Sähköisen äänestyksen eteneminen – Oikeusministeriö tyrmää myös akateemisten tahojen kritiikin

Ylen Tampereen radio on aktivoitunut uutisoimaan sähköisen äänestämisen pilottihankkeesta [[link|http://lotta.yle.fi/rswebtre.nsf/sivut/uutisaihe?opendocument&pageid=Content10FF8|1]]. Tällä kertaa kritiikin kohteeksi on noussut oikeusministeriön päätös antaa kokeiltavan järjestelmän auditointi ilman kilpailutusta Turun yliopiston matematiikan laitoksen hoidettavaksi. Myös muilla yliopistoilla olisi halukkuutta osallistua auditointiin.

Heikki Vatiainen Tampereen teknillisestä yliopistosta toteaa auditoinnin olevan riittämätön ja peräänkuuluttaa laaja-alaisempaa osaamista auditointiryhmään. Vaikka Vatiaisen huolestuneisuus liittyy lähinnä teknisiin seikkoihin, huoli suppeasta auditoinnista on aiheellinen.

Positiivista on se, että akateemisessa maailmassa ollaan asiasta huolissaan, vaikka ehkä vääristä syistä. On selvää, ettei pieni asiantuntijaryhmä kykene kattavasti auditoimaan suunniteltua järjestelmää nyt käytettävissä olevassa ajassa. Eri korkeakoulujen asiantuntijoiden huolen tulisi kiinnittyä koko hankkeen suunniteltuun läpivientiin, ei kiistelyyn siitä, kenen pitäisi ja millä perusteella näennäiset auditoinnit hoitaa.

Sen sijaan oikeusministeriö ei yllättänyt, vaan jatkaa reagoimistaan samalla tyylillä kuin Effin lehdistötiedotteeseen [[link|http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2008-01-25.html|2]] vastatessaan. Ministeriö jättää kritiikin huomiotta perusteettomana.

Laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348) [[link|http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20julkisista%20hankinnoista|3]] antaa kuitenkin muille korkeakouluille tai auditiontia suorittaville yrityksille oikeuden perätä syytä, miksi auditointia ei kilpailutettu.

Lähinnä kilpailuttamisen väliin jättämisen osalta kysymykseen voi tulla lain 7§ ensimmäisen momentin 1. kohta. Olisikin mielenkiintoista tietää, mitkä valtion keskeiset turvallisuusedut estävät vaalijärjestelmän auditoinnin kilpailuttamisen?

Itsekin Turun yliopiston kasvattina olen ylpeä oikeusministeriön osoittamasta luottamuksesta kyseisen tahon osaamista kohtaan, enkä sitä kritisoikaan. Silti ei voi välttyä ajatukselta, että Turun yliopiston suorittaman auditoinnin on tarkoitus vain täyttää lain kirjain, ei aidosti varmistua järjestelmän toimivuudesta.

Toivottavaa olisikin, ettei auditointityöryhmää käytetä pelkkänä kumileimasimena eduskunnan tehdessä myöhemmin päätöksensä sähköisestä äänestyksestä pilottihankkeen pohjalta. Pitäisi ymmärtää, ettei muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla saavuteta läheskään samankaltaista kattavuutta kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen miljoonia dollareita maksaneissa auditoinneissa [[link|http://www.sos.ca.gov/elections/elections_vsr.htm|4],[link|http://www.sos.state.oh.us/sos/info/everest.aspx|5]].

Alun perinkin ministeriön pienessä piirissä pimennossa ajama hanke on jo lähtökohdiltaan hoidettu huonosti. Tässä vaiheessa sitä ei voi tietenkään enää muuttaa, mutta entäpä tulevaisuudessa?

Vastaavalla tavalla demokratian perusasioihin vaikuttavien hankkeiden valmistelun tulisi olla avointa. Korkeakoulujemme osaamista pitäisi aidosti hyödyntää ja aktiivisten kansalaisjärjestöjen huolenaiheita kuunnella jo valmisteluvaiheessa.

Vaarana on tietysti se, että kansalaiset saattavat suhtautua kriittisesti, ehkä jopa kielteisesti, ministeriöiden hyväksi havaitsemiin hankkeisiin.

Saako niin olla demokraattisessa valtiossa?

Viitteet:

[1][link|http://lotta.yle.fi/rswebtre.nsf/sivut/uutisaihe?opendocument&pageid=Content10FF8|http://lotta.yle.fi/rswebtre.nsf/sivut/uutisaihe?opendocument&pageid=Content10FF8]

[2][link|http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2008-01-25.html|http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2008-01-25.html]

[3][link|http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20julkisista%20hankinnoista| http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20julkisista%20hankinnoista]

[4][link|http://www.sos.ca.gov/elections/elections_vsr.htm|http://www.sos.ca.gov/elections/elections_vsr.htm]

[5][link|http://www.sos.state.oh.us/sos/info/everest.aspx|http://www.sos.state.oh.us/sos/info/everest.aspx]