EFFIn toimintasuunnitelma vuodelle 2001


Electronic Frontier Finland – EFFi ry:n toimintasuunnitelma
vuodelle 2001

1. Yleistä

Suomesta on tähän asti puuttunut järjestö, joka puolustaisi
kansalaisten oikeuksia sähköisissä viestimissä.
Lainsäädännöllinen ja tekninen kehitys on kuitenkin tehnyt
viimeistään nyt tällaisen järjestön perustamisen
välttämättömäksi. Yhdysvallat, joka on toiminut edelläkävijänä
digitaalisen maailman oikeudellisessa sääntelyssä tarjoaa varoittavan
esimerkin siitä, mitä tapahtuu, jos päätöksenteko jätetään
pitkälle intressitahojen tehtäväksi. Vaikka esimerkiksi
yksityisyyteen liittyvät kysymykset onkin ratkaistu toistaiseksi
järkevämmin EU:n sisällä, varoittavia esimerkkejä on ilmassa
siitä, että tuuli on kääntymässä. Samoin tekijänoikeudesta on
muodostunut “pyhä lehmä”, jonka vuoksi ollaan valmiit uhraamaan muut
yhteiskunnan arvot kuten sananvapaus. EFFin tehtävänä on nostaa
ongelmat näkyviin ja tehdä se, mitä on tehtävissä, jotta
yhteiskunta olisi jatkossa olemassa kansalaisiaan varten.

2. Jäsenistö

Uutena järjestönä EFFin yksi keskeisimmistä haasteista on
jäsenkunnan kasvattaminen. Tähän päästään osittain olemalla
runsaasti julkisuudessa. Viime kädessä kuitenkin vain järkevä
toiminta voi tarjota sen pohjan, jonka varassa jäsenkunnan määrä voi
nousta tasolle, jota yhdistyksen tavoitteiden täyttäminen
edellyttää. Jäsenhankinnassa luonnollisia painopistealueita ovat
yliopistot ja IT-alan yritykset. Toiminnan kannalta mahdollisimman
heterogeeninen jäsenkunta olisi kuitenkin toivottavaa.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

EFFin päätöksenteko tapahtuu kolmella tasolla. Ensinnäkin EFFi
pitää vuosikokouksen, jossa linjataan yhdistyksen pidemmän aikavälin
tavoitteet. Yhdistyksen hallitus pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa
ja antamaan suuntaviivat ja riittävät valtuudet toimihenkilöille.
Toimihenkilöt ovat vuorostaan vastuussa juoksevien asioiden hoidosta
omilla sektoreillaan. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt,
jotka raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi
nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista
hankkeista. Keskeistä toiminnalle on kyky toisaalta ennakoida tulevat
tilanteet, mutta toisaalta myös kyky reagoida tarvittaessa nopeastikin
ajankohtaisiin tapahtumiin. Toiminta pidetään mahdollisimman avoimena
koko jäsenkunnalle muun muassa pitämällä yllä sähköisiä
keskustelufoorumeita.

4. Tiedotustoiminta

EFFin tiedotustoiminta tullaan aluksi rakentamaan seuraavien
elementtien varaan:

  • Kotisivu
  • Säännöllisesti ilmestyvä sähköpostikirje
  • EFFi-Alert – sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin
    tapahtumiin

  • Verkkolehti
  • Yleisesite

Näiden lisäksi EFFi osallistuu aktiiviesti julkiseen keskusteluun
ajankohtaisista aiheista annettavien julkilausumien muodossa.

5. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

EFFille toimiva demokratia on yksi keskeisimmistä arvoista. Tämä
myös luonnollisesti vaikuttaa niihin keinoihin, joilla EFFi pyrkii
vaikuttamaan polittiseen päätöksentekoon. Keskeisessä roolissa on
mahdollisimman objektiivisen tiedon jakaminen päättäjille. EFFi
puuttuu tarvittaessa myös julkisuudessa esitettyihin populistisiin
kommentteihin. Konkreettisia toimintamuotoja toimintakaudella tulevat
olemaan:

  • Digitaaliajan tekijänoikeus-seminaarin järjestäminen
  • Tapaamiset poliittisten vaikuttajien
  • Vaikuttaminen tietokoneohjelmien patentoinnin sääntelyhankkeisiin

EFFi tulee osallistumaan myös aktiivisesti lainsäädäntötoimintaan
antamalla lausunnot jokaisesta järjestön alaan kuuluvasta
lakialoitteesta. Järjestö pyrkii lähettämään myös edustajansa
kaikkiin avoimiin kuulemistilaisuuksiin.

6. Yhteistyöverkostot

Koska lait perustuvat yhä enemmän kansainvälisiin sopimuksiin
puhumattakaan EU-direktiiveistä, on selvää, että EFFin tulee olla
aktiivinen resurssiensa rajoissa niin kotimaassa kuin
kansainvälisestikin. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana EFFin tulee
kartoittaa mahdolliset yhteistyötahot ja luoda näihin suhteet, joita
käyttäen voidaan koordinoida yhteistä toimintaa. EFFi tulee myös
osallistumaan aktiivisesti alan eurooppalaisen kattojärjestön
luomiseen ja toimintaan.

Luonnollinen yhteistyökumppani on myös EFF Yhdysvalloissa. Järjestön
kanssa on sovittu alustavasta yhteistyöstä, jonka muodoksi on aluksi
suunniteltu puhujien järjestäminen Suomeen (ja mahdollisuuksien mukaan
samalla myös muualle Eurooppaan), osallistuminen EFF:n toimintaan muun
muassa kääntämällä ja levittämällä erilaista aineistoa.

7. Oikeudellinen neuvonta

EFFi pyrkii alusta alkaen tarjoamaan oikeudellista neuvontaa sen
aihealueisiin liittyvissä kysymyksissä. Järjestö ei kuitenkaan
tarjoa varsinaista oikeusapua, koska on selvää, ettei sillä ole
toimintajaksolla todellisia resursseja tämän toteuttamiseen.

8. Talous

Yhdistyksen talous perustuu alkuvaiheessa yksittäisiltä jäseniltä
saataviin lahjoituksiin sekä jäsenmaksutuloihin. Ilman laajempia
taloudellisia resursseja yhdistyksen tavoitteiden täyttäminen ei
kuitenkaan ole mahdollista. Tämän vuoksi yhdistyksen on aktiivisesti
haettava taloudellisia tukijoita. Yhtenä mahdollisena muotona
varainhankintaan voi olla tuki-illallisten järjestäminen.

9. Hallinto

Yhdistyksellä ei ole toimintajakson aikana palkattua henkilökuntaa.
Yhdistys voi kuitenkin maksaa resurssien puitteissa korvauksia
toimihenkilöille näille koituvista kuluista.


16.9.2001 MS Word dokumentista HTML:ksi

janne.lindqvist@effi.org