö
 • Jyri Luostarinen
 • Tero Tilus
 • Timo Karjalainen
 • Henrik Blåfield
 • Virpi Kauko

7. Tilintarkastajien valinta

Valittiin tilintarkastajiksi Kari Kuusisto ja Mikko Välimäki ja varatilintarkastajiksi Arto Teräs ja Jukka Huhta.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Electronic Frontier Finland – EFFI ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2008 pitkälle aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Vuodelle 2008 painopiste sijoittuu jäsenhankintaan, jäsenten aktivoimiseen toiminnan puolesta ja näkyvyyden lisäämiseen muun muassa osallistumalla tapahtumiin.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan mahdollisimman aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi pyrkii osallistumaan järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus pyrkii kokoontumaan noin kaksi kertaa kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pyritään pitämään vuoden aikana 3-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla ja sen rungon muodostavat edelleen:

 • Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot
 • Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit
 • Säännöllisen epäsäännöllisesti ilmestyvä Effi-sähke
 • Effi-Alert – sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin tapahtumiin
 • Effin blogia kehitetään keskustelevampaan suuntaan. Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien, kuten podcastin ja wikin, perustamiseen tutkitaan.

5. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön kehittämiseen sen kaikilla tasoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 • nettisensuurihankkeiden seuranta
 • tekijänoikeusjärjestelmän kehitys
 • avoimet standardit
 • kansalaisten tiedonsaannin edistäminen

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun ja osallistuu kansainvälisiin projekteihin.

Effiä tullaan myös muuten tekemään aktiivisesti tunnetuksi poliittisten päätöksentekijöiden parissa. Tätä varten Effi jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista.

6. Yhteistyöverkostot

Effi pyrkii tekemään yhteistyötä ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin ja Suomen PENin. Myös alan viranomaisvaikuttajien,
kuten tietosuojavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Effi tulee jatkamaan aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU:hun. Effi pyrkii myös osallistumaan
YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan, ja hakee ICANNin “At Large Structure” -asemaa. Effi ottaa osaa myös resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Computers, Freedom and Privacy -konferenssiin. Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.

7. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä pyritään kehittämään ja tukemaan. Sitä mukaa kun paikallista aktiivisuutta ilmenee, sitä tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Yhdistystä esittelevä materiaalipaketti pidetään ajan tasalla ja sitä tarjotaan käytettäväksi tapahtumissa.

8. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi
jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa uudistetaan. Myös yrityslahjoitusten mahdollisuuksia selvitellään.

9. Ekskursiot

Effi pyrkii löytämään sopivia yhdistyksen toimialueeseen kuuluvia vierailukohteita jäsentilaisuuksien järjestämistä varten. Kohteena voivat olla myös eduskunta tai tekijänoikeusjärjestöt, kuten Gramex, vuoropuhelun aikaansaamiseksi.

10. Big Brother

Effi järjestää viidennen Big Brother-tapahtuman syksyllä rahatilanteen salliessa.