Tekijänoikeuslakiuudistus etenee eduskunnassa – lyhyt oppimääräEduskunnan suuri valiokunta tunnusti kumileimasimen roolinsa
hallituspuolueiden äänillä 23.9.2005 ja päätti esittää tekijänoikeuslakiesityksen
hyväksymistä sellaisenaan. Vain jumalanpalvelusmusiikin teostomaksut
esitettiin poistettavaksi lakiesityksestä.

Kirjoituksessaan
23.9.2005
vähemmistöön jäänyt suuren valiokunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja Jari Vilén, sanoo, että kulttuuriministeri Karpela
“teki tekijänoikeuslaista itselleen arvovaltakysymyksen”. Vilénin mukaan
viime viikkojen tapahtumat ovat olleet osoitus opetusministeriön
puutteellisesta lainvalmistelusta.

Valiokunta esitti hyväksyttäväksi myös merkityksettömän ja naiivin
lausuman eli ponnen, jossa toivotaan Disneyn ja Sonyn kaltaisten
suuryritysten muuttavan kopiosuojauksiaan. Lisäksi lausumassa
edellytetään, että opetusministeriö seuraa lain toteutumista – asia
joka kuuluu ministeriön velvollisuuksiin ilman lausumaakin. Onkin
huolestuttavaa, että eduskunnan pitää tästäkin ministeriölle erikseen
mainita.

Kansanedustaja Toimi Kankaanniemen vetää asian hyvin
yhteen vastalauseessaan (lisätty linkkejä):

Suuri valiokunta kuittaa lain 50
a §:ään [kopiosuojauksia koskeva pykälä]
sisältyvät vakavat
ongelmat ja kohtuuttomuudet lausumalla. Muihin
ilmenneisiin epäkohtiin
valiokunta ei puutu lainkaan. Lausuma ei
voi olla ristiriidassa lain kanssa eikä lausuma sido lain soveltajaa
tai tuomioistuinta. Näin ollen se ei riitä korjaamaan lain epäkohtia.
Hallitukselle kuuluu seurantavelvollisuus ilman eri lausumaakin.

Valiokuntakäsittelyn pöytäkirja ponsineen ja vastalauseineen on
eduskunnan
sivuilla (SuVM 1/2005 vp)
.

Miten eduskunta säätää lakeja?

On syytä kerrata, miten eduskunta käsittelee lakeja, koska prosessi
ei ole kaikille välttämättä tuttu.

Lain käsittelyä ohjaa perustuslaki
ja eduskunnan
työjärjestys
.

Eduskunnan tekijänoikeuslakiesitystä HE
28/2004 vp koskevan sivun
alussa näkyvät lain käsittelyvaiheet:
vireilletulo, lähetekeskustelu, valiokuntakäsittely, pöydällepano,
ensimmäinen käsittely ja toinen käsittely.

Vireilletulo ja lähetekeskustelu

Ennen antamista eduskunnalle opetusministeriö valmisteli
hallituksen esityksen 28/2004 vp monia
vaiheita ja vastoinkäymisiä sisältäneessä prosessissa
.

Tekijänoikeuslakiehdotus tuli vireille, kun johtaja Liedes
antoi sen opetusministeriön puolesta eduskunnalle 19.3.2004.
Täysistunnon lähetekeskustelussa samana päivänä päätettiin,
että asia lähetetään sivistyslakivaliokuntaan, jolle
perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta antavat lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn aikana kuultiin asiantuntijoita, muun
muassa EFFIä (EFFIn
lausunto
). Sivistysvaliokunta sai lausunnot myös sekä
perustuslakivaliokunnalta (PeVL
7/2005 vp
ja PeVL
24/2005 vp
) että lakivaliokunnalta (LaVL
5/2005 vp
). Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
6/2005 vp
valmistui 16.6.2005. Mietintö sisälsi joitakin muutoksia
hallituksen alkuperäiseen esitykseen. Se muun muassa antoi
viihdeteollisuudelle poliisin valtuuksia
.

Pöydällepano ja ensimmäinen käsittely

Lain käsittelyä täysistunnossa valiokunnan annettua mietintönsä
säätelee perustuslain 72 §. Normaalit lait, joka eivät vaadi
perustuslain säätämisjärjestystä, käsitellään
kahdessa käsittelyssä valiokunnan mietinnön pohjalta. Tämä osuus on yleensä
eduskuntatyöstä julkisesti näkyvä osuus, vaikka suurin työ on jo tehty
valiokuntakäsittelyissä.

Jos lakiesitys esimerkiksi sisältäisi perustuslain vastaisen
sananvapauden rajoituksen, pitäisi laki käsitellä perustuslain
säätämisjärjestyksessä (perustuslaki 73 §). Lain hyväksyminen vaatisi
tällöin viiden kuudesosan enemmistön (kiirelliseksi julistaminen), tai
sitten sitä pitäisi kannattaa kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sekä
nykyisessä että eduskuntavaalien jälkeisessä uudessa eduskunnassa.

Aluksi sivistysvaliokunnan lausunto pantiin pöydälle
eduskunnan täysistunnossa 6.9.2005. Lakiehdotuksen ensimmäisessä
käsittelyssä
esitellään valiokunnan mietintö ja käydään siitä
keskustelu sekä päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Tekijänoikeuslain
ensimmäinen käsittely tapahtui täysistunnoissa 7-9.9.2005, jolloin
eduskunnassa päätettiin, että lakiehdotuksesta on poistettava
ehdotetut jumalanpalvelusmusiikin teostokorvaukset.

Perustuslain mukaan lakiehdotus voidaan ensimmäisen käsittelyn
aikana lähettää suuren valiokunnan käsiteltäväksi, minkä eduskunta
teki. Normaalitilanteessa suuri valiokunta olisi vain poistanut
kirkkomusiikkipykälän ja antanut lain jatkettuun I käsittelyyn, mutta
tekijänoikeuslain muiden merkittävien ongelmien vuoksi suuri
valiokunta päätti poikkeuksellisesti käsitellä myös muita pykäliä. Eduskunnan
työjärjestyksen mukaan
suuri valiokunta voi nimittäin halutessaan
ehdottaa lakiesitykseen mitä tahansa muutoksia. Suuri valiokunta
päätti selvitysten jälkeen kuitenkin lopulta painaa lain ongelmat
villaisella 23.9.2005 ja antaa eduskunnalle alkuperäisen
sivistysvaliokunnan ehdottaman lakiesityksen, kirkkomusiikkipykälä
poistettuna.

Tämän jälkeen lain käsittely jatkuu kansanedustaja Kasvin
mukaan
näillä näkymin I jatketussa käsittelyssä 29.9.2005. Lakiin
voi I käsittelyn jatkuessa tehdä vielä muutoksia.

Toinen käsittely

Toisessa käsittelyssä päätetään lakiehdotuksen
lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä, muutoksia lakiin ei
tässä vaiheessa enää voi tehdä. Näillä näkymin II käsittely on
4-5.10.2005.

Presidentin vahvistus

Jos eduskunta hyväksyy lain, on presidentin vielä
vahvistettava se kolmen kuukauden kuluessa (perustuslaki 77
§). Presidentti voi hankkia laista lausunnon ylintä tuomiovaltaa
käyttäviltä korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta
hallinto-oikeudelta. Jollei presidentti vahvista lakia, se palautuu
eduskunnan käsiteltäväksi. Jos eduskunta hyväksyy lain uudelleen
asiasisällöltään muuttamattomana, se tulee voimaan ilman vahvistusta.
Lain katsotaan rauenneen, jos eduskunta ei ole sitä uudestaan
hyväksynyt.

Presidentti Halonen on aikaisemmin kieltäytynyt vahvistamasta lakia
niin sanotussa PAFin (Ålands Penningautomatförening) tapauksessa, sen
jälkeen kun korkein oikeus oli katsonut lain olevan ristiriidassa
Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa ja siten perustuslain vastainen.

Hallitusvaltaa edustavan presidentin ei kuitenkaan yleisesti
katsota tulevan puuttua lakeihin, vaan se on lainsäädäntövaltaa
käyttävän eduskunnan tehtävä.

Yhteenveto

Tekijänoikeuslaki etenee eduskunnassa. Lakia ei kuitenkaan vielä
ole hyväksytty eikä sen sisältöä ole lopullisesti päätetty.


Tämän dokumentin tekijänoikeus: Public Domain