Effin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekijänoikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla

Effi lausui liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U 63/2016 vp, UJ 38/2018 vp). Ahto Apajalahti oli kuultavana Effin asiantuntijana valiokunnassa 1.2.2019.

Kuten Effin aiemmissakin lausunnoissa on todettu, erityisesti artiklat 11 ja 13 ovat ongelmallisia ja Effin mielestä niitä ei voida hyväksyä.