Effi: Maanmittauslaitoksen kartat avoimeen käyttöön kansantalouden tueksi – avoin kirje ministeri Urpilaiselle

Effi: Maanmittauslaitoksen kartat avoimeen käyttöön kansantalouden tueksi

Avoin kirje ministeri Urpilaiselle

12.12.2011

Arvoisa ministeri Urpilainen,

vaikka pöydällänne on varmasti tällä hetkellä isompia asioita, toivomme että ehtisitte vielä puuttumaan ministeriönne budjettiosaston virkamiesten Maanmittauslaitoksen karttojen avaamista koskevaan lausuntoon. Lausunto ei noudata hallitusohjelman linjauksia tietoaineistojen saatavuuden ja uudelleenkäytön lisäämiseksi.

Maanmittauslaitos haluaisi avata muun muassa maastotietokannan ja siitä tuotetut rasterikartat sekä digitaaliset ilmakuvat avoimesti ja maksutta kaikkien käyttöön. Avaaminen perustuu hallitusohjelman linjauksiin, valtioneuvoston periaatepäätökseen ja tutkimuksiin tietovarantojen avaamisen taloudellisista vaikutuksista.

Eri maiden käytäntöjä vertailevan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen raportin [1] perusteella vapaasti tai edullisesti tarjottu karttadata kiihdyttää alaan liittyvän yritystoiminnan kasvua, joten on odotettavissa, että vapauttaminen maksaa itsensä takaisin arvonlisäverojen, uusien työpaikkojen ja tiedon hyödyntämisen tehostumisen myötä. Euroopan komission vuonna 2011 julkaiseman survey-tutkimuksen [2] mukaan julkisen sektorin tietoaineistojen suorat ja välilliset taloudelliset vaikutukset EU:n alueella ovat 140 mrd. euroa.

Muut ministeriöt kannattavat aloitetta [3] lausunnoissaan, mutta Valtiovarainministeriön budjettiosasto nähtävästi ainoana vastustaa sitä.

Budjettiosaston vastineessa [4] nojaudutaan siihen, että asiasta olisi pitänyt päättää budjettiriihen yhteydessä ja näin ollen maksuttomuutta voitaisiin seuraavan kerran käsitellä vasta ensi vuonna. Maanmittauslaitoksen ehdotuksen mukaisesti aineistojen maksuttomalla luovutuksella ei olisi kuitenkaan valtion budjettiin vaikutuksia, sillä laskevien myyntitulojen ja pienentyvien kustannusten välinen erotus katettaisiin tietääksemme MML:n budjetista.

Näin ollen budjettiosasto asettaa näkemyksensä työjärjestyksestä tärkeämmäksi kuin hallitusohjelman, johon halu julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaamiseen on kirjattu [5]. Tämän lisäksi tietovarantojen avaamisesta on valtioneuvoston periaatepäätös, jossa erityisesti kannustetaan kokeilevaan toimintaan erityisesti laajaa kysyntää edustavien tietoaineistojen avaamiseksi ja yhteisten käytänteiden luomiseksi [6 ks. linjaus 3.4].

Jos asiaa koskevia budjettiperiaatteellisia kysymyksiä halutaan tulevaisuudessa käsitellä asiantuntevasti, pitää tämänkaltaisia omia kokemuksia kartuttavia hankkeita ennemminkin kiirehtiä. Nykyinen tilanne, jossa kysymystä joudutaan käsittelemään pelkästään ennakkoluulojen ja muiden maiden kokemusten varassa, ei ole omiaan vahvistamaan maamme kilpailukykyä.

Kyse on tämän lisäksi laajemmasta periaatteellisesta kysymyksestä. Miksi kansalaisten pitäisi maksaa uudestaan sellaisesta materiaalista, jonka tuottamisesta he ovat maksaneet suuren osan veroina?

Maksut myös estävät tehokkaasti uusien ja innovatiivisten kartta-aineistoa hyödyntävien pk-yritysten tulemisen markkinoille, mistä kärsivät erityisesti tavalliset kansalaiset. Nykytila suosii suuryrityksiä, joille aineistoihin investoiminen ei ole kynnyskysymys. Lisäksi monikansalliset yritykset tarjoavat
heikkolaatuisia karttamateriaalejaan ilmaiseksi mainosrahoitteisuuden turvin, mikä näivettää suomalaisten erittäin laadukkaiden maastotietojen käyttöä ja uhkaa pitkällä aikavälillä Maanmittauslaitoksen maastotietotuotannon oikeutusta.

Kiitokset jo tämän kirjeen lukemiseen käyttämästänne ajasta. Toivottavasti energiaa riittää vielä tilanteen korjaamiseen!

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n puolesta,

Timo Karjalainen
puheenjohtaja

* * *

[1] ETLA 2011 – Does marginal cost pricing of public sector information spur firm growth?
http://www.etla.fi/files/2696_no_1260.pdf

[2] (Graham Vickery 2011) Review of recent studies on PSI re-use and related market developments
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

[3] MMM 2011 – Lausuntopyyntö ehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Maanmittauslaitoksen maksuista (11.11.2011)
http://bit.ly/MMM_lausuntopyynto

[4] VM 2011 – Lausunto (VM/1865/00.00.05/2011) Viite MMM:n lausuntopyyntö 2390/13/2011
http://bit.ly/tOK9CG

[5] VN 2011 – Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma
http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf332889/fi.pdf

[6] VN 2011 – Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä (3.3.2011)
http://bit.ly/periaatepaatos