EFFIn toimintasuunnitelma vuodelle 2003

Tausta

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on toimintavuoden 2002
aikana vakiinnuttanut vuonna 2001 alkaneen toimintansa. Jäsenmäärä on
noussut noin kahteen sataan.
Järjestö on osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun
esiintymällä TV:ssä, radiossa ja sanomalehdissä. Hallituksen jäsenet
ovat pitäneet lukuisia kutsuttuja esitelmiä sekä laatineet mielipide-
ja asiantuntijakirjoituksia eri julkaisuihin.
EFFI on ollut kuultavana eduskunnassa kahteen kertaan sananvapauslakia ja
ohjelmistopatentteja käsiteltäessä. Keväällä EFFI järjesti
ensimmäisen Isoveli-palkintojenjaon. EFFI on myös ollut
vuoden 2002 aikana perustamassa European Digital Rights kattojärjestöä
ja liittynyt Global Internet Liberty Campaignin jäseneksi.

EFFI on saanut tuloja paitsi jäsenmaksuista ja satunnaisista
lahjoituksista niin myös vuoden 2002 kahden viimeisen kuukauden aikana
paitamyynnistä. Paitoja on myyty jo yli 100 kappaletta. Menoja
vuoden aikana kertyi muutaman tapahtuman järjestämisestä sekä
matkoista ulkomaisiin kokouksiin.

Vaikuttaminen asiakysymyksiin

Asiakysymyksissä EFFIn rooli on olla paitsi mielipidevaikuttaja
myös asiantuntija – vuonna 2002 monet EFFIn hallituksen jäsenistä
olivat päätoimisesti töissä yliopistollisissa tutkimusviroissa.
Varsinkin lakeja valmistelevat viranomaiset
kaipaavat monesti teknistä ja käytännön asiantuntemusta
viranomaisvalmisteluun. Esiintyminen julkisuudessa asiantuntijan
roolissa on antanut järjestölle erityistä arvoa – toimittajat
voivat laatia jutut tiiviissä yhteistyössä, jos kysymys
on teknisesti hankala ymmärtää ja kääntää kansankielelle.
Tällöin myös jutun näkökulmaan voidaan vaikuttaa parhaiten.
Toimintavuoden 2003 aikana tätä kuvaa on pyrittävä vahvistamaan.

Tekijänoikeuslakiuudistus saataneen päätökseen alkuvuonna 2003. EFFI
pyrkii saada sanansa kuuluviin vielä ainakin sivistysvaliokunnassa.
Kun laki tulee voimaan, EFFI seuraa tarkasti sen soveltamista ja
tiedottaa laajasti mahdollisista ongelmatapauksista. EFFI myös
tarpeen mukaan osallistuu tietokoneharrastajien puolustamiseen,
jos lakiuudistus perusteettomasti haittaa tietokoneiden ja
tallennuslaitteiden tehokasta käyttöä sekä informaation vapaata
välittämistä Internetissä.

Ohjelmistopatentointia käsitellään tällä hetkellä EU-tasolla.
EFFI pyrkii vaikuttamaan suomalaisiin europarlamentaarikkoihin
sekä osallistuu EU-tasolla toimivien ohjelmistopatentointia
vastustavien järjestöjen toimintaan.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä on myös
edelleen eduskunnassa. EFFI pyrkii vaikuttamaan lain sisältöön
sikäli kuin se on vielä mahdollista.
EFFI myös pyrkii vaikuttamaan EU-tasolla valmisteltaviin
tunniste- ja paikkatietojen tallentamista koskeviin hankkeisiin.
Lakihankkeiden etenemisestä tiedotetaan tarpeen mukaan
median tukea taitavasti hyödyntäen.

Spämmin vastaista työtä jatketaan yhdessä tietosuojavaltuutetun
toimiston kanssa. Spämmitapauksista pyritään tiedottamaan aktiivisesti
ja ennaltaehkäisemään mahdollisen lupapyyntöspämmin yleistymistä.

Tiedottaminen ja julkisuus

Tiedotustoimintaa kehitetään edelleen. Webbisivujen ulkoasu
uusitaan ja käytettävyyttä parannetaan. EFFI-eMail tiedotuskirjeitä
pyritään kokoamaan useammin eikä niiden tilaaamiselle aseteta
enää vaatimusta jäsenyydestä.

On hankala kuvitella, että EFFIn näkyvyys Suomessa enää merkittävästi
kasvaisi. EFFI on pääosin tuttu toimittajille Suomen päämedioissa ja
myös maakuntatasolla. EFFIn hallituksen jäseniltä kysytään viikottain
kommentteja ajankohtaisiin toimintaamme koskeviin asioihin.

Sen sijaan englanninkielistä tiedottamista ja näkyvyyttä kansainvälisessä
mediassa voitaisiin lisätä. Tämä vaatii paitsi paljon työtä myös nopeaa
reagointia ajankohtaisiin kysymyksiin, joissa EFFIllä on sanottavaa
ja joka saattaisi kiinnostaa myös ulkomailla

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tulee aktivoida. Jäsenmaksun suuruus tuskin on
jäsenyyden este, lähinnä kyse on jäsenyyden markkinoinnista.
Moni EFFIn asioista kiinnostunut jää helposti passiviseksi webbisivujen
ja uutistiedotteiden lukijaksi. Kynnys osallistua toimintaan edes
maksamalla nimellinen kannatusmaksu on ilmeisen korkea.

Paikallistoimintaa ja erityisesti jäsenhankintaa voisi organisoida
muissakin kaupungeissa kuin Helsingissä. Tällöin on sovittava siitä,
missä suhteessa paikallistoiminta on EFFIn linjausten kanssa. Yhtäältä
EFFIn nimeä ei saisi käyttää väärin ja toisaalta paikallistoiminnan
vetäjille tulisi antaa jokin sana EFFIn linjauksiin.

Hallituksen tehtävänä on järjestää jäsenhankintakampanjoita.
Otollista aikaa on muun muassa syksyllä, kun uudet opiskelijat
tulevat oppilaitoksiin. Kampanjoita voidaan suunnitella ja
toteuttaakin yhdessä muiden jäjestöjen kanssa näiden kokemuksista oppien.

Lisäksi EFFIn hallitus miettii jäsenetujen kehittämistä.
Jäsenille voisi myöntää esimerkiksi alennusta paidoista ja mahdollisista
muista EFFI-tuotteista. Jäsenille voitaisiin järjestää jotain erityisiä
tilaisuuksia.

Kannatusjäseniäkin pyritään hankkimaan aktiivisesti. Jäseneksi
liittymissivut on käännetty englanniksi ja periaatteellista estettä saada
jäseniä myös muista maista ei ole.

EFFIn tavoitteena on jäsenmäärän kaksinkertaistaminen vuoden
2003 aikana.

Kansainvälinen toiminta ja verkottuminen

Osallistumista kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen toimintaan
jatketaan. EFFI osallistunee Computers, Freedom & Privacy konferenssiin
1.-4.4. New Yorkissa. Myös monia pienempiä hankkeita on vireillä.
European Digital Rightsin toiminta aktivoitunee vuoden aikana.
Lisäksi EFFI osallistunee tuleville EU-maille valmisteltavan
EU:n tekijänoikeusdirektiivistä kertovan tietopaketin tuottamiseen.

Suomessa EFFI pyrkii verkottumaan edelleen valitun linjan mukaisesti.
Yhteistyötä EFFIn toimintaa tukevien muiden järjestöjen, viranomaisten
ja yritysten kanssa jatketaan. Erityisesti suhteet lakeja valmisteleviin
viranomaisiin tulisi pitää hyvinä. EFFIllä on vuoden 2002 päättyessä
aktiivista ajatustenvaihtoa mm. Liikenne- ja viestintäministeriön,
tietosuojavaltuutetun sekä eri kirjastojärjestöjen kanssa.

Tapahtumat

Vuotuinen Isoveli-palkintojen jakotilaisuus järjestetään taas keväällä
2003. Raatiin pyritään kutsumaan mahdollisimman tunnettuja jäseniä.
Tapahtumaa yritetään markkinoida entistäkin laajemmin mediaan.

Keväällä voidaan myös harkita jäsenmatkaa New Yorkiin
Computers, Freedom & Privacy konferenssin yhteydessä. Jos matkaan
osallistuu riittävän monta jäsentä, lentoliput ja majoitus saataneen
halvemmalla. EFFIn hallitus tutkii yhdistyksen mahdollisuuksia
tukea matkaa.

Syksyllä järjestetään jokin teematapahtuma.

Tulot ja menot

Yhdistys saa tuloja ainakin jäsenmaksuista, lahjoituksista ja EFFI-tuotteiden
myynnistä. Tällä hetkellä EFFI-tuotteina on T-paitoja mutta tuotteita
voisi olla muitakin. EFFIn tavoitteena ei ole tuottaa voittoa mutta mitä enemmän
järjestöllä on tuloja, sitä tehokkaammin se voi osallistua kansainväliseen toimintaan
ja vaikuttamiseen. Myös tulonhankinta maksaa. Voidaan olettaa, että
pääasialliset menot vuoden aikana koostuvat matkoista ulkomaisiin
kokouksiin, verkottumisesta, myyntiin tarkoitettujen EFFI-tuotteiden
hankinnasta sekä eri tilaisuuksien järjestämisestä.

Mikäli EFFIn toiminta kasvaa vielä merkittävästi nykyisestä hallitus
tutkinee mahdollisuutta siirtää EFFIn kirjanpito jollekin tilitoimistolle.
Hallitus selvittänee myös saisiko EFFI jostakin huokealla toimitiloja.
Akuutein tarve olisi EFFI-tuotteiden välivarastolle. Jos EFFI-tuotteiden
postimyynti vielä kasvaa merkittävästi, on selvitettävä voitaisiinko
koko kaupankäynti ulkoistaa.