Lausunto hallintovaliokunnalle teletietojen tallennusvelvollisuudesta (U 52/2005 vp)

EFFI on antanut asiantuntijalausunnon hallintovaliokunnalle asiassa U 52/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta. Lausunto on noudettavissa PDF-muodossa.