Effin lausunto tekijänoikeusdirektiivistä eduskunnalle

Effi antoi 7.12.2016 eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon siitä, miten Suomen pitäisi suhtautua EU:ssa uuteen ehdotukseen direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi). Effin edustajana valiokunnan kokouksessa oli suullisesti kuultavana lakimies Herkko Hietanen.

Effi antoi aiemmin asiasta lausunnon myös opetus- ja kulttuuriministeriölle. Uudessa lausunnossa otetaan huomioon ministeriön esitys Suomen hallituksen kannaksi (U 63/2016 vp).

Effi pitää komission ehdotusta osittain toteuttamiskelvottomana. Ongelmat koskevat erityisesti ehdotettua uutta kustantajien lähioikeutta (artiklat 11-12) ja tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajien uusia velvollisuuksia (artikla 13). Ehdotus ei täytä hyvän tekijänoikeussääntelyn edellytyksiä. Ehdotuksen myötä komission keskeinen hanke tälle vaalikaudelle, digitaaliset sisämarkkinat, epäonnistuu. Effi pitää hyvänä, että valtioneuvoston kirjelmässä on kiinnitetty huomiota direktiiviehdotuksen ongelmiin. Effi esittää Suomen kannaksi, että artikloissa 11-13 esitettyjä muutoksia ei pidä hyväksyä.

Effi kiinnittää erityisesti huomiota ja yhtyy valtioneuvoston kantaan siltä osin kuin siinä todetaan (kappale 10.): “Sääntelyn lähtökohtina tulee olla toimivuus digitaalisessa toimintaympäristössä, uusien liiketoimintamallien mahdollistaminen ja teknologianeutraalius. Suomi katsoo, että sisämarkkinoilla pikemminkin tulisi vähentää kuin lisätä oikeuksien pirstaloitumista ja pyrkiä välttämään uusien oikeudenhaltijoiden ja oikeuksien synnyttämistä.”

Esityksen artiklat 11-13 ovat tämän tavoitteen kanssa ristiriidassa, ja Suomen kannan tulisikin selkeästi olla, että Suomi ei kannata artikloissa 11-12 esitettyä uutta lähioikeutta kustantajille eikä artiklassa 13 esitettyjä uusia velvoitteita tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajille.

Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä.