Lausunnot

Lausunnot

Effin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tiedustelulakipaketista

Hallituksen tiedustelulakiesityksissä on jonkin verran parannuksia verrattuna varhaisempien valmisteluvaiheiden luonnoksiin. Esimerkiksi joitakin määritelmiä on tarkennettu ja tiedusteluvaltuutetun oikeuksia laajennettu. Samalla kun on syytä kiittää jo tehdyistä parannuksista, on todettava, että laissa on edelleen vakavia puutteita, jotka tulisi korjata. Tämä lausunto keskittyy luonnollisesti näihin puutteisiin.

Effin lausunto eduskunnan lv-valiokunnalle hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista

Effi pitää hyvänä, että valtionhallinto on sitoutunut sähköisten palveluiden kehittämiseen ja koordinointiin, jottei jokaista pyörää tarvitse keksiä aina uudelleen. Erityisen ilahduttavaa on naapurimaa Viron avoimen lähdekoodin ohjelmien hyödyntäminen, joka toivottavasti poikii vastavuoroisesti lisää avointa lähdekoodia myös muiden käyttöön.

Esityksessä puhutaan muun muassa julkisten palvelujen saatavuudesta, laadusta, tietoturvallisuudesta, yhteentoimivuudesta ja ohjauksesta sekä julkisen hallinnon toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden edistämisestä. Ihmisnäkökulma on ehkäpä hieman unohtunut, ja tavoitteissa voitaisiin mainita myös esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja paremmat mahdollisuudet hallita henkilökohtaisia tietoja. Jokaisen on voitava viihtyä ja kokea osallisuutta sähköisissä ympäristöissä. Tietoyhteiskunnan legitimiteetti edellyttää, että se on inhimillinen ja tuntuu tutulta.

Effin lausunto puolustusministeriölle tiedonhankintalakityöryhmän mietinnöstä

Effi vastustaa puolustusministeriön työryhmän mietinnön esittämää tietoliikennetiedustelumallia, joka antaisi tiedusteluorganisaatiolle tosiasiallisen pääsyn kaikkeen tietoliikenteeseen. Tosiasiallisesti kaiken tietoliikenteen avaaminen tiedustelulle 1) olisi ristiriidassa perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten takaamien perusoikeuksien eli yksityisyydensuojan, henkilötietojen suojan ja luottamuksellisen viestinnän suojan kanssa ja 2) loisi kansalaisille tunteen jatkuvasta valvonnasta.