Effin lausunto tekijänoikeusdirektiivistä talousvaliokunnalle

Effi antoi 7.2.2017 eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon siitä, miten Suomen pitäisi suhtautua EU:ssa uuteen ehdotukseen direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi). Effin edustajana valiokunnan kokouksessa 8.2. oli suullisesti kuultavana hallituksen jäsen Ahto Apajalahti.

Effi on antanut asiasta aiemmin lausunnon myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Effi pitää komission ehdotusta osittain toteuttamiskelvottomana. Ongelmat koskevat erityisesti ehdotettua uutta kustantajien lähioikeutta (artiklat 11-12) ja tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajien uusia velvollisuuksia (artikla 13). Effi pitää hyvänä, että valtioneuvoston kirjelmässä on kiinnitetty huomiota direktiiviehdotuksen ongelmiin. Effi esittää Suomen kannaksi, että artikloissa 11-13 esitettyjä muutoksia ei pidä hyväksyä.

Ehdotuksen myötä komission keskeinen hanke tälle vaalikaudelle, digitaaliset sisämarkkinat, epäonnistuu. Ehdotus on täysin kunnianhimoton, eikä siitä ole apua tekijänoikeusjärjestelmän muuttamisessa palvelemaan tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa.

Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä.