Effin syyskokous 17.12.2020: pöytäkirja, toimintasuunnitelma ja talousarvio

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, 17.12.2020 Internet

Pöytäkirja

Paikka: Internet, Effin Jitsi-palvelu jitsi.effi.org

 • Kokouksen avaus
  • Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:07.
 • Järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
  • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Markwort ja Tuomas Hietala.
  • Ääntenlaskijoina toimii vaalitoimikunta, jonka jäseniä ovat Otso Kassinen ja Ilona Nurminen.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 • Tilinpäätös ja tilikertomus
  • Sirpa Pöyhönen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen.
 • Toiminnantarkastajien lausunto
  • Marko Saaresto esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
  • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
 • Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
  • Vuoden 2021 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
   • I jäsenmaksuluokka 12 euroa
   • II jäsenmaksuluokka 24 euroa
   • III jäsenmaksuluokka 96 euroa
   • IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
  • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
   • I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
   • II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
   • III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
   • IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
  • Päätettiin, että 10.12.2020 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2021 jäsenyyden.
  • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
  • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.
 • Puheenjohtajan vaali
  • Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.
 • Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  • Hallitukseen oli ehdolla 6 ehdokasta kun Leena Romppainen oli valittu puheenjohtajaksi.
  • Hallituksen jäsenistä äänestettiin tekniikan kokeilemiseksi.
  • Hallituksen jäsenten vaalissa jätettiin 13 lippua, kaikki äänet hyväksyttiin.
  • Vuoden 2021 hallituksen jäseniksi valittiin Elias Aarnio, Timo Karjalainen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Tapani Tarvainen ja Topi Toosi.
 • Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali
  • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin Lauri Laitinen ja Antti Värri ja varatoiminnantarkastajiksi Marko Saaresto ja Vera Izrailit
 • Kokouksen päättäminen
  • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:28.

   


Electronic Frontier Finland / Effi ry
Toimintasuunnitelma 2021

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2021 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Koronaviruspandemian vuoksi vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa on runsaasti epävarmuustekijöitä.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea -essee sekä yhdistyksen esite.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 1-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

Yhdistyksen kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa pyritään osallistamaan jäsenistöä mahdollisimman paljon.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla.

Palveluissa, joiden käyttö edellyttää tietojen luovuttamista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, Effi keskittyy näkymiseen ja pyrkii hyödyntämään keskustelussa muita foorumeita.

Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:

 • Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 • Verkkosivusto, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 • Effin blogi, jonne kirjoitetaan pari kertaa kuussa.
 • Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (996 seuraajaa 16.12.2020) ja Effin Facebook-ryhmä (3234 jäsentä 16.12.2020)

Näiden lisäksi:

 • Effin IRC-kanava (IRCnet #effi).
 • Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
 • Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan yhä.
 • Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
 • Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.
 • Tuotetaan lyhyt video Effin perusesittelystä messu- ym. käyttöön.
 • Ylipäänsä videomateriaaleihin satsataan.

Painetut materiaalit:

 • Under Surveillance -sarjakuva
 • Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
 • Oikeus lukea
 • Internetin estot

Laaditaan uutta materiaalia:

 • My Data Done Right -sivuston toteutus suomeksi
 • Suomennetaan the charter of rights and principles for the internet, http://internetrightsandprinciples.org/site/charter/
 • Suomennetaan muita EDRin bookletteja, kuten
  • Aktivistin opas Brysselin sokkeloon
  • Miksi sananvapaudella on väliä?
  • Copyrightin kiusat
  • Kuinka Internet toimii
 • Kansalaisen tietosuojaopas
 • Uudistetaan Effin yleisesite
 • Digitaalinen kuolinpesä
 • Tarroja

4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus

 • Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote.
 • Sosiaalista mediaa (Facebook ja Twitter) tehostetaan, tavoittavuus paranee.
 • Toteutetaan ainakin yksi jäsenkysely
 • Otetaan käyttöön oma chat, todennäköisesti Mattermost.

5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön ja sen noudattamisen kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueohjelmiin. Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti. Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • EU:n digitaalisia palveluita (Digital Services Act) ja digitaalisia markkinoita (Digital Market Act) koskevat asetukset
 • EU:n terroristisen verkkosisällön levittämisen ehkäisemistä koskeva ehdotus
 • uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
 • EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteutus; tekijänoikeusjärjestelmän kehitys ja siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet
 • kansalaisten yksityisyyden toteutuminen viranomaisasioinnissa ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 • anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
 • julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
 • nettisensuurihankkeiden seuranta
 • kansalaisten tiedonsaannin ja hallinnon avoimuuden edistäminen, avoin data
 • e-health-hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
 • sähköinen tunnistautuminen
 • standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
 • ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
 • esineiden internet
 • EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutusten seuranta
 • AI ja koneoppiminen

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten ICANN-kokouksiin, RightsCon-konferenssiin, EuroDIGiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Freedom Online Coalitionin kokouksiin.

5.1 Eduskunta

 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
 • Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 • Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa

5.2 EU-vaikuttaminen

 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja Suomen meppeihin ja muihin eurokraatteihin
 • Pyritään vaikuttamaan meppien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 • Pyritään järjestämään EU-parlamenttivierailu

6. Kampanjointi

Jatketaan yhdistyksen Tor-solmujen (3 kpl: Espoo, Jyväskylä, Oulu) pyörittämistä. Kampanjoidaan julkisten palveluiden tietosuojan edistämiseksi, esimerkiksi kodin ja koulun/päiväkotien välisten viestintäsovellusten ja pysäköinninvalvonnan kohdalla.

7. Yhteistyöverkostot

Kansallisesti

Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin, Ihmisoikeusliiton, Toimittajat ilman rajoja -järjestön, Suomen Internet-yhdistyksen (ISOC Finland), Suomen standardoimisliiton, ja Suomen PENin kanssa. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Myös Open Knowledge Finlandin kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan datan avoimuuden edistämiseksi.

Kansainvälisesti

Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen Non-Commercial Users’ Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Organizations’ Constituencyn (NPOC) jäsen. Effi on My Data Globalin jäsen.

8. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Koronapandemiavuonna paikallistoimintaa ei juurikaan ole ollut. Pyritään uudelleenkäynnistämään, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Jyväskylässä. Tapahtumiin on lainattavissa yhdistyksen materiaalipaketti.

9. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kotimaisilta ja kansainvälisiltä säätiöiltä. Yksittäisiä hankkeita varten voidaan hakea rahaa myös julkiselta sektorilta. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Vuonna 2021 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua ja videotuotantoa.

9.1 Rahankeräys
Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020 ja tapaus odottaa syyttäjän päätöstä. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kysesssä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.
Uusi rahankeräyslaki, joka mahdollistaa pienkeräykset, tuli voimaan 1.3.2020. Vuonna 2020 Effi ei saanut järjestää pienkeräystä, koska vastuuhenkilöitä on epäiltynä rahankeräysrikoksesta. Aiemminmainitun syyteharkinnan tilanteen mukaan voidaan yrittää uudelleen vuonna 2021, järjestetään 0-2 pienkeräystä. Mikäli yhdistystä ei viedä oikeuteen, haetaan uudelleen rahankeräyslupaa. Jos pienkeräys kielletään ja rahankeräyslupa hylätään, valitetaan päätöksistä.

10. Ekskursiot

Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.

11. Ville Oksasen muistopalkinto

Hallitus selvittää Suomen yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien kiinnostusta osallistua Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseen gradupalkintona.

12. Tapahtumat

Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea.

Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. Suomen Internet-yhdistys, Open Knowledge Finland, IKI ry) kanssa.

Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Koronaviruspandemian jatkuessa tapahtumia järjestetään lähtökohtaisesti etätapahtumina.

12.1 Yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi

Yhdistys täyttää 20 vuotta 5.9.2021. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan yhdistyksen historiikki ja järjestetään 20-vuotisjuhlatapahtuma.

13 Koulutus

13.1 Oma koulutustoiminta

Järjestetään yksin tai yhdessä muiden soveltuvien järjestöjen kanssa ainakin yksi koulutustapahtuma, tavoitteena saada lisää aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan.

13.2 EDRi-verkoston koulutustoiminta

Osallistutaan EDRi-verkoston koulutustoimintaan mahdollisimman aktiivisesti.

13.3 European Summer School on Internet Governance

Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia European Summer School on Internet Governanceen https://eurossig.eu/eurossig/.


Electronic Frontier Finland ry
Talousarvio 2021

Hyväksytty syyskokouksessa 18.12.2020

TA 2021 Tot 2020     TA 2020
TULOT
Jäsenmaksutulot 28 000 23 740 28 000
Kannatusjäsenmaksut 2 000 1 320 2 000
Kannatustuotemyynti 3 500 465 3 500
Lahjoitukset 1000 590 1 000
Rahankeräys 10 000 0 10 000
Muut 0 383 2 800
Yht. 44 500 26 498 47 300
MENOT
Palkat -6 000 -5 800 -8 000
Toimisto -300 -73 -500
Matkakulut -11 200 -1 870 -15 000
Kannatustuotehankinnat -2.000 -163 -2 000
Kannatustuotepostitukset -500 -54 -500
Kannatustuotekauppa -700 -750 -700
Tapahtumat -11.000 -990 -4 000
Kokoukset -2.000 -0 -2 000
Jäsenmaksut -1 350 -1 350 -1 250
Edustuskulut -1 000 0 -1 350
Pankki- ja postikulut -950 -245 -500
Mainosmateriaali -1 500 -380 -3 000
Kampanjat -4 000 -4 880 -6 000
IT-kulut -2000 0 0
Muut 0 -3 000 -2 000
Yht. -44 500 -19 555 -47 300
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 6 560 0

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *