Effin lausunto tekijänoikeuslain muutosesityksestä

Opetusministeriölle

Lausunto tekijänoikeuslain työsuhdeolettamaa koskevasta
ehdotuksesta (diaarinumero 30/010/2009)

Opetusministeriö on pyytänyt Electronic Frontier Finland (Effi) ry:ltä
lausuntoa virkamiestyöryhmän luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamiseksi.

Effi ei kannata luonnoksessa esitettyä rinnakkaista käyttöoikeutta.
Tekijänoikeuslaki lukuisine sisäisine viittauksineen on nykyiselläänkin
vaikeaselkoinen ja uuden oikeustyypin luominen vain vaikeuttaisi asiaa.
Ehdotus ei ole tasapainossa työntekijän ja työnantajan oikeuksien suhteen,
eikä siinä ole huomioitu työntekijän huonompaa neuvotteluasemaa.
Tekijänoikeuden luovutukset hoidetaan vakiintuneesti sopimuksin, jolloin on
myös selvää, mitkä oikeudet tulevat siirretyiksi, missä laajuudessa ne
siirtyvät ja millainen korvaus niistä maksetaan. Nyt esityksessä ollaan
käytännössä siirtämässä työntekijöiden tekijänoikeudet työnantajille ilman
korvausta. Esitys ajaa siis vain yritysten etua.

Effin näkemys lausuntopyynnössä esitetyistä kysymyksistä on seuraava:

 1. Effi katsoo, että esityksen yksi suurimmista ongelmista on sen
  tosiasiallisesti negatiivinen vaikutus oikeusvarmuuteen. Ehdotuksen
  mukaan oikeuksien siirrosta ei enää tarvitsisi sopia, jolloin
  työntekijän näkökulmasta jäisi epäselväksi, missä laajuudessa hän voi
  luomiaan teoksia käyttää työoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden
  estämättä.
 2. Lähtökohtana tekijänoikeuslaissa tulisi olla sopimusvapaus, jolloin
  työntekijä ja työnantaja sopivat keskenään, mitkä oikeudet jäävät
  työntekijälle ja mitkä siirtyvät työnantajalle. Jos tekijänoikeuksien
  siirtyminen muutenkin kuin normaalikäyttöoikeuden mukaisesti on
  työnantajalle tärkeää, asiasta sovittaneen työsopimuksessa. Jos
  työnantaja saa lain perusteella lähtökohtaisesti aina käyttöoikeuden,
  tekijänoikeudesta ei tosiasiallisesti enää sovita.
 3. Normaalikäyttöoikeuden periaate lähtee siitä, että työnantajalla on
  oikeus teosten käyttämiseen toimintansa edellyttämässä laajuudessa.
  Tämä lähtökohta on tiedossa sekä työntekijällä että työnantajalla
  työsopimuksesta neuvoteltaessa. Jos työntekijälle syntyy työssään
  oikeuksia, jotka eivät kuulu normaalikäyttöoikeuden piiriin, mutta
  joita työnantaja haluaisi hyödyntää, niistä on perusteltua sopia uusi
  korvaus, koska työnantajan saama hyöty on näin kasvanut.
 4. Effi pitää hyvänä, että opetusministeriö pyrkii löytämään ratkaisun
  ns. orpojen teosten ongelmaan. Ongelma ei kuitenkaan ratkea
  rinnakkaiskäyttöoikeudella, vaan edellyttää joka tapauksessa laajempaa
  järjestelmää, joka mahdollistaa kulttuurisesti tärkeiden teosten
  käyttöönoton muillekin kuin työnantaja- ja työntekijäosapuolille.
 5. Useilla aloilla sovitaan tekijänoikeudesta tällä hetkellä
  työsopimuksella. Tekijänoikeuden siirtyminen voi olla yksi työsuhteen
  ehto aivan kuten palkka ja työaika. Tämä on joustava käytäntö, joka
  voi jatkua.
 6. Effi pitää vaarana, että automaattinen rinnakkaiskäyttöoikeus
  pikemminkin vähentäisi kuin lisäisi tekijöiden innovatiivisuutta.
  Yhteiskunnallista innovatiivisuutta sen sijaan lisää, jos tekijöillä
  on mahdollisuus lisensoida teoksensa haluamillaan ehdoilla
  työoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden estämättä.

Yhteenvetona Effi pitää esitystä epätasapainoisena ja epäilee,
ratkaisisiko se edes niitä ongelmia, joita sen on tarkoitus ratkaista.
Mikäli tavoitteena on oikeustilan selkiyttäminen, tulisi harkita
normaalikäyttöoikeuden kirjoittamista lakiin. Tähän vaihtoehtoonhan on
esityksessäkin viitattu. Jos taas tarkoituksena on siirtyä enemmän
common law -tyyppiseen “Work-for-Hire” -doktriiniin, tällöin tulisi
ehdottomasti avata mm. tekijänoikeuden keston määräytymisperustetta
koskevat kohdat.

Jyväskylässä 7. joulukuuta 2009

Tapani Tarvainen, puheenjohtaja
Electronic Frontier Finland (Effi) ry
PL 239
00101 Helsinki