Effin syyskokous 15.12.2021: pöytäkirja, toimintasuunnitelma ja talousarvio

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, 15.12.2021 Internet

Paikka: Internet, vararatkaisu meet.jit.si

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:18.

2. Järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
 • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Ilvonen ja Otso Kassinen.
 • Ääntenlaskijoina toimii vaalitoimikunta, jonka jäseniä ovat Otso Kassinen ja Ilona Nurminen.

Vaihdettiin vararatkaisuun.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2021:

 • Vuoden 2022 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
  • I jäsenmaksuluokka 12 euroa
  • II jäsenmaksuluokka 24 euroa
  • III jäsenmaksuluokka 96 euroa
  • IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
 • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
  • I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
  • II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
  • III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
  • IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
 • Päätettiin, että 16.12.2021 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2022 jäsenyyden.
 • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.

5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

 • Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi.
 • Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi.
 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Äänestettiin Effin LimeSurveyssä, tulokset: 14 kyllä-ääntä.

6. Puheenjohtajan vaali

 • Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Ville Myllymäki.
 • Vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.

Puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.

7. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali

 • Hallitukseen oli ehdolla 6 ehdokasta kun Leena Romppainen oli valittu puheenjohtajaksi.
 • Hallituksen jäsenistä äänestettiin Effin LimeSurveyssä.
 • Hallituksen jäsenten vaalissa jätettiin 14 lippua, kaikki äänet hyväksyttiin.
 • Vuoden 2022 hallituksen jäseniksi valittiin Elias Aarnio, Timo Karjalainen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Tapani Tarvainen ja Topi Toosi.

8. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali

 • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 valittiin Lauri Laitinen ja Antti Värri, ja varatoiminnantarkastajiksi Marko Saaresto ja Ville Myllymäki.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:44.


Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.

Jussi Ilvonen ja Otso Kassinen
pöytäkirjantarkastajat
17.12.2021


Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2022 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Koronaviruspandemian vuoksi vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa on runsaasti epävarmuustekijöitä.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea -essee sekä yhdistyksen esite.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 1-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

Yhdistyksen kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa pyritään osallistamaan jäsenistöä mahdollisimman paljon.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla.

Palveluissa, joiden käyttö edellyttää tietojen luovuttamista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, Effi keskittyy näkymiseen ja pyrkii hyödyntämään keskustelussa muita foorumeita.

Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:

 • Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 • Verkkosivusto, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 • Effin blogi, jonne kirjoitetaan pari kertaa kuussa.
 • Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (1116 seuraajaa 14.12.2021) ja Effin Facebook-ryhmä (3301 jäsentä 14.12.2021).

Näiden lisäksi:

 • Effin IRC-kanava (IRCnet #effi).
 • Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
 • Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan yhä.
 • Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
 • Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.
 • Tuotetaan lyhyt video Effin perusesittelystä messu- ym. käyttöön.
 • Ylipäänsä videomateriaaleihin satsataan.

Painetut materiaalit:

 • Under Surveillance -sarjakuva
 • Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
 • Oikeus lukea
 • Internetin estot

Laaditaan uutta materiaalia:

 • My Data Done Right -sivuston toteutus suomeksi
 • Suomennetaan the charter of rights and principles for the internet, http://internetrightsandprinciples.org/site/charter/
 • Suomennetaan muita EDRin bookletteja, kuten
  • Aktivistin opas Brysselin sokkeloon
  • Miksi sananvapaudella on väliä?
  • Copyrightin kiusat
  • Kuinka Internet toimii
 • Kansalaisen tietosuojaopas
 • Uudistetaan Effin yleisesite
 • Digitaalinen kuolinpesä
 • Tarroja
4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus
 • Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote.
 • Sosiaalista mediaa (Facebook ja Twitter) tehostetaan, tavoittavuus paranee.
 • Toteutetaan ainakin yksi jäsenkysely.
 • Otetaan käyttöön oma chat, todennäköisesti Mattermost.

5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön ja sen noudattamisen kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueohjelmiin. Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti. Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • EU:n digitaalisia palveluita (Digital Services Act) ja digitaalisia markkinoita (Digital Market Act) koskevat asetukset
 • EU:n terroristisen verkkosisällön levittämisen ehkäisemistä koskeva ehdotus
 • uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
 • EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteutus; tekijänoikeusjärjestelmän kehitys ja siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet
 • kansalaisten yksityisyyden toteutuminen viranomaisasioinnissa ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 • anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
 • julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
 • nettisensuurihankkeiden seuranta
 • kansalaisten tiedonsaannin ja hallinnon avoimuuden edistäminen, avoin data
 • e-health-hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
 • sähköinen tunnistautuminen
 • standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
 • ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
 • esineiden internet
 • EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutusten seuranta
 • AI ja koneoppiminen

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten ICANN-kokouksiin, RightsCon-konferenssiin, EuroDIGiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Freedom Online Coalitionin kokouksiin.

5.1 Eduskunta
 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
 • Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 • Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa
5.2 EU-vaikuttaminen
 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja Suomen meppeihin ja muihin eurokraatteihin
 • Pyritään vaikuttamaan meppien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 • Pyritään järjestämään EU-parlamenttivierailu

6. Kampanjointi

Jatketaan yhdistyksen Tor-solmujen (3 kpl: Espoo, Jyväskylä, Oulu) pyörittämistä. Kampanjoidaan julkisten palveluiden tietosuojan edistämiseksi, esimerkiksi kodin ja koulun/päiväkotien välisten viestintäsovellusten ja pysäköinninvalvonnan kohdalla.

7. Yhteistyöverkostot

Kansallisesti

Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin, Ihmisoikeusliiton, Toimittajat ilman rajoja -järjestön, Suomen Internet-yhdistyksen (ISOC Finland), Suomen standardoimisliiton, ja Suomen PENin kanssa. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Myös Open Knowledge Finlandin kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan datan avoimuuden edistämiseksi. Effi osallistuu myös Finnish Internet Forumin järjestämiseen.

Kansainvälisesti

Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen Non-Commercial Users’ Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Organizations’ Constituencyn (NPOC) jäsen. Effi on My Data Globalin jäsen.

8. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Koronapandemiavuosina paikallistoimintaa ei juurikaan ole ollut. Pyritään uudelleenkäynnistämään, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Jyväskylässä. Tapahtumiin on lainattavissa yhdistyksen materiaalipaketti.

9. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kotimaisilta ja kansainvälisiltä säätiöiltä. Yksittäisiä hankkeita varten voidaan hakea rahaa myös julkiselta sektorilta. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Vuonna 2022 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua ja videotuotantoa.

9.1 Rahankeräys

Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kyseessä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020 ja käräjäoikeuden ratkaisua odotellaan 14.1.2022.

Jos yhdistys voittaa jutun ja ratkaisu jää lainvoimaiseksi, järjestetään 0-2 pienkeräystä ja haetaan uudelleen rahankeräyslupaa. Jos pienkeräys kielletään ja rahankeräyslupa hylätään, valitetaan päätöksistä. Jos oikeuden päätös ei tyydytä yhdistystä, siitä valitetaan.

10. Ekskursiot

Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.

11. Ville Oksasen muistopalkinto

Hallitus selvittää Suomen yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien kiinnostusta osallistua Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseen gradupalkintona.

12. Tapahtumat

Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea.

Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. Suomen Internet-yhdistys, Open Knowledge Finland, IKI ry) kanssa.

Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Koronaviruspandemian jatkuessa tapahtumia järjestetään lähtökohtaisesti etätapahtumina.

12.1. Yhdistyksen 21-vuotisjuhlavuosi

Yhdistys täytti 20 vuotta 5.9.2021. Koronapandemian vuoksi isommat juhlat ovat siirtyneet vuodelle 2022. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan yhdistyksen historiikki ja järjestetään 21-vuotisjuhlatapahtuma.

13 Koulutus

13.1 Oma koulutustoiminta

Järjestetään yksin tai yhdessä muiden soveltuvien järjestöjen kanssa ainakin yksi koulutustapahtuma, tavoitteena saada lisää aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan.

13.2 EDRi-verkoston koulutustoiminta

Osallistutaan EDRi-verkoston koulutustoimintaan mahdollisimman aktiivisesti.

13.3 European Summer School on Internet Governance

Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia European Summer School on Internet Governanceen https://eurossig.eu/eurossig/.


Electronic Frontier Finland – Effi ry:n talousarvio vuodelle 2022

 

TA 2022 Tot 2021 TA 2021
TULOT
Jäsenmaksutulot 35 000 24 600 28 000
Kannatusjäsenmaksut 15 000 1 300 2 000
Kannatustuotemyynti 5 000 230 3 500
Lahjoitukset 5 000 890 1 000
Rahankeräys 0 0 10 000
Muut 5 000 0 0
Yht. 65 000 27 020 44 500
MENOT
Palkat -42 000 0 -6 000
Toimisto -200 -150 -300
Matkakulut -5 000 -1 360 -11 200
Kannatustuotehankinnat -2 000 0 -2 000
Kannatustuotepostitukset -300 -20 -500
Kannatustuotekauppa -650 -620 -700
Tapahtumat -9 000 0 -11 000
Kokoukset -500 0 -2 000
Jäsenmaksut -1 350 -1 100 -1 350
Edustuskulut -1 000 0 -1 000
Pankki- ja postikulut -950 -420 -950
Mainosmateriaali -1 200 0 -1 500
Kampanjat -3 400 -3 100 -4 000
IT-kulut -2 000 -1 840 -2 000
Muut -24 877 0 0
Yht. -94 427 -8 610 -44 500
ALI-/YLIJÄÄMÄ -29 427 18 410 0

1 thought on “Effin syyskokous 15.12.2021: pöytäkirja, toimintasuunnitelma ja talousarvio”

 1. Tietosuojasta huolestuneena toivoisin Effiltä kannanottoa vuonna 2023 käyttöön otettavasta koirarekisteristä, huolestuttavaa että Kennelliittoa suunnitellaan tämän virallisen rekisterin pitäjäksi. Näen ongelmaksi jos jollekkin yhdistykselle annetaan tälläinen valta, tälläinen rekisteri kuuluisi viranomaisen hoidettavaksi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *