Effin lausunto ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Effi antoi 20.10.2016 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Euroopan komission ehdotuksesta (COM(2016) 593 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi).

Effi pitää komission ehdotusta katastrofaalisena ja osittain toteuttamiskelvottomana. Ehdotus ei täytä hyvän tekijänoikeussääntelyn edellytyksiä. Ehdotuksen myötä komission keskeinen hanke tälle vaalikaudelle, digitaaliset sisämarkkinat, epäonnistuu.

Effi pitää esitettyä 10 artiklaa tarpeettomana, koska se ei millään todellisella tavalla edistä maarajoitusten poistamista.

Effi vastustaa artikloissa 11–12 esitettävää uutta kustantajien lähioikeutta, ja pitää komission esitystä tältä osin katastrofaalisen huonona.

Effi vastustaa 13 artiklassa esitettävää tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajien vastuuvapauden rajoittamista ja niihin kohdistuvaa velvoitetta ottaa käyttöön sisällöntunnistustekniikoita. Effin mielestä direktiiviesityksen 13 artikla on toteuttamiskelvoton.

Effin näkemyksen mukaan Suomen kannan tulisi olla, että:

– DSM-direktiiviesityksen artiklat 1-9 ja 14-16 voidaan edellä esitetyin varauksin toteuttaa pikaisestikin.

– DSM-direktiiviesityksen artiklat 10-13 on hylättävä kokonaan.

– Komissiota on kehotettava valmistelemaan uusi direktiiviesitys, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon Euroopan parlamentin 9.7.2015 hyväksymässä päätöslauselmassa esitetyt tekijänoikeusjärjestelmän muutostavoitteet.

Lausunto on kokonaisuudessaan liittenä.