Eduskunnan sivistysvaliokunnan kirje Opetusministeriölle 18.2.2003

Eduskunnan sivistysvaliokunnan kirje Opetusministeriölle 18.2.2003
koskien eduskunnassa kaatunutta
tekijänoikeuslakiehdotusta
. (Lähde: Eduskunta/Opetusministeriön
kirjaamo)


EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA 18.2.2003

Opetusministeriölle

Sivistysvaliokunnassa on ollut käsiteltävänä hallituksen esitykset HE
177/2002 vp ja HE 178/2002 vp. Valiokunta on kuullut asiassa lukuisan
määrän asiantuntijoita. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ilmeni,
että tekijänoikeuslain muutosesityksillä oli sellaisia perustuslain
turvaamiin perusoikeuksiin kuten omaisuuden suojaan, sivistyksellisten
perusoikeuksien toteutumiseen, sananvapauteen ja elinkeinovapauteen
liittyviä yhteyksiä, että muutoksista oli välttämätöntä pyytää
perustuslakivaliokunnan lausunto. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan
ehtinyt suuren työmääränsä vuoksi lausuntoa antaa ennen vaalikauden
loppua. Näin ollen sivistysvaliokunta ei voinut tehdä sellaista
mietintöä, jossa lakiehdotukset tai osa niistä olisi ehdotettu
hyväksyttäviksi. Valiokunta päätti kokouksessaan 10.2.2003, että asian
käsittely lopetetaan, joten lakiehdotukset tulevat raukeamaan.

Asian käsittelyn aikana valiokunnassa tuli esiin eräitä seikkoja,
joihin valiokunta toivoo opetusministeriön kiinnittävän huomiota
jatkovalmisteluissa.

 1. Tekijänoikeuslainsäädäntö on muodostunut hyvin vaikeaselkoiseksi.
  Jopa tekijänoikeuslainsäädäntöön perehtyneiden asiantuntijoiden on
  heidän kertomansa mukaan osin vaikea saada selkoa lain sisällöstä.
  Valiokunta kiinnittää ministeriön huomiota siihen, että samalla
  tekijänoikeuslainsäädäntö kuitenkin koskettaa yhä useampia
  kansalaisia, lähinnä teknisen kehityksen ja teosten yhä helpomman
  saatavuuden vuoksi, joten lainsäädännön pitäisi olla entistä
  ymmärrettävämpää myös ns. maallikoille.

 2. Eduskunnalla eikä myöskään asiantuntijoilla ole ollut aikataulu
  huomioon ottaen mahdollisuutta arvioida esityksen vaikutuksia
  kokonaisuudessaan. Kuten edellä on todettu myöskään esityksen
  perustuslainmukaisuutta ei ollut mahdollisuutta tutkia.
  Jatkovalmistelussa tulee huomioida myös esityksen suhde muuhun,
  erityisesti lähiaikoina säädettyyn lainsäädäntöön.

 3. Valiokuntakäsittelyssä lukuisat asiantuntijat ovat kritisoineet
  sitä, että komiteamietinnön ja sen johdosta järjestetyn
  lausuntokierroksen jälkeen esitykseen oli lisätty lukuisia
  laajakantoisiakin asioita, joita ei ollut komiteassa pohdittu.
  Valiokunnan mielestä opetusministeriön tulee jatkovalmisteluissaan
  ottaa tämä huomioon ja valmistella esitykset riittävän laajalla
  yhteistyöllä, jossa eri intressipiirit ja asiantuntijat ovat mukana.
  Asiantuntijakuulemisien perusteella laajapohjaisessa valmistelussa
  tulee vielä pohtia mm. työsuhdetekijänoikeutta koskevat kysymykset,
  sopimuslisenssin laajuus, maksuja perimään oikeutettujen
  kilpailuoikeudellinen asema ja ns. ilmaisen käytön mahdollisuus
  silloin kun kysymyksessä ei ole kaupallinen hanke.

Valiokunnan mielestä ministeriön tulee harkita onko
tarkoituksenmukaista tuoda eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman
nopeasti vaalien jälkeen esitys, joka sisältää direktiivin
implementoinnin kannalta välttämättömät ehdotukset ja sisällyttää muu
lainsäädäntö ainakin osin, myöhemmin annettavaan ja perusteelliseen
jatkovalmisteluun pohjautuvaan esitykseen.

Sivistysvaliokunnan puolesta

Suvi Lindén
puheenjohtaja

Marjo Hakkila
valiokuntaneuvos