EFFI:n lausunto kansallisesta laajakaistastrategiasta

Tämä lausunto on saatavana myös muissa formaateissa:


Helsingissä 2.1.2003
Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle

Ehdotus kansalliseksi laajakaistastrategiaksi

EFFI ry pitää kestävän tietoyhteiskuntakehityksen kantavina arvoina:

 • vallan hajauttamista,
 • informaation vapautta ja
 • oikeutta yksityisyyteen

Näiden arvojen pohjalta EFFI ry esittää seuraavaa ehdotuksesta kansalliseksi laajakaistaohjelmaksi (EKLS):

 1. EFFI:n näkemyksen mukaan EKLS on ensinnäkin tällä hetkellä vielä “liian
  harmaa ja väritön” ja vailla todellista kunnianhimoa. Valitettavasti tuntuukin
  siltä, ettei ohjelmalla pyritä hakemaan oikeasti innovatiivisia ratkaisuja vaan
  lähinnä pyritään pitäytymään status quo:ssa. Suomi on tällä hetkellä jäänyt
  kuitenkin pahasti jälkeen laajakaistayhteyksien toteuttamisessa ja jo
  maantieteellisten tekijöiden vuoksi tarvittaisiin todella uusia lääkkeitä,
  mikäli maamme haluttaisiin nostaa nopeasti takaisin johtavaksi Internetin
  hyödyntäjäksi.

  EFFI:n mielestä ratkaisuja, joilla voisi olla merkitystä erityisesti koko
  maan kattavien laajakaistapalveluiden toteuttamisessa, mutta joita ei juuri
  mainita ohjelmassa, ovat esimerkiksi:

  • Laajojen ilmaisten taajuuskaistojen avaaminen teknologisille kokeiluille
   (ultra wideband software radio tms.), joista syntyisivät WLAN:n seuraajat ja
   jotka mahdollistaisivat erityisesti harvaan asuttujen alueiden verkottamisen
   merkittävästi kaapelointia halvemmalla.
  • Kuntien ja valtion toimitilojen (koulut, kirjastot, virastot jne.) käyttö
   langattomien laajakaistayhteyksien tarjoamiseen kunnan asukkaille
   asiakaspäätteiden sijaan.
  • Osuuskuntapohjaisten verkkoyhteyksien rakentaminen tilanteissa, joissa muu
   kaupallinen toiminta ei ole kannattavaa esimerkiksi harvan asutuksen
   vuoksi.
  • Rakennusmääräysten aggressiivinen käyttö valokuidun yleistämiseksi
   rakennuksissa.
  • Luopuminen teknologianeutraalisuuden periaatteesta tilanteissa, joissa se
   ei yksinkertaisesti toimi.
 2. Oikeus yksityisyyteen tulee olla rikkomaton perusoikeus myös
  laajakaistaverkoissa. Yksilön oikeudet unohdetaan liian helposti jos ajatellaan
  vain markkinoiden toteutumista. Esimerkiksi EKLS:ssa lähdetään valitettavasti
  juuri liikkeelle siitä, että tietoturvaa tarvitaan ensisijaisesti
  liiketoiminnan ja asioimisen varmistamiseksi. Näin ei ymmärretä, että oikeus
  yksityisyyteen tulee nähdä itseisarvona, ei välineenä.

  EFFI ry esittää, että ohjelmassa otettaisiin huomattavasti nykyistä
  voimakkaammin kantaa kansalaisten yksityisyyden suojelemisen puolesta.
  Konkreettisesti tämä voidaan toteuttaa lisäämällä toimenpiteisiin kohta, jossa
  sitoudutaan irti kaikista hankkeista, joilla toteutettaisiin liikennetietojen
  tallentamisvelvollisuus (data retention) laajakaistaoperaattoreille. Toiseksi
  ohjelmassa tulisi selvästi linjata, että tuomioistuimille kuuluvia oikeuksia
  määrätä yksityisten ihmisten viestintäyhteyksien tarkkailemisesta tai poliisin
  valvontaoikeutta ei tule koskaan antaa “yksityispoliiseille” tai muuten
  demokraattisen valvonnan ulkopuolella oleville tahoille.

 3. EFFI ry:n näkemyksen mukaan tekijänoikeuksien kansainvälinen kehitys antaa
  aihetta huoleen. Joissakin maissa on tietoyhteiskunnan peruspalveluita
  (Internetin hakukoneet, keskusteluryhmät) jouduttu sensuroimaan
  tekijänoikeuksien omistajien painostuksen vuoksi ja vastaava voi olla edessä
  Suomessa. Samalla laajakaistaverkkojen tarvitsemien palveluiden kehittäminen on
  vaikeutunut oikeudellisten riskien vuoksi. EFFI ry painottaa, että informaation
  vapauden ja oikeuden tehdä teknisiä innovaatioita tulee olla etusijalla
  suhteessa immateriaalioikeuksiin.

  Konkreettisina esityksinä strategiassa tulee olla EFFI:n mielestä:

  • Tulevissa WIPO:n Broadcast-sopimusneuvotteluissa Suomen tulee olla, että
   kehitettävillä teknologioille ei aseteta rajoja sisältötuottajien monopolien
   suojaamiseksi ja näin ns. broadcast-flag jätettäisiin pois sopimuksesta (tämä
   on syytä myös mainita ohjelman toimenpide-osioissa).
  • Pakkolisensoinnin nykyistä merkittävästi laajentaminen tekijänoikeuden
   alaiseen materiaalin käyttöön sisältöpalveluiden mahdollistamiseksi ja uuden
   neutraalin toimielimen luominen hinnoittelupäätösten nopeuttamiseksi.

Kunnioittavasti,

Ville Oksanen
puheenjohtaja

Electronic Frontier Finland EFFI ry
PL 239, 00101 Helsinki
http://www.effi.org/

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta, ohjelmistopatenteista ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet
Liberty Campaignin jäsen.