Kansalaisjärjestöjen kannanotto YK:n ihmisoikeusneuvostolle PRISM/NSA-tapaukseen liittyen

Kansalaisjärjestöjen kannanotto YK:n ihmisoikeusneuvostolle: valtiollisen tarkkailun vaikutus ihmisoikeuksiin liittyen PRISM/NSA-tapaukseen

Olemme vahvasti huolissamme viimeaikaisista paljastuksista, joiden mukaan Yhdysvallat on valvonut sekä omien kansalaistensa että muiden maiden kansalaisten Internet- ja puhelinviestintää. Lisäksi olemme huolissamme siitä, että Yhdysvaltain viranomaiset tarjoavat näitä valvonnasta saamiaan tuloksia myös muiden maiden, kuten Iso-Britannian, hallitusten käyttöön. Yhtä lailla huolestuttava on vaikutelma joidenkin Yhdysvalloissa sijaitsevien, maailmanlaajuisesti toimivien Internet-yritysten oletetusta avunannosta. [1] Nämä paljastukset viittaavat törkeään ja järjestelmälliseen piittaamattomuuteen ihmisoikeuksista, kuten ne on muotoiltu kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen artikloissa 17 ja 19 sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artikloissa 12 ja 19.

Viime vuonna neuvosto yksimielisesti hyväksyi julkilausuman 20/8, joka “vahvistaa, että samoja oikeuksia, jotka ihmisillä on verkon ulkopuolella, täytyy suojella myös verkossa, erityisesti ilmaisunvapautta…” [2] Mutta tämän session aikana sananvapausasioiden erityisraportoija Frank La Rue kertoi (A/HRC/23/40) huolestuttavista uusista trendeistä valtioiden harjoittamassa viestinnän seurannassa, jolla on vakavia vaikutuksia ihmisoikeuksien – oikeus yksityisyyteen, mielipiteen- ja sananvapaus – toteutumiseen. Erityisraportoija huomauttaa, että laillisten rakenteiden riittämättömyys tai olemattomuus “luovat hedelmällisen maaperän mielivaltaisille ja laittomille viestinnän yksityisyyttä koskevan oikeuden loukkauksille ja näin ollen myös uhkaavat oikeutta mielipiteen- ja sananvapauteen”. [3]

Valvontamekanismien soveltaminen maailmanlaajuisen digitaalisen viestinnän sydämessä uhkaa vakavasti ihmisoikeuksien suojaa digitaalisella aikakaudella. Kuten Frank La Rue huomauttaa sellaisista toimista: “Tämä johtaa vakavaan huoleen oman valtion ulkopuolella tehtävistä ihmisoikeusloukkauksista ja siitä, että yksilöillä ei ole mahdollisuutta tietää, valvovatko ulkovallat heitä, kuinka ulkomaisten valvontaviranomaisten päätöksiä voi kyseenalaistaa tai kuinka hakea vahingonkorvauksia.” Tämä viimeaikainen tapaus on esimerkki erityisesti Internetiin liittyvistä ihmisoikeusloukkauksista, ja tällaista ennakoitiin neuvoston vuonna 2012 sananvapautta ja Internetiä koskeneessa asiantuntijapaneelissa.

Vaadimme suojelua niille, jotka ovat tuoneet julkisuuteen nämä ihmisoikeusloukkaukset. Kuten La Rue toteaa, lakeja “ei tule käyttää väärinkäytösten ilmiantajia vastaan … eikä niiden tulisi estää sitä, että kansalaiset voivat legitiimisti vahtia hallitusten tekoja.” Vaadimme valtioiden suojelevan tähän tapaukseen liittyviä ilmiantajia ja tukevan heidän yrityksiään taistella maailmanlaajuisesti kansalaisten perusihmisoikeuksien loukkauksia vastaan. Ilmiantajilla on kriittinen rooli läpinäkyvyyden edistämisessä ja kaikille yhteisten ihmisoikeuksien säilyttämisessä.

Kehotamme ihmisoikeusneuvostoa toimimaan ripeästi estääkseen maailmanlaajuisen Internet-pohjaisen valvontajärjestelmän luomisen. Toimenpiteet:

  1. järjestäkää erityisistunto tämän tapauksen tutkimista varten,
  2. tukekaa usean sidosryhmän osallistumisen mahdollistavaa prosessia toteuttaaksenne La Ruen ehdotuksen, että ihmisoikeusneuvosto kehittää uuden yleiskommentin 16, joka koskee oikeutta yksityisyyteen teknologian kehittyessä, ja
  3. pyytäkää päävaltuutettua valmistelemaan raportti, jossa:
    1. muodollisesti pyydetään valtioita raportoimaan voimassa olevista valvontaan liittyvistä käytännöistä ja laeista sekä siitä, mitä korjauksia valtiot jatkossa tekevät toteuttaakseen ihmisoikeusstandardit, ja
    2. tutkitaan tämän tapauksen vaikutuksia ihmisoikeusneuvoston hyväksymän YK:n yritysvastuu- ja ihmisoikeusviitekehyksen, “suojele, kunnioita ja paranna” -periaatteen (viitattu dokumentissa A/HRC/RES/17/4) valossa.

[1] Esimerkiksi Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube ja Apple. Lähteestä http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html
[2] http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/20/8
[3] http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf

Alkuperäinen kannanotto: http://bestbits.net/prism-nsa/

Käännös: Effi ry