Urkintalaki “Lex Nokia” viipaloituna

*[Alkuperäinen versio julkaistu 17.8.2006; muokattu 5.10.2006]*

Ohessa on joitakin taustatietoja Effin
tiedotteeseen 16.8.2006 `Ei yksityisviestien urkinnalle`__.

__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2006-08-16.html

[*Päivitys 25.2.2009:* Tässä artikkelissa kuvattu urkintalaki nousi vaalien jälkeen haudastaan hallituksen esityksenä 48/2008 vp ja se on tätä kirjoittaessa eduskunnan käsiteltävänä. Lisätietoja urkintalain uudesta versiosta `Lex Nokia -FAQista`__.]

__ http://www.effi.org/lexnokia-faq.html

[*Päivitys 28.9.2006:* Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotusta ei anneta eduskunnalle tällä vaalikaudella `oikeuskanslerin tyrmättyä`__ lakiesityksen.
(Lähde: `LVM 28.9.2006`__)]

__ http://www.okv.fi/suomi/tiedote/t060921f.htm
__ http://www.lvm.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=1870&menuid=2&channelid=&channelitemid=14733&channelTypeId=22

Ehdotettu urkintapykälä
———————–

Liikenne- ja viestintäministeri `Susanna Huovinen`__ (sd) ehdottaa
sähköisen viestinnän tietosuojalakia muutettavaksi siten, että
yhteisötilaajilla – kuten yrityksillä – olisi oikeus seurata ihmisten
– kuten työntekijöidensä – viestiliikennettä muun muassa “luvattoman
käytön” ja “yritysvakoilun” havaitsemiseksi. Tarkalleen ottaen
urkintaoikeus koskisi tunnistamistietoja, eli muun muassa sitä, kuka
on soittanut tai lähettänyt sähköpostia, kenelle ja koska.

__ http://www.susannahuovinen.fi/

Seuraavassa on kohun aiheuttanut ehdotettu uusi
sähköisen viestinnän tietosuojalain 13 a pykälä (`elokuun 2006
versio`__):

__ http://www.mintc.fi/oliver/upl295-HE-luonnos%20elokuu%202006.pdf

**13 a § Yhteisötilaajan käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa**

Yhteisötilaaja voi käsitellä tunnistamistietoja viestintäverkkojensa
ja palvelujensa rikoslain (39/1889) 28 luvun 7 ja 8 §:ssa tarkoitetun
luvattoman käytön ja käytöstä aiheutuvien kustannusten
havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi sekä esitutkintaan
saattamiseksi.

Yhteisötilaaja voi käsitellä tunnistamistietoja rikoslain 12 luvun 59
§:ssa tarkoitetun vakoilun, turvallisuussalaisuuden paljastamisen ja
luvattoman tiedustelutoiminnan sekä rikoslain 30 luvun 46 §:ssa
tarkoitetun yritysvakoilun, yrityssalaisuuden rikkomisen ja
yrityssalaisuuden väärinkäytön havaitsemiseksi, estämiseksi ja
selvittämiseksi sekä esitutkintaan saattamiseksi, jos mainitut
rikokset saattavat vahingoittaa Suomen sisäistä tai ulkoista
turvallisuutta, maanpuolustusta tai poikkeusoloihin varautumista,
Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön,
julkista taloutta taikka yksityisen huomattavan arvokasta liike- tai
ammattisalaisuutta tai muuta tähän rinnastettavaa erittäin
merkittävää yksityistä taloudellista etua.

Yhteisötilaajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus
tietosuojavaltuutetulle ennen 2 momentissa tarkoitetun
tunnistamistietojen käsittelyn aloittamista. Ilmoituksessa tulee
yksilöidä mahdollisimman tarkasti tunnistamistietojen käsittelyn
tarkoitus ja käsittelyn tarkoituksen toteutumisen kannalta
välttämättömät toimenpiteet. Lisäksi yhteisötilaajan on laadittava
kirjallinen ohje, jossa määritellään ne perusteet, joiden nojalla
tunnistamistietoja 2 momentin perusteella voidaan käsitellä.

Tunnistamistietoja saavat käsitellä 1 ja 2 momentissa mainituilla
perusteilla vain ne yhteisötilaajan viestintäverkon ylläpidosta ja
tietoturvasta sekä yhteisötilaajan turvallisuudesta huolehtivat
henkilöt, joiden tehtäviin tunnistamistietojen käsittely asiallisesti
ja perustellusti kuuluu. Yhteisötilaajan on nimettävä nämä henkilöt
tai määriteltävä edella mainitut tehtävät. Tunnistamistietoja
käsittelevat henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivullisille.

Jos yksittäisen käyttäjän tunnistamistietoja on käsitelty 1 ja 2
momentissa tarkoitetuilla perusteilla ja jos käsittelyn perusteella
on tarkoitus ryhtyä hänen oikeusasemaansa vaikuttaviin toimiin,
tunnistamistietojen käsittelystä on tiedotettava hänelle heti, kun se
voi tapahtua käsittelyn tarkoitusta vaarantamatta.
Tunnistamistietojen käsittely ja ohje sekä niistä tiedottaminen
kuuluvat työnantajan ja työntekijoiden välisen yhteistoiminnan ja
tiedottamisen piiriin siten, kuin siitä säädetään yksityisyyden
suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 21 §:ssa.

Yllä lainattu
13 a § ei ollut mukana esitysluonnoksessa, joka oli lausuntokierroksella, vaan se
lisättiin lakiehdotukseen lausuntojen pyytämisen jälkeen.
Lausuntokokoelmasta__ voi lukea 45 lausuntoa, jotka
liikenne- ja viestintäministeriö
oli pyytänyt ja saanut hallituksen esitysluonnoksen aikaisemmasta versiosta,
joka ei sisältänyt 13 a pykälää yllä lainatussa muodossaan.

__ http://www.mintc.fi/oliver/upl294-Lausuntokokoelma.pdf

Liikenne- ja viestintäministeriö ei pyytänyt pykälästä lausuntoa edes
yrityssalaisuusrikoksia selvittäviltä viranomaisilta. Ministeriön olisi
kannattanut pyytää lausuntoa, koska keskusrikospoliisi ja Helsingin Sanomien haastattelema asiantuntija eivät tiedä yhtään tapausta, jossa työntekijä olisi todettu syylliseksi yritysvakoiluun sähköpostin avulla. KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokosken mukaan “ei ole edes todennäköistä, että kukaan lähettää yrityssalaisuuksia sähköpostilla, koska siitä voi jäädä kiinni”. Järkevämpää olisi käyttää esimerkiksi paperia, levykettä tai muistitikkua. (Lähde: Helsingin Sanomat 19.8.2006)

Oikeusministeriön mukaan (`s. 1-2`__) urkintapykälä on yritysvakoilun ja
-salaisuuksien osalta tiettävästi syntynyt
työmarkkinaosapuolten toimesta. `Ylen tietojen mukaan`__ erityisesti
Nokia__ on ollut lain valmistelussa mukana. On tosin epäselvää, mikä on
todellinen peruste tunnistamistietojen tarpeelle, koska lakia ajaneissa yrityksissäkin
varmasti ymmärretään KRP:n talousrikososaston päällikön tavoin
yritysten ajaman lakimuutoksen tehottomuus yrityssalaisuuden rikkomisen estämisessä tai havaitsemisessa.

__ http://www.mintc.fi/oliver/upl297-Lainvalmisteluosaston%20lausunto.pdf
__ http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/vasen/id40809.html
__ http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=26725

Lakia ajaneiden
yritysten todellinen motiivi on ainakin tälle blogikirjoittajalle arvoitus.
Motiivista on esitetty julkisuudessa erilaisia arvauksia.
Yksi arvaus motiiviksi
on aivovuodon estäminen: työpaikan vaihdosta kilpailevan yrityksen kanssa
sähköpostitse keskusteleva
työntekijä voidaan ottaa puhutteluun epäillyn yrityssalaisuuden rikkomisen perusteella.
Toinen on mahdollisten “whistleblowerien__”
pelottelu – esimerkiksi Soneran teleurkintajutussa oli kyse osin
siitä, että
yhtiö yritti jäljittää henkilöä, joka oli vuotanut tietoja Helsingin Sanomille.
On myös arveltu, että jotkut yritykset eivät pysty irtautumaan
1990-luvun ja 2000-luvun alun traditiosta, jossa työntekijöiden
sähköposteja seurattiin monessa yrityksessä laittomasti (`ITviikko 21.8.2006`__).
Lakia voidaan myös ajaa, vanhaa neuvostoaikaista lausahdusta mukaillen,
“luottamus hyvä, valvonta paras” -mentaliteetilla:
ajatellaan, että kontrollia ei koskaan voi olla liikaa.
Lain lobbaus liikenne- ja viestintäministeriössä voi myös kertoa karulla tavalla
luottamuspulasta lakia ajaneiden yritysten henkilöstön ja johdon välillä.

__ http://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower
__ http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=15&news_id=200611008

Maininta muun muassa
vakoilusta ja luvattomasta tiedustelutoiminnasta on lisätty ilmeisesti suojelupoliisin
pyynnöstä.

Urkintapykälän merkitys
———————–

**Poliisi** voi suorittaa televalvontaa *tuomioistuimen luvalla* vain,
jos on olemassa *yksilöity*, henkilöön kohdistuva, *vakava
rikosepäily* ja *epäiltyyn kohdistuvalla* televalvonnalla
voidaan olettaa olevan *erittäin tärkeä merkitys* rikoksen
selvittämiselle. Poliisin suorittama televalvonta *ei voi olla
jatkuvaa*, ja oikeusturvaa varmistavat valvontaa koskevat *kirjaamis-
ja ilmoitusvelvoitteet*.

Lakiehdotus antaisi yritysten ja yhteisöjen turvallisuusosastoille
poliisia laajemmat valtuudet – edellisessä kappaleessa *korostetut*
oikeusturvaa suojaavat velvoitteet eivät yhteisötilaajia koskisi! (Ks.
`oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lausunto`__, s. 5-6)

__ http://www.mintc.fi/oliver/upl297-Lainvalmisteluosaston%20lausunto.pdf

Lakiehdotuksen mukaan teleurkintaa voisi siis harrastaa varmuuden
vuoksi, ei-toivotun toiminnan havaitsemiseksi. Mitään epäilyjä ei
tarvittaisi.

Ilmeisesti “luvaton käyttö” voisi olla melkein
mitä tahansa viestintäjärjestelmän käyttöä, joka on jossain
työnantajan allekirjoituttamassa sopimuksessa kielletty.

On myöskin
epäselvää, miten “luvallinen käyttö” erotellaan “väärinkäytöksestä”, kun
yrityksen turvallisuusosasto havainnoi sähköposti- ja
puhelinliikennettä epäilyttävien henkilöiden löytämiseksi.
Epäiltyjen erittäin harvinaisten
väärinkäytösten seulominen viestimassojen joukosta
tarkoittaisi käytännössä myös täysin syyttömiin ja sivullisiin henkilöihin
kohdistuvaa urkintaa – riippumatta
siitä, millaista toimintaa seulonnalla on “virallisesti” tarkoitus löytää.

Suoritettua urkintaa ei
tarvitsisi mitenkään dokumentoida.
Urkinnasta ei tarvitsisi jälkikäteen ilmoittaa urkinnan
kohteelle tai millekään viranomaiselle, ellei urkinta johtaisi
konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten potkuihin.

Lakiesityksessä ei tarkemmin määritellä, kenen
viestintää saisi urkkia.

Näiden oikeusturvaa suojaavien velvoitteiden puuttuminen mahdollistaa myös sen,
että urkintaa voi aina jälkikäteen perustella esimerkiksi yrityssalaisuuden
rikkomisen estämisellä, olipa urkinnan todellinen syy ollut mikä tahansa.

Ministerin selitykset
———————

Kohun yllättämä ministeri Huovinen ilmoitti 17.8.2006 julkaisemassaan
tiedotteessa__ pyytävänsä myös oikeuskanslerin mielipiteen.
Tiedotteessa sanotaan lopuksi:

__ http://www.lvm.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=1870&menuid=2&channelid=&channelitemid=14405&channelTypeId=22

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut sähköisen viestinnän
tietosuojalakiin muutosta, jolla mm. mahdollistettaisiin se, että
eräät yhteisötilaajat eli esimerkiksi huippututkimuksesta
riippuvaiset yritykset voisivat tietyin tiukoin ehdoin käsitellä
yrityksen koneelta lähetettyjen sähköpostien tunnistamistietoja.

Ministeri Huovinen, missä kohtaa lakitekstiä sen soveltamisala
rajoitetaan “eräisiin yhteisötilaajiin” eli “huippututkimuksesta
riippuviin yrityksiin”? Oikeusministeriön tulkinnan mukaan (`s.
3-5`__) lakia voisi yhtä hyvin soveltaa myös esimerkiksi eduskunnan
tai minkä tahansa muun
julkisen tai yksityisen yhteisön viestiliikenteen seurantaan.

__ http://www.mintc.fi/oliver/upl297-Lainvalmisteluosaston%20lausunto.pdf

(Yksi valmistelun
surkeudesta kertova yksityiskohta on ehdotetun 13 a pykälän viimeinen
lause, jossa todetaan, että pykälässä säädetty
kuuluu työnantajan ja työntekijän välisen yhteistoiminnan
piiriin – vaikka pykälä koskee kaikkia yhteisötilaajia, eikä pelkästään yrityksiä!)

Ministeri Huovinen, entä missä kohtaa lakitekstissä kerrotaan
mainitsemasi “tiukat ehdot”?

Entä missä kohtaa urkintaoikeus rajataan sähköpostiin? Urkintaoikeus
koskee yhtälailla myös esimerkiksi yhteisötilaajan välittämää puhelinliikennettä,
eli esimerkiksi tapauksia, jossa yrityksellä tai yhteisöllä on oma
puhelinvaihde.

Muistutan ministeriä vielä siitä, että Suomessa tuomioistuimet
noudattavat kirjoitettua lakia. Hallituksen esityksen perustelut tai
ministerin lehdistötiedotteet eivät sido päätöksentekoa.

Liikenne- ja viestintäministeriön edellä lainatun kaltainen tiedotus
maalaa lakitekstistä eri kuvan kuin itse lakiteksti.

Oikeusministeriön tyrmäys
————————-

Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto tyrmäsi lakiehdotuksen 13 a §
lausunnossaan__, jonka tiivistelmä kuuluu kokonaisuudessaan:

__ http://www.mintc.fi/oliver/upl297-Lainvalmisteluosaston%20lausunto.pdf

Käsiteltävänä oleva ehdotus on erittäin ongelmallinen. Se ei täytä
Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden eikä perusoikeuksien
rajoittamista koskevia vaatimuksia sääntelyn hyväksyttävyydestä,
tarkkarajaisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta sekä oikeusturvatakeista.
Ehdotettu sääntely ei täytä oikeusjärjestyksen johdonmukaisuudelle
asetettuja vaatimuksia ja säännösten suhdetta muuhun lainsäädäntöön
ei ole toteutettu asianmukaisesti. Sääntelyn sijoituspaikka on väärä,
jos tarkoituksena on lisätä työnantajan oikeuksia.

Ehdotettuja säännöksiä ei tulisi sisällyttää kevään aikana
annettavaan esitykseen. Asia vaatii yksiselitteisen selvästi
jatkovalmistelua, jossa tulisi noudattaa yleisiä
lainvalmisteluperiaatteita.

Tässä yhteydessä ei voi
olla kiinnittämättä huomiota tarpeeseen valtioneuvoston tasolla
vakavasti miettiä, miten kolmas kanta, ts. valtio ja valtioneuvoston
taso, ovat mukana kolmikantavalmistelussa vastaamassa siitä, että
annettavat esitykset täyttävät laadukkaan lainvalmistelun
vaatimukset, mitä sekä valtioneuvosto että eduskunta ovat toistuvasti
korostaneet.

Lopuksi
——-

On hyvä myös muistaa, mistä tässä *ei* ole kysymys. Tässä ei ole
kysymys esimerkiksi siitä, että työnantaja ei saisi missään tapauksissa lukea
työntekijälle lähetettyjä työsähköposteja tai niiden tunnistamistietoja.

Työnantajalla on esimerkiksi tietyissä pakottavissa
tapauksissa oikeus lukea työntekijälle lähetettyjä
työsähköposteja, jos työntekijä sairastuu tai on lomalla,
`lain yksityisyyden suojasta työelämässä`__ (6 luku, 18-20 §)
säätämällä tavalla. Pääperiaate on, että menettelytavat suunnitellaan
alunpitäen järkeviksi
ja niistä sovitaan yhdessä
työntekijöiden kanssa.
Lain 21 §:ssä säädetään työnantajalle velvollisuus
käydä työntekijöiden kanssa läpi
teknisin menetelmin toteutetun valvonnan ja tietoverkon käytön järjestäminen, suorittaa valvonnan
käyttötarkoituksen määrittely ja tiedottaa henkilöstöä valvonnasta sekä sähköpostin ja tietoverkon käyttämisestä.

Ehdotettu urkintapykälä 13 a kuuluu roskakoriin. Jos se
jostain syystä haluttaisiin johonkin
lakiin kuitenkin sisällyttää, niin oikea paikka
työnantajan oikeuksia lisäävälle sääntelylle olisi edellä
mainittu tuore laki yksityisyyden
suojasta työelämässä.

__ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759

Tässä on kyse siitä, että ihmisillä on tietty oikeus yksityisyyteen,
myös silloin kun viestinnän toinen osapuoli – esimerkiksi sähköpostin lähettäjä
tai vastaanottaja – on töissä. Työnantajan määräysvallalla työsuhteessa on rajansa.

Tässä on kyse siitä, että yhteisötilaajalle halutaan antaa oikeus seurata salaa ihmisten
henkilökohtaista viestintää.

Jos yritys antaa työntekijälleen
henkilökohtaisen viestintämahdollisuuden, niin työterveydenhuoltoon,
ammattiyhdistyksen lakimieheen ja jopa kilpailevassa yrityksessä
työskentelevään kaveriin pitää voida saada olla
yhteydessä ilman pelkoa siitä, että viestintätiedot urkitaan
käyttäen verukkeena erilaisia kuviteltuja uhkakuvia.

Ministeri Huovinen on äskettäin niittänyt mainetta myös
lapsipornosuodatusaloitteellaan__ (`HE 99/2006 vp`__) ja
roskapostifarssin__ yhteydessä.

__ http://www.effi.org/blog/kai-2006-03-10.html
__ http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/utaveps.scr?%7BKEY%7D=HE+99%2F2006
__ http://www.digitoday.fi/page.php?page_id=14&news_id=20065601

Linkkejä
——–

– `EFFI: Ei yksityisviestien urkinnalle`__ (EFFI 16.8.2006)

– `Essee salaisuuksista`__ (Jukka Kemppinen 17.8.2006)

– `Vakoilu työpaikoille`__ (Jukka Kemppinen 16.8.2006)

– `Sähköinen viestintä`__ (Jukka Kemppinen 20.8.2006)

– `Privacy and other scenes from undergrowth`__ (Jukka Kemppinen 22.9.2006)

– `Työnantajille poliisin valtuuksia`__ (Jyrki Kasvi 16.8.2006)

– `Kemppinen: yritykset saamassa poliisin valtuuksia`__ (Tietokone 16.8.2006)

– `Lex Nokia on vasta luonnos`__ (Tero Lehto 16.8.2006)

– `Ei sähköpostin valvontaoikeuksia työnantajalle`__ (Mari Saario 17.8.2006)

– `EK:n Lex Nokia -newspeak`__ (Tero Tilus 18.8.2006)

– `Työntekijöiden sähköpostit halutaan laajempaan seurantaan`__ (YLE 15.8.2006)

– `Kasvi: lakimuutos johtaisi väärinkäytöksiin työpaikoilla`__ (ITviikko 17.8.2006)

– `Tradenomiliitto: lakimuutos arkipäiväistäisi sähköpostivakoilun yrityksissä`__ (ITviikko 17.8.2006)

– `EK: tietosuojalaki parantaa työntekijöiden oikeusturvaa`__ (ITviikko 18.8.2006)

– `Esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi vaarantaa työntekijän yksityisyyden`__ (AKAVA 17.8.2006)

– `Ministeri Huovinen teki oikean ratkaisun`__ (Elinkeinoelämän keskusliitto 17.8.2006)

– `Ministeri Huoviselta oikea ratkaisu – STTK tukee uutta tietosuojalakiehdotusta`__ (STTK, päiväämätön uutinen 2006)

– `STTK: Työntekijöiden tietosuojan turvaaminen ykkösasia`__ (STTK 21.9.2006)

– `Työnantajan oikeuteen tarkkailla työntekijän sähköpostin tunnistetietoja ehdotetaan tarkkaan rajattuja menettelysäännöksiä`__ (SAK 17.8.2006)

– `Yksityisyydensuojaa korostettava tietosuojalain uudistuksessa`__ (Toimihenkilöliitto ERTO 18.8.2006)

– `Journalistiliitto: Lähdesuoja saatava poikkeukseksi sähköpostilakiin`__ (Helsingin Sanomat 18.8.2006)

– `Työntekijöiden tarpeetonta valvontaa ollaan lisäämässä.`__ (Tietoyhteiskuntapuolue 21.8.2006)

– `Ministeriö ei halua työnantajalle oikeutta valvoa yksityistä sähköpostia`__ (Helsingin Sanomat 18.8.2006)

– `Arveluttava Lex Nokia`__ (Turun Sanomat 18.8.2006)

– `Valtaosan sähköposteissa kulkee luottamuksellista tietoa`__ (Aamulehti 30.8.2006; linkki ei enää toimi)

– `AL: Suomalaiset eivät halua työntekijän sähköpostia tarkkailtavan`__ (Helsingin Sanomat 30.8.2006)

– `Työnantajien oikeus sähköpostin seurantaan valmistellaan uusiksi`__ (Helsingin Sanomat 1.9.2006; vaatii maksullisen rekisteröitymisen)

– `Enemmistö suomalaisista antaisi työnantajan valvoa sähköpostejaan`__, `Näin tutkimus tehtiin`__, `Aihe: Salaisuuksia, osa I`__ (Helsingin Sanomat 2.9.2006)

– `Oikeustieteilijät sättivät tietosuojalain muutosta`__ (ITviikko 21.8.2006)

– `Työministeriön lausunto: Sähköpostiseurannan lainsäädäntöä vielä rukattava`__ (Työministeriö 21.8.2006)

– Effin Vili Lehdonvirta väitteli lakiehdotuksesta Petteri Järvisen
ja LVM:n Juha-Pekka Ristolan
kanssa YLE:n Ykkösaamussa 25.8.2006 (`väittely MP3-muodossa`__;
koko ohjelman pituus on noin 44 minuuttia, noin vartin kestänyt keskustelu
on aikaindeksivälillä 5:21-19:53)

– `Syytteet Nokian teleurkinnasta vakavoituivat`__ (Tietokone 19.4.2006)

– `Materiaalia liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta`__

– `Esitys sähköpostien seurannasta saa moitteita`__ (Helsingin Sanomat 21.9.2006)

– `Tietosuojalain valmistelussa puutteita`__ (Oikeuskanslerinviraston tiedote 21.9.2006)

– `Oikeuskanslerin lausunto urkintalakiesityksestä`__ (PDF; Oikeuskansleri 21.9.2006)

– `Journalistien lähdesuoja pidettävä mielessä tietosuojalakia uudistettaessa`__ (Suomen Journalistiliitto 21.9.2006)

– `SAK:lla ja STTK:lla epäilyjä laittomasta teleurkinnasta`__ (Tietokone 22.9.2006)

– `Villi urkinta onkin jo tätä päivää`__ (Tero Lehto 24.9.2006)

– `Tietosuojalain eduskuntakäsittely lykkääntyy`__ (ITviikko 28.9.2006)

– `Tietosuojalaki jatkovalmisteluun`__ (LVM 28.9.2006)

__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2006-08-16.html
__ http://kemppinen.blogspot.com/2006/08/essee-salaisuuksista.html
__ http://kemppinen.blogspot.com/2006/08/vakoilu-typaikoille.html
__ http://kemppinen.blogspot.com/2006/08/shkinen-viestint.html
__ http://kemppinen.blogspot.com/2006/09/privacy-and-other-scenes-from.html
__ http://kasvi.org/index.php?id=1182
__ http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=27708
__ http://blogit.tietokone.fi/tietojakoneesta/?p=116
__ http://marisaario.livejournal.com/1689.html
__ http://rutinat.vuodatus.net/blog/209437
__ http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/vasen/id40809.html
__ http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=15&news_id=200610844&rss=8
__ http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=15&news_id=200610846
__ http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=15&news_id=200610920
__ http://www.akava.fi/pages/index.asp?osio=8001&uutis_id=920
__ http://www.ek.fi/?we_objectID=4459
__ http://www.sttk.fi/fi/uutiset/5982
__ http://www.sttk.fi/fi/uutiset/6075
__ http://www.sak.fi/ajankohtaista_uutiset.shtml?21951
__ http://www.erto.fi/?x11591=5468
__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135221113559
__ http://www.tietoyhteiskuntapuolue.fi/news.php?item.26
__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135221117432
__ http://www.turunsanomat.fi/mielipiteet/?ts=1,3:1009:0:0,4:9:0:0:0;4:8:0:1:2006-08-18;4:139:0:0:0;4:140:0:0:0,104:8:399000,1:0:0:0:0:0:
__ http://www.aamulehti.fi/a/2006/08/30/3960682.shtml
__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135221300329
__ http://www.hs.fi/uutiset/verkko-hesari/arkisto/artikkeli/1135221339696
__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135221373351
__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135221373355
__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135221373357
__ http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=15&news_id=200611008
__ http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedotteet/2006-08-21-01/index.jsp
__ http://www.yle.fi/radiopeili/mp3/ya25082006.mp3
__ http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=26725
__ http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=2502&menuid=498
__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135221793507
__ http://www.okv.fi/suomi/tiedote/t060921f.htm
__ http://www.okv.fi/43/22_20.06.pdf
__ https://www.journalistiliitto.fi/Resource.phx/pubman/templates/3.htx?id=155
__ http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=28158
__ http://blogit.tietokone.fi/tietojakoneesta/?p=134
__ http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=15&news_id=200616312
__ http://www.lvm.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=1870&menuid=2&channelid=&channelitemid=14733&channelTypeId=22

—–

Tämä dokumentti on `Public Domainia`__.

__ http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/