Eduskunnan sivistysvaliokunnan kirje Opetusministeriölle 18.2.2003 koskien eduskunnassa kaatunutta tekijänoikeuslakiehdotusta. (Lähde: Eduskunta/Opetusministeriön kirjaamo)


EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA 18.2.2003

Opetusministeriölle

Sivistysvaliokunnassa on ollut käsiteltävänä hallituksen esitykset HE 177/2002 vp ja HE 178/2002 vp. Valiokunta on kuullut asiassa lukuisan määrän asiantuntijoita. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ilmeni, että tekijänoikeuslain muutosesityksillä oli sellaisia perustuslain turvaamiin perusoikeuksiin kuten omaisuuden suojaan, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumiseen, sananvapauteen ja elinkeinovapauteen liittyviä yhteyksiä, että muutoksista oli välttämätöntä pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan ehtinyt suuren työmääränsä vuoksi lausuntoa antaa ennen vaalikauden loppua. Näin ollen sivistysvaliokunta ei voinut tehdä sellaista mietintöä, jossa lakiehdotukset tai osa niistä olisi ehdotettu hyväksyttäviksi. Valiokunta päätti kokouksessaan 10.2.2003, että asian käsittely lopetetaan, joten lakiehdotukset tulevat raukeamaan.

Asian käsittelyn aikana valiokunnassa tuli esiin eräitä seikkoja, joihin valiokunta toivoo opetusministeriön kiinnittävän huomiota jatkovalmisteluissa.

  1. Tekijänoikeuslainsäädäntö on muodostunut hyvin vaikeaselkoiseksi. Jopa tekijänoikeuslainsäädäntöön perehtyneiden asiantuntijoiden on heidän kertomansa mukaan osin vaikea saada selkoa lain sisällöstä. Valiokunta kiinnittää ministeriön huomiota siihen, että samalla tekijänoikeuslainsäädäntö kuitenkin koskettaa yhä useampia kansalaisia, lähinnä teknisen kehityksen ja teosten yhä helpomman saatavuuden vuoksi, joten lainsäädännön pitäisi olla entistä ymmärrettävämpää myös ns. maallikoille.
  2. Eduskunnalla eikä myöskään asiantuntijoilla ole ollut aikataulu huomioon ottaen mahdollisuutta arvioida esityksen vaikutuksia kokonaisuudessaan. Kuten edellä on todettu myöskään esityksen perustuslainmukaisuutta ei ollut mahdollisuutta tutkia. Jatkovalmistelussa tulee huomioida myös esityksen suhde muuhun, erityisesti lähiaikoina säädettyyn lainsäädäntöön.
  3. Valiokuntakäsittelyssä lukuisat asiantuntijat ovat kritisoineet sitä, että komiteamietinnön ja sen johdosta järjestetyn lausuntokierroksen jälkeen esitykseen oli lisätty lukuisia laajakantoisiakin asioita, joita ei ollut komiteassa pohdittu. Valiokunnan mielestä opetusministeriön tulee jatkovalmisteluissaan ottaa tämä huomioon ja valmistella esitykset riittävän laajalla yhteistyöllä, jossa eri intressipiirit ja asiantuntijat ovat mukana. Asiantuntijakuulemisien perusteella laajapohjaisessa valmistelussa tulee vielä pohtia mm. työsuhdetekijänoikeutta koskevat kysymykset, sopimuslisenssin laajuus, maksuja perimään oikeutettujen kilpailuoikeudellinen asema ja ns. ilmaisen käytön mahdollisuus silloin kun kysymyksessä ei ole kaupallinen hanke.

Valiokunnan mielestä ministeriön tulee harkita onko tarkoituksenmukaista tuoda eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman nopeasti vaalien jälkeen esitys, joka sisältää direktiivin implementoinnin kannalta välttämättömät ehdotukset ja sisällyttää muu lainsäädäntö ainakin osin, myöhemmin annettavaan ja perusteelliseen jatkovalmisteluun pohjautuvaan esitykseen.

Sivistysvaliokunnan puolesta

Suvi Lindén
puheenjohtaja

Marjo Hakkila
valiokuntaneuvos