Syyskokouksen 2006 pöytäkirja ja toimintasuunnitelma 2007

EFFI ry:n syyskokouksen 2006 pöytäkirja
=======================================

17.12.2006 klo 14 Tieteiden talolla.

Läsnä: Tapani Tarvainen, Juho Lindman, Vili Lehdonvirta, Herkko Hietanen, Jukka Huhta, Charlotta Heikinaro, Heidi-Maria Määttänen, Teemu Välimäki, Virpi Kauko, Jukka Ruotsalainen, Ville Oksanen, Janne Nikula, Paavo Leinonen, Mikael Storsjö, Henri Sivonen.

1. **Kokouksen avaus.**
Yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tarvainen avasi kokouksen klo 14:10.

2. **Järjestäytyminen.**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapani Tarvainen ja
sihteeriksi Jukka Huhta. Ääntenlaskijoiksi valittiin Janne
Nikula ja Jukka Ruotsalainen. Kokous tarkastaa pöytäkirjan
lennossa.

3. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

4. **Hyväksyttiin esityslista.**

5. **Toimintasuunnitelma.**
Hyväksyttiin liitteen mukainen toimintasuunnitelma.

6. **Rahankeräysoikeudenkäynti** (puheenjohtajana toimi Jukka Ruotsalainen).
Yhdistys päätti palkata juristin huolehtimaan oikeudenkäyntiin
liittyvistä asioista.

7. **Talousarvio.**
Hyväksyttiin liitteen mukainen talousarvio.

8. **Puheenjohtajan vaali.**
Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 2007 Tapani Tarvainen.

9. **Hallituksen jäsenten vaali.**
Valittiin hallitukseen 2007 Ville Oksanen, Charlotta
Heikinaro, Teemu Välimäki, Jukka Ruotsalainen, Juho Lindman,
Herkko Hietanen, Leena Romppainen, Mikael Storsjö, Tero Tilus,
Jukka Huhta.

10. **Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.**
Valittiin vuoden 2007 tilintarkastajiksi Marko Saaresto ja
Henri Sivonen ja heidän varahenkilöikseen Vili Lehdonvirta ja
Janne Nikula.

11. **Jäsenmaksun suuruus.**
Päätettiin varsinaisen jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa ja
kannatusjäsenmaksuksi porrastetusti 100 euroa
(yksityishenkilöt ja 1-10 henkilön yhteisöt), 1000 euroa
(kymmentä suuremmat yhteisöt).

12. **Kokouksen päättäminen.**
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:45.

Kokouksen läsnäolijat tarkistivat pöytäkirjan.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
=================================
Electronic Frontier Finland – EFFI ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

1. Yleistä
……….
Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2007 pitkälle
aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Vuodelle 2007 painopiste
sijoittuu jäsenhankintaan, jäsenten aktivoimiseen toiminnan puolesta,
paikallistoiminnan kehittämiseen ja yleiseen PR-toimintaan.

2. Jäsenistö
…………
Jäsenhankintaa jatketaan mahdollisimman aktiivisesti. Jäsenhankinnan
perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman
monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi pyrkii
osallistumaan yliopistojen järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa
kohteessa.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta
………………………………
Yhdistyksen hallitus pyrkii kokoontumaan 2-3 kertaa kuukaudessa sähköpostitse.
Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pyritään pitämään vuoden aikana
3-4:ään. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka
vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi
nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

4. Tiedotustoiminta
……………….
Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla
ja sen rungon muodostavat edelleen:

* Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit
* Säännöllisen epäsäännöllisesti ilmestyvä Effi-sähke
* Effi-Alert – sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin tapahtumiin

Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien kuten www-foorumin
perustamiseen tutkitaan.

5. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon
………………………………………
Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön
kehittämiseen sen kaikilla tasoilla.

Keskeisimpänä vaikuttamiskohteena vuonna 2007 tulee olemaan
maaliskuussa valittavan Suomen hallituksen ohjelma.

Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

* roskapostin vastainen toiminta yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa
* tekijänoikeusjärjestelmän kehitys
* teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus
* avoimet standardit
* pakkotoimilain kokonaisuudistus.

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen
tietoyhteiskuntakeskusteluun ja osallistuu kansainvälisiin
projekteihin.

Effiä tullaan myös muuten tekemään aktiivisesti tunnetuksi
poliittisten päätöksentekijöiden parissa. Tätä varten Effi jatkaa
seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista.

6. Yhteistyöverkostot
…………………
Effi pyrkii tekemään yhteistyötä ihmisoikeus-, sananvapaus-,
tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, mm. Amnesty
Internationalin ja PENin Suomen osastojen. Myös alan
viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun ja
lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti.

Effi tulee jatkamaan aktiivista osallistumistaan European Digital
Rightsin toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta-
ja vaikutuskanava EU:hun. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n,
erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean
toimintaan, ja hakee ICANNin “At Large Structure” -asemaa. Effi ottaa
osaa myös resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin
tapahtumiin, kuten Computers, Freedom and Privacy -konferenssiin.
Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.

7. Paikallistoiminta
………………..
Paikallistoimintaa tarvittaisiin enemmän ja sitä pyritään kehittämään
ja tukemaan. Sitä mukaa kun paikallista aktiivisuutta ilmenee, sitä
tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

8. Talous
………
Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin.
Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös
mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä
säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen,
myyntiä. Myös yrityslahjoitusten mahdollisuuksia selvitellään.

9. Ekskursiot
………….
Effi pyrkii löytämään sopivia yhdistyksen toimialueeseen kuuluvia
vierailukohteita jäsentilaisuuksien järjestämistä varten.
Tavoitteena on järjestää yksi ekskursio kevään ja syksyn aikana.
Kohteena voivat olla myös tekijänoikeusjärjestöt kuten Gramex
vuoropuhelun aikaansaamiseksi.

10. Big Brother
……………
Effi järjestää neljännen Big Brother-tapahtuman syksyllä.

11. Roskapostin vastainen kampanja
…………………………….
Effi järjestää yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa yhteisen
tapahtuman tammikuussa ja organisoi roskapostinvastaisen kampanjan,
jossa yritetään saada ennakkotapauksia suomalaisista
roskapostitapauksista.