EFFIn toimintasuunnitelma vuodelle 2002


Electronic Frontier Finland – EFFi ry:n toimintasuunnitelma
vuodelle 2001

1. Yleistä

Electronic Frontier Finlandin ensimmäiset kahdeksan kuukautta loivat
vahvan pohjan jonka päälle rakentaa tulevaa toimintaa. Vaikka kakkia
tavoitteita ei ehditty saavuttaa järjestö onnistui kuitenkin nousemaan
nopeasti yhdeksi keskeiseksi osapuoleksi keskusteltaessa tietoverkkoihin
liittyvistä yhteiskunnallisista ja oikeudellisista kysymyksistä. Vuosi
2002 tulee olemaan haasteellinen EFFille. Vireillä on mm.
tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteuttaminen, mikä
lainsäädäntöhankkeena vaarantaa sähköistä sananvapautta ja edellyttää
EFFiltä jatkuvaa aktiivista vaikuttamista kaikilla tasoilla.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan mahdollisimman aktiivisesti. Jäsenhankinnan
perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman
monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Syksyllä EFFi tulee
osallistumaan yliopistojen järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa
kohteessa.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

EFFin päätöksenteko tapahtuu kolmella tasolla. Ensinnäkin EFFi pitää
vuosikokouksen, jossa linjataan yhdistyksen pidemmän aikavälin tavoitteet.
Yhdistyksen hallitus pyrkii kokoontumaan joka toinen kuukausi ja antamaan
suuntaviivat ja riittävät valtuudet toimihenkilöille. Toimihenkilöt ovat
vuorostaan vastuussa juoksevien asioiden hoidosta omilla sektoreillaan.
Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka raportoivat
toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös
tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista. Keskeistä
toiminnalle on kyky toisaalta ennakoida tulevat tilanteet, mutta toisaalta
myös kyky reagoida tarvittaessa nopeastikin ajankohtaisiin tapahtumiin.

Jäsenkuntaa pyritään ottamaan mukaan päätöksentekoon huomattavasti
nykyistä enemmän. Yhdistyksen kotisivuille luodaan oma alue käytävälle
keskustelulle ja palautteelle.

4. Tiedotustoiminta

EFFin tiedotustoiminta tullaan aluksi rakentamaan seuraavien
elementtien varaan:

 • Kotisivu
 • Säännöllisesti ilmestyvä sähköpostikirje
 • EFFi-Alert – sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin
  tapahtumiin

 • Verkkolehti, jossa on laajempia artikkeleita
 • Yleisesite

Näiden lisäksi EFFi osallistuu aktiiviesti julkiseen keskusteluun
ajankohtaisista aiheista annettavien julkilausumien muodossa.

5. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

EFFille toimiva demokratia on yksi keskeisimmistä arvoista. Tämä myös
luonnollisesti vaikuttaa niihin keinoihin, joilla EFFi pyrkii vaikuttamaan
poliittiseen päätöksentekoon ja viranomaisten toimintaan. Keskeisessä
roolissa on mahdollisimman objektiivisen tiedon jakaminen. EFFi puuttuu
tarvittaessa myös julkisuudessa esitettyihin populistisiin kommentteihin.
Konkreettisia toimintamuotoja toimintakaudella tulevat olemaan:

 • · Big Brother-palkintojen jakaminen sekä yksityisyysaiheisen
  seminaarin järjestäminen
 • Tekijänoikeusdirektiivin kansalliseen toteuttamiseen keskittyvän
  seminaarin järjestäminen
 • Vaikuttaminen tietosuojaviranomaisten toimintaan, jotta sähköinen
  roskaviestintä saataisiin kuriin
 • Vaikuttaminen tietokoneohjelmien patentoinnin sääntelyhankkeisiin.

EFFi tulee osallistumaan myös aktiivisesti lainsäädäntötoimintaan
antamalla lausunnot jokaisesta järjestön alaan kuuluvasta
lakialoitteesta. Järjestö pyrkii lähettämään myös edustajansa
kaikkiin avoimiin kuulemistilaisuuksiin.

6. Yhteistyöverkostot

Koska lait perustuvat yhä enemmän kansainvälisiin sopimuksiin
puhumattakaan EU-direktiiveistä, on selvää, että EFFin tulee olla
aktiivinen resurssiensa rajoissa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
EFFi jatkaa aktiivista osallistumistaan eurooppalaiseen kattojärjestön
luomiseen, sekä pyrkii myös syventämään kontaktejaan USA:n järjestöihin
(EFF, ACLU). EFFi pyrkii myös tuomaan ulkomaisia asiantuntijoita
vahvistamaan järjestön asiantuntemusta kriittisissä kysymyksissä. EFFi
myös jatkaa yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista kotimaisten
järjestöjen kanssa.

7. Oikeudellinen neuvonta

EFFi pyrkii tarjoamaan oikeudellista neuvontaa sen aihealueisiin
liittyvissä kysymyksissä. Järjestö ei kuitenkaan tarjoa varsinaista
oikeusapua, koska on selvää, ettei sillä ole toimintajaksolla todellisia
resursseja tämän toteuttamiseen.

8. Talous

Yhdistyksen talous perustuu alkuvaiheessa yksittäisiltä jäseniltä
saataviin lahjoituksiin sekä jäsenmaksutuloihin. Ilman laajempia
taloudellisia resursseja yhdistyksen tavoitteiden täyttäminen ei
kuitenkaan ole mahdollista. Tämän vuoksi yhdistyksen on aktiivisesti
haettava taloudellisia tukijoita. Yhtenä mahdollisena muotona
varainhankintaan on sponsoroidut tai maksulliset yleisötilaisuudet.

9. Hallinto

Yhdistyksellä ei ole toimintajakson aikana palkattua henkilökuntaa.
Yhdistys voi kuitenkin maksaa resurssien puitteissa korvauksia
toimihenkilöille näille koituvista kuluista.


15.6.2002 MS Word dokumentista HTML:ksi

janne.lindqvist@effi.org