Lausunnot

Lausunnot

Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista

Hallituksen tiedustelulakiesityksissä on jonkin verran parannuksia verrattuna varhaisempien valmisteluvaiheiden luonnoksiin. Esimerkiksi joitakin määritelmiä on tarkennettu ja tiedusteluvaltuutetun oikeuksia laajennettu. Samalla kun on syytä kiittää jo tehdyistä parannuksista, on todettava, että laissa on edelleen vakavia puutteita, jotka tulisi korjata. Tämä lausunto keskittyy luonnollisesti näihin puutteisiin.

Effin lausunto eduskunnan lv-valiokunnalle hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista

Effi pitää hyvänä, että valtionhallinto on sitoutunut sähköisten palveluiden kehittämiseen ja koordinointiin, jottei jokaista pyörää tarvitse keksiä aina uudelleen. Erityisen ilahduttavaa on naapurimaa Viron avoimen lähdekoodin ohjelmien hyödyntäminen, joka toivottavasti poikii vastavuoroisesti lisää avointa lähdekoodia myös muiden käyttöön.

Esityksessä puhutaan muun muassa julkisten palvelujen saatavuudesta, laadusta, tietoturvallisuudesta, yhteentoimivuudesta ja ohjauksesta sekä julkisen hallinnon toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden edistämisestä. Ihmisnäkökulma on ehkäpä hieman unohtunut, ja tavoitteissa voitaisiin mainita myös esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja paremmat mahdollisuudet hallita henkilökohtaisia tietoja. Jokaisen on voitava viihtyä ja kokea osallisuutta sähköisissä ympäristöissä. Tietoyhteiskunnan legitimiteetti edellyttää, että se on inhimillinen ja tuntuu tutulta.

Effin lausunto puolustusministeriölle tiedonhankintalakityöryhmän mietinnöstä

Effi vastustaa puolustusministeriön työryhmän mietinnön esittämää tietoliikennetiedustelumallia, joka antaisi tiedusteluorganisaatiolle tosiasiallisen pääsyn kaikkeen tietoliikenteeseen. Tosiasiallisesti kaiken tietoliikenteen avaaminen tiedustelulle 1) olisi ristiriidassa perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten takaamien perusoikeuksien eli yksityisyydensuojan, henkilötietojen suojan ja luottamuksellisen viestinnän suojan kanssa ja 2) loisi kansalaisille tunteen jatkuvasta valvonnasta.

Effin lausunto tietohallintolain tavoitteiden toteutumisesta

Koulujen, kirjastojen, virastojen yms. tietojärjestelmissä on sitouduttava avoimiin standardeihin ja avoimiin rajapintoihin. Julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa on otettava hankintakriteeriksi ohjelmistojen lähdekoodiin pääsy, jolloin mahdollisen jatkokehitystyön voi kilpailuttaa erikseen ja eri järjestelmät voi rakentaa yhteensopiviksi. Näin voidaan välttää toimittajaloukkoja ja mahdollistetaan hankintakilpailujen avaaminen suuremmalle määrälle yrityksiä. Kilpailua lisäämällä saadaan toivottavasti aikaan myös kustannussäästöjä.

Effin lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosesityksestä HE 181/2014

12.1.2015 Electronic Frontier Finland – Effi ry Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta lausua sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 181/2014 tekijänoikeuslain muuttamiseksi. Yleisellä tasolla haluaisimme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että teosten käyttäjiä, kuluttajia, tai omaa materiaaliaan levittäviä yksityisiä kansalaisia ei juurikaan oteta huomioon osapuolena, jonka oikeuksia saatetaan loukata. Silloinkaan, kun viitataan kolmansien osapuolien viestinnän …

Effin lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosesityksestä HE 181/2014 Read More »

Effin lausunto tekijänoikeuslaista

Haluamme kiinnittää huomiota teosten käyttäjiin ja yksityisiin kansalaisiin osapuolena, jonka oikeuksia saatetaan loukata. Välittäjiin kohdistuva keskeyttämismääräys on liian voimakas ja rajoittaa merkittävästi sivullisten sananvapautta. Kansalaisjärjestöillä tulisi olla mahdollisuus lausua kantansa määräykseen, ja valittaa päätöksestä kuten ympäristölainsäädännössä ympäristöjärjestöillä.