Lausunto raporttiin sähköisen kuulemisen kehittämisestä valtionhallinnossa, II vaihe

LAUSUNTO
10.6.2008

Electronic Frontier Finland ry (Effi) haluaa ilmaista mielipiteensä liittyen Oikeusministeriön raporttiin “Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe” seuraavasti.

Raportin koostanut työryhmä esittää, että Suomessa arvioidaan mahdollisimman pian mahdollisuudet verkkoäänestyksen käyttöönottoon eduskuntavaaleissa vuonna 2011 ja sen jälkeen myös muissa valtiollisissa ja kuntavaaleissa (kohta 7.1.9).

Työryhmä viittaa “Virosta saatuihin hyviin kokemuksiin”. Kuitenkin ETYJin alainen ODIHR on omassa Viron nettivaaleja koskeneessa raportissaan [1] todennut mm. että

“Internetin välityksellä tapahtuva etä-äänestys on monin tavoin samankaltainen kuin etä-äänestys postitse, tarjoten joitakin samoista eduista kuten äänestäjien lisääntyneet osallistumismahdollisuudet äänestykseen ja joitakin samoista haitoista, kuten mahdottomuuden seurata äänestystä kokonaisuudessaan ja mahdottomuuden varmistaa perustavanlaatuiset oikeudet vapaasti ja salassa annettavaan ääneen. Lisäksi Internet-äänestys ei mahdollista täysin läpinäkyvää ääntenlaskentaa.” (Effin suomennos)

sekä

“(…) ETYJ/ODIHR suosittaa, että ellei Internet-äänestykseen liittyviä haasteita voida tehokkaasti ratkaista, viranomaisten tulisi huolellisesti harkita uudelleen Internet-äänestyksen käyttöä laajalti tai pitäisikö sitä käyttää vain rajoitetusti vaiko ehkä ei lainkaan.” (Effin suomennos)

Nämä ETYJin vaalivalvontaelimen kommentit eivät kuulosta työryhmän mainitsemilta hyviltä kokemuksilta, vaan pikemminkin päinvastoin. Lisäksi haluaisimme huomauttaa, että verkon kautta tapahtuva äänestys sisältää kaikki äänestyspaikalla tapahtuvan täyssähköisen äänestämisen riskit ja sen lisäksi vielä useita muita riskejä, jotka äänestyspaikalla voitaisiin eliminoida. Verkkoäänestystä ei siis voida ottaa käyttöön, ellei täyssähköiseen äänestyspaikalla tapahtuvaan äänestykseen voida täysin luottaa. Maailmalta taas löytyy useita esimerkkejä siitä, ettei siihenkään
luoteta: esimerkiksi Yhdysvalloissa puolet osavaltioista on jo kieltänyt täyssähköisen äänestyksen [2] ja Alankomaissa äänestyksen luotettavuutta arvioinut komissio suositti paperivarmennusta sähköiseen äänestykseen [3].

Työryhmän argumentit siitä, että verkon kautta tapahtuva etä-äänestys on “nykyaikainen” ja että “[t]ämän katsotaan edistävän suomalaisten mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa” ovat tyhjää myyntipuhetta. Äänestystapahtuman tulee kestää myös kiristyneessä sisä- tai
ulkopoliittisessa ilmapiirissä ja sähköisen äänestyksen tekninen toteutus ei mahdollista luotettavaa ääntenlaskentaa silloin, kun kaikkiin viranomaisiin ei voida luottaa.

Etä-äänestys yleensä (jonka erityistapaus nettiäänestys on) voi teoriassa alentaa äänestyskynnystä ja sitä kautta vähentää äänestysaktiivisuuden laskua. Aihetta on tutkittu ja tulokset [4] kertovat kuitenkin päinvastaista. Etä-äänestysmahdollisuus ei aktivoi äänestämään.

Effi rohkaisee Oikeusministeriötä jatkamaan kansalaisten sähköisen osallistumisen kehittämistä, mutta toivoo tavoitteiden keskittyvän päätösten valmisteluvaiheen osallistumiseen ja hallinnon läpinäkyvyyden lisäämiseen. Äänestyksen sähköistäminen ei voimauta kansalaisia vaan päin vastoin saattaa riistää heiltä vallan.

Kunnioittavasti
Tapani Tarvainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland (Effi) ry

Viitteet:

[1] Final Report on the 4 March 2007 Parliamentary Elections in Estonia. [link|http://www.osce.org/item/25385.html]
[2] Verified Voting, sähköisen äänestyksen paperivarmistusta ajava lobby-järjestö. [link|http://www.verifiedvoting.org/]
[3] Rapport van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces. [link|http://www.minbzk.nl/onderwerpen/grondwet-en/blindgangers/rapport-van-de]
[4] Patricia Funk. Modern Voting Tools, Social Incentives and Voter Turnout: Theory and Evidence. Universitat Pompeu Fabra, 2006. [link|http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=917770]