Effin lausunto turvallisuuspoliittisista selonteoista

Effi antoi 27.9.2016 eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle lausuntonsa valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteosta (VNS 5/2016 vp) sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta (VNS 6/2016 vp).

Effi esitti seuraavat johtopäätökset:

Effi toivoo, että tulevaisuusvaliokunta peräänkuuluttaa tietosuojakysymysten ottamista keskeisemmäksi osaksi ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden kehittämistä.

Effi toivoo tulevaisuusvaliokunnan painottavan, että tietosuojan vahvistaminen on tärkeää sekä yksityishenkilöiden arkielämän että yrityksille suotuisan toimintaympäristön varmistamisen kannalta.

Effi toivoo tulevaisuusvaliokunnan edellyttävän, että yksityisyyden suoja otetaan asianmukaisesti huomioon verkkotiedustelulainsäädännön valmistelussa.

Effi toivoo, että tulevaisuusvaliokunta painottaa tarvetta seurata eurooppalaista kehitystä verkkotiedustelu- ja pakkokeinolainsäädännön alalla sekä laajemmin tietosuoja-asioissa.

Koko lausunto lötyy liitteenä.