Tekijänoikeuskirjetyöryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tekijänoikeuskirjetyöryhmän, jonka toimikausi on 1.6.-31.12.2017. Effi on mukana työryhmässä. Oikeudenhaltijoita edustavat järjestöt ja lakiasiaintoimistot lähettävät vertaisverkoissa tapahtuneista tekijänoikeusrikkomuksista epäillyille kirjeitä, joissa ne vaativat rahaa vastineeksi siitä, että asiaa ei viedä oikeuteen. Mikäli kirjeen saaja lähtee puolustamaan itseään oikeudessa ja häviää, seurauksena voivat olla 30 000 euron oikeudenkäyntikulut. Kirjeitä onkin kutsuttu myös “kiristyskirjeiksi” ja “uhkauskirjeiksi”. Asia koskettaa jo kymmeniätuhansia suomalaisia.

Työryhmän tehtävänä on selvittää “miten tekijänoikeuksien valvontaan olisi mahdollista kehittää alan hyviä käytäntöjä turvaamaan tekijänoikeuskirjeiden vastaanottajien asema”. Työryhmä “selvittää myös alaa koskevaa lainsäädäntöä” eli arvioi tarvetta lainsäädännön muutoksiin. Effin edustajana työryhmässä on hallituksen jäsen Ahto Apajalahti.

Tälle sivulle kootaan Effin kommentteja työryhmän toiminnan etenemisestä.

Työryhmän kokousaikataulu on seuraava:

  • 5.6.2017: Käsiteltiin ryhmän jäsenten näkemyksiä yleisellä tasolla. Ks. Effin kirjalliset vastaukset etukäteen pyydettyihin kysymyksiin. Keskustelussa tekijöitä, oikeudenhaltijoita ja kirjeitä lähettäviä lakiasiaintoimistoja edustavat tahot pitivät nykyistä kirjemenettelyä enimmäkseen hyvänä. Kuluttajia ja teleyrityksiä edustavat suhtautuivat menettelyn tiettyihin piirteisiin kriittisemmin. Effi vastustaa kirjemenettelyä kokonaisuutena. Keskustelussa tuli esimerkiksi esille, että EU-tuomioistuimen viimeaikaiset päätökset teletunnistetietojen säilytysvelvollisuudesta voivat vaikuttaa myös tekijänoikeusvalvontaan.
  • 21.8.2017: Keskusteltiin kirjemenettelyn käytännöistä.
  • 4.9.2017: Jatkettiin kirjemenettelyn käytäntöjen läpikäymistä. Kuultiin asiantuntijoita.
  • 19.9.2017: Jatketaan kirjemenettelyn käytäntöjen läpikäymistä.
  • 24.10.2017: Käsitellään luonnosta ehdotuksesta “hyviksi käytännöiksi”. Kuullaan asiantuntijoita. Käsitellään EU-lainsäädännön vaikutuksia ja kotimaisen lainsäädännön muutostarpeita. Ks. Effin kirjalliset kommentit.
  • 6.11.2017: Keskustelu, jonka pohjalta “hyvät käytännöt” hyväksytään, niitä kehitetään tai todetaan ettei voida muodostaa hyviä käytäntöjä ja/tai luonnos tarvittavista muutoksista lainsäädäntöön.
  • 4.12.2017: Luonnos hyvistä käytännöistä tai lainmuutostarpeista hyväksytään työryhmässä. Keskustelu jatkosta.
  • Työryhmän loppuraportti on tarkoitus luovuttaa kulttuuriministerille vuoden loppuun mennessä.