EDRIn, Privacy Internationalin ja Statewatchin kirje tallennusvelvollisuudesta

EFFI lähetti äsken oheisen kirjeen suomalaisille eurokansanedustajille liittyen tämän päiväiseen äänestykseen teletietojen tallennusvelvollisuudesta. Alkuperäinen kirje löytyy täältä ja asiaa koskeva EDRIn lehditötiedete on täällä.

—–
Tiistai, 7. kesäkuuta 2005

Arvoisa eurokansanedustaja,

Pyydämme ystävällisesti Teitä huomioimaan täysistuntoäänestyksen (aikataulun mukaan tänään 7. kesäkuuta 2005) koskien LIBE-raportoija Alexander Alvaron raportin pakollisesta teletietojen säilyttämisestä,, nro. 2004/0813(CNS). Vetoamme teihin European Digital Rights – EDRIn, Privacy Internationalin ja Statewatchin puolesta.

Teletunnistetietojen säilytys “varmuden vuoksi” olisi politiikkavalinta, joka laajentaisi merkittävästi yhteiskunnallista valvontaa suhteellisuusperiaatteen vastaisesti. Samalla sen avulla olisi kierrettävissä monet Euroopan ihmisoikeusjärjestelmän turvakeinoista, mikä heikentäisi merkittävästi tietosuojadirektiivin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sisältöä.

Kuten ilmaisimme asian Euroopan Komissiolle syyskuussa 2004 lausumassa,
jota tuki 200 eri kansalaisjärjestöä:

Tietojen säilytys olisi vaarallisen tehokas väline tunkeutua jokaisen eurooppalaisen yksityselämään. Kaikkien henkilötietojen säilytys voidaan katsoa laittomaksi, jos sovelletaan Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 8. artiklan mukaista määritelmää, koska järjestelmä ei voi mitenkään täyttää suhteellisuusvaatimusta. Tietoja säilyttämällä ansaittu turvallisuus saattaa olla lisäksi kuvitteellista, koska on todennäköistä, että yksityishenkilöön liittyvät teletunnistetiedot saattavat olla yhteydessä aivan toisen henkilön suorittamiin toimenpiteisiin tai tekoihin.

Keinot, joilla tähän tavoitteiseen pyritään, ovat jyrkästi demokratian vastaisia. Kyseessä on poikkeuksellisen likainen “policy laundering”;
jäsenvaltiot, jotka eivät ole saaneet vastaavaa lakia läpi omissa kansallisissa parlamenteissaan, yrittävät nyt sen sijaan saada sitä läpi EU-tasolla. Tällaisella “isovelijärjestelmällä”otka tuntuisivat Euroopassa kaikkialla teleliikennepalvelualalla. Tämä ei aiheuttaisi vain Euroopan teollisuudelle vahinkoa, vaan on todennäköistä, että myös kuluttajille aiheutuisi lisää kustannuksia. Tämä vähentäisi kasvua toimialalla, joka on olennainen Euroopan talouden ja yhteiskunnan kasvun kannalta.

Tästä syystä tuemme LIBE-raportoijan raporttia. Missään Euroopassa ei ole tutkittu, mitä todellista hyötyä on näin laajan tietokannan luomisesta, , jossa säilytettäisiin hyvin arkaluonteisia tietoja Euroopan kaikista 450 miljoonasta asukkaasta. Olemme raportoijan kanssa samaa mieltä myös siitä, että toimenpide on tehoton eikä noudata oikeusvaltioiden perusperiaatetta, jossa syytetty on syytön, kunnes toisin todistetaan. JHA-neuvosto on jatkuvasti kieltäytynyt harkitsemasta vähemmän yksityisyyttä loukkaavia keinoja rikosten torjunnassa, kuten ainoastaan tiettyjen kiinnostavia henkilöitä koskevien tietojen säilyttämistä.

Tähän asti neuvosto on halunnut lähinnä laajentaa säilytettävien tietojen määrää ja perusteita. Esimerkiksi tietojen keräämisen perusteena oli aluksi pelkästään ‘terrorisminvastainen taistelu’, joka pian sen jälkeen laajeni koskemaan ‘terrorismia ja vakavaa rikollisuutta’. Ei kestänyt kauaakaan, kun neuvosto laajensi tämän koskemaan ‘terrorismia ja rikollisuutta’, vain lopulta muuttaakseen sen muotoon ‘rikollisiksi hyökkäyksiksi’. Tämä tarkoitushakuinen laajentaminen ilman todisteita järjestelmän tehokkuudesta lainvalvonnassa nostaa vakavia epäilyjä siitä, miten suunniteltu järjestelmä voisi täyttää koskaan suhteellisuuskokeen.

Ehkä kaikista tyrmäävintä on, että puitepäätökseltä puuttuu kokonaan oikeusperuste kolmannesta pilarista. JHA-neuvosto on tähän asti johdonmukaisesti ottamasta kantaa siihen, tulisiko asia sittenkin käsitellä myös ensimmäisen pilarin asiana.

Kuten komissio 22. maaliskuuta 2005 lausui, ja kuten
JURI on kommentoidessaan asiaa LIBElle 31. maaliskuuta 2005 vahvistanut,
ja lopulta kuten Neuvoston oma laillinen neuvonantaja vahvisti 5. huhtikuuta 2005, vain Euroopan komissio voi ehdottaa sellaista mahdollista toimenpidettä, jossa tarvitaan yhteistoimintamenettelyä.

Tämä ei ole estänyt JHA-neuvostoa antamasta voitokasta lehdistötiedotetta 2. kesäkuuta 2005: “Kaikki jäsenvaltiot ovat samaa mieltä siitä, että tietojen säilytysvälineet ovat tarpeen estämään ja tehokkaasti torjumaan tietyntyyppistä järjestäytynyttä rikollisuutta.”

Lehdistötiedote toteaa myös, että ministereistä enemmistö on samaa mieltä puitepäätöksen oikeusperusteesta. Vaikka Euroopan komissio on jo ilmoittanut aikovansa ehdottaa direktiiviä, oikeusturva-
ja kotiasiainministerit kieltäytyvät silti luopumasta kehyspäätöksestä – jättäen täydellisesti kunnioittamatta Euroopan parlamentin, komission ja lukuisten kansallisten parlamenttien tahdon ottaa hanke todelliseen demokratiseen käsittelyynn

Haluaisimme nostaa esille sen tosiseikan, että vain kaksi EU:n 25 jäsenvaltiosta soveltaa tällä hetkellä pakollista teletietojen tallentamista, ja näissäkin tapauksissa ainoastaan puhelinliikenteen osalta ts. Italia ja Irlanti (viimeksimainittu vasta helmikuusta 2005). Eräät muut jäsenvaltiot (Belgia, Tanska, Ranska ja Espanja) ovat ottaneet käyttöön puitelait, joka mahdollistaa tietoja säilyttävän kontrollijärjestelmän. Yksikään näistä maista ei kuitenkaan ole pannut näitä lakejaan toimeen, ei vähiten teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan vastustuksen vuoksi.

Iso-Britanniassa – joka on yksi aktiivisimmista hankkeen tukijoista – hallitus on .pyrkinyt toteuttamaan ainoastaan vapaaehtoiseen tietojen säilytykseen perustuvaa järjestelmää, josta se on neuvotellut yksityiskohtaisesti alan teollisuuden kanssa.

Jotta voisitte tarkemmin tutustua arvioihin hankkeen laillisuudesta, tehokkuudesta ja suhteellisuudesta, ystävällisesti viittaamme EDRIn ja Privacy internationalin valmistelemiin raportteihin asiasta.[1]

Suosittelemme myös Statewatchin analyysiä komission ja neuvoston
lainopillisista kannanotoista [2], ja kannanottoa 9/2004, jonka ovat
antaneet Euroopan tietosuojavaltuutetut koskien tietojen säilyttämisen
laittomuutta Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kahdeksannen artiklan
nojalla.[3]

Alaa läheltä seuranneina kansalaisjärjestöinä olemme hyvin huolissamme hankkeen nykytilasta. Toivommekin teidän ottavan huomioon Alexander Alvaron raportin ensi askeleena käynnistämään vakava keskustelu asian demokraattisista perusteista!

Kunnioittavasti,

Sjoera Nas
European Digital Rights
www.edri.org

Gus Hosein
Privacy International
www.privacyinternational.org

Tony Bunyan
Statewatch
www.statewatch.org

EDRIn jäsenet,

Association Electronique Libre (AEL) – Belgia
Bits of Freedom – Hollanti
Campaign for Digital Rights (CDR) – Iso-Britannia
Chaos Computer Club (CCC e.V.) – Saksa
CPSR-ES – Espanja
Digital Rights – Tanska
Electronic Frontier Finland (EFFI) – Suomi
Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft (FITUG e.V.) – Saksa
Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung
(FIfF e.V.) – Saksa
Foundation for Information Policy Research (FIPR) – Iso-Britannia
GreenNet – Iso-Britannia
Internet Society Bulgaria
Imaginons un Réseau Internet Solidaire (IRIS) – Ranska
Netzwerk Neue Medien (NNM e.V.) – Saksa
quintessenz – Itävalta
Swiss Internet User Group (SIUG) – Sveitsi
VIBE!AT – Itävalta

Viitteet:

1. “Invasive, Illusory, Illegal, and Illegitimate: Privacy International and EDRi Response to the Consultation on a Framework Decision on Data Retention”, submitted to the European Commission DG JHA and Information Society, 9 September 2004, available at http://www.privacyinternational.org/issues/terrorism/rpt/responsetoretention.html

2. “EU: Data Retention proposal partly illegal, say Council and Commission lawyers”, Statewatch, available at http://www.statewatch.org/news/2005/apr/02eu-data-retention.htm

3. “Opinion 9/2004 on a draft Framework Decision on the storage of data processed and retained for the purpose of providing electronic public communications services or data available in public communications networks with a view to the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal acts, including terrorism”, ARTICLE 29 Data Protection Working Party, 11885/04/EN/WP99, available at http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp99_en.pdf