Lausunto luonnoksesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Electronic Frontier Finland ryn lausunto on luettavissa tällä sivulla. Sivun lopussa on lausunto myös PDF-muodossa. Lausunnon aiheena olevan hallituksen esityksen voi noutaa Word- ja PDF-muodoissa.


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle teollis-
ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

9.12.2005
Electronic Frontier Finland ry
www.EFFI.org

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland ry:n näkökulmasta hallituksen esitys on
sinänsä varsin pätevä direktiivin minimitoteutus. Järjestön mielestä nyt
olisi kuitenkin oivallinen tilaisuus korjata myös tiettyjä aikaisempia
erityisesti tekijänoikeuslakiin tehtyjä virheitä. Lisäksi jotkut
esitetyt uudistukset voivan mielestämme ulottua esitetyssä muodossa
liian pitkälle tai aiheuttaa haitallisia seurauksia.

2. Korjattavaa

2.1 Tekijänoikeuslakiin ehdotettu 56g§ loukkauksen kielto.

Ehdotettu säädös on hyväksyttävä ja direktiivin mukainen. Se asettaa
kuitenkin kyseenalaiseksi 60a-60d§:ien merkityksen, jotka jäisivät vain
Internet-tiedostojakoa koskeviksi levyteollisuudelle räätälöidyiksi
erikoispykäliksi. Ehdotuksesta ilmenee, että nyt käsillä oleva
direktiivi ei vaadi 60a-60d pykälien olemassaoloa. Koska nämä pykälät
lisättiin edelliseen lakiin vasta lakivaliokunnassa lainvalmistelun
viime metreillä yhden intressitahon (levyteollisuus / oikeudenhaltijat)
vaatimuksesta ilman hyvään hallintotapaan kuuluvia demokraattista
kuulemista, pitäisi 60a-60d samalla poistaa tekijänoikeuslaista, kun 56g
lisätään sinne. 56g:än perusteluihin pitäisi kuitenkin ottaa mukaan
ehdotuksen lopussa perustuslainmukaisuuden alle otettu lainaus
lakivaliokunnan kannanotosta.

2.2. Tekijänoikeuslakiin ehdotettu 59a§ tuomion julkistaminen.

Ehdotettu “häpeärangaistus” yksityishenkilöille on täysin vieras
oikeusjärjestyksellemme ja paluu keskiaikaan. Perusteluissa viitattu
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 8 §:n 2
momentti koskee ainoastaan elinkeinonharjoittajia. Pykälä pitäisikin
rajata vastaavasti koskemaan ainoastaan ammattimaisesti toimivia
elinkeinonharjoittajia (tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistö). Tällöin
esitys olisi myös perustuslain kannalta ongelmattomampi. Vaikka
yksityishenkilön nimi ja tämän yksityiselämään viittaavat kohdat
tuomiosta yliviivattaisiin, on tuomiotekstin julkaiseminen tuomitun
yksityishenkilön kustannuksella lehdissä kohtuuton rangaistus. Se voisi
merkitä esimerkiksi Internetissä musiikkitiedostoja luvatta jakaneelle
opiskelijalle suurempia korvauksia kuin päiväsakoilla voidaan ylipäänsä
laskea.

3. Lisättävää

3.1 Harmaatuonnin sanktiot

Tekijänoikeuslakiin otettu pykälä ETA-raukeamisesta rajaa vastuun
ulkopuolelle yksityishenkilöt ja tietyt organisaatiot kuten kirjastot.
Pykälä uhkaa kuitenkin vakavasti ETA-alueen ulkopuolelta tulevan
kulttuurin tuontia, koska alan pienet erikoisliikkeet joutuvat
rajoittamaan merkittävästi toimintaansa. Tilannetta voitaisiin kuitenkin
korjata helposti seuraavalla muutoksella, joka ei ole edes direktiivin
vastainen:

Lisätään TekL 56a § pykälään 4 momentti:

Tekijänoikeusrikkomuksena ei myöskään pidetä 19 §:n
vastaista ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen teoskappaleiden
levittämistä.

3.2 Välikopiot (TekL 11 a §)

Operaattoreiden välikopiointia koskevaan pykälään jäi
tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskeva direktiivistä peräisi oleva
lainsäädäntötekninen aukko. Virheen vaikutusten minimoimiseen auttaisi
ainakin seuraava muutos:

Lisätään TekL 56a § pykälään 5 momentti:

Tekijänoikeusrikkomuksena ei myöskään pidetä 11a §:n
mukaista tilapäistä kappaleiden valmistamista tietokoneohjelmista tai
tietokannoista.

3.3 Suojausten kiertäminen yksityistä kopiointia varten

Tekijänoikeuslain yksi suurista virheistä on, että teknisten
suojausten kiertäminen puhtaasti yksityistä käyttöä varten tapahtuvaan
kopiointiin on sanktioitu rikkomuksena. Jälleen kerran ratkaisu löytyy
seuraavasta:

Lisätään TekL 56a § pykälään 6 momentti:

Tekijänoikeusrikkomuksena ei lisäksi pidetä 50a §:n
vastaista suojausten kiertämistä yksityistä käyttöä varten tehtävien
kappaleiden valmistamista varten.

3.4 Korvausvastuun rajoittaminen

Digitaalisessa ympäristössä eri toimijoiden on lähes mahdotonta
tietää, onko tietty tuote laillinen vai laiton. Asiaan on mm.
kiinnitetty huomiota PeV:n lausunnossa tekijänoikeuslaista. Lain 57§:n
loppuun lisättiin edellisessä eduskuntakäsittelyssä yksityisten
kopioiden tekemistä koskeva poikkeus. Sen hyöty on kuitenkin rajallinen,
koska useimmat toiminnot digitaalisessa ympäristössä sisältävät myös
muita tekijänoikeuden piiriin kuuluvia oikeuksia. Esimerkiksi blogiin
laitettu valokuva on välittömästi julkista levittämistä. Näin lain
systematiikan ja ymmärrettävyyden lisäämiksi olisi järkevää tarkentaa
vilpittömän mielen suoja pääsäännöksi:

TekL:n 57 § 1. momentti:

“Joka vastoin tätä lakia tai 41 §:n 2 momentin nojalla
annettua määräystä käyttää teosta taikka tuo maahan tai Suomen alueelle
edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleen, ja jonka
hän tietää tai olisi ollut perusteltuja syitä epäillä, että teoksen
käyttäminen rikkoo tätä lakia taikka että teoskappale on valmistettu
tämän lain vastaisesti, on velvollinen suorittamaan tekijälle
kohtuullisen hyvityksen sekä lisäksi korvauksen kaikesta muustakin
menetyksestä, niin myös kärsimyksestä ja muusta
haitasta.”

3.5. Suojausrikkomus

Kuten EFFI on jo useasti aikaisemmin tuonut esille, tällä hetkellä
tekijänoikeuslaissa ei aseteta mitään rajoituksia teknisille
suojauksille. Kuten tuore esimerkki Sony BMG:n ylilyönneistä osoittaa,
tilanne on hyvin ongelmallinen tältä osin.

EFFI esittääkin, että tilanteen korjaamiseksi lakiin lisättäisiin
uusi 56 g §:

56 g §

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta:

1) Laskee markkinoille teknisellä toimenpiteellä suojatun
tuotteen, joka vaarantaa tuotteen käyttäjän tietoturvan tai aiheuttaa
haittaa tietojenkäsittelyyn käytetyn laitteiston normaalia
toiminnalle;

2) Laskee markkinoille teknisellä toimenpiteellä suojatun
tuotteen, jossa ei ole mukana kattavaa selostetta suojauksen
toimintatavasta ja sen aiheuttamista rajoituksista;

3) Laskee markkinoille teknisellä toimenpiteellä suojatun
tuotteen, joka ei mahdollista 17 §:n sallimaa teoskappaleiden
valmistamista

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava muuna vakavampana
rikoksena, teknisen toimenpiteen väärinkäyttämisestä sakkoon.

Tämän rikkomuksen lisäksi on tulisi vakavasti harkita vastaavan
rikoksen lisäämistä rikoslakiin.

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,

Ville Oksanen, Puheenjohtaja