Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle tietoyhteiskuntakaaresta

Lausunto koskien 4.4.2013 versiota tietoyhteiskuntakaareksi.

14.5.2013
Electronic Frontier Finland ry
www.Effi.org

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland ry (Effi) pitää erittäin positiivisena, että esityksessä huomioidaan vihdoin laajasti kansalaisten oikeudet eikä pelkästään tiettyjen kapeiden eturyhmien vaatimuksia. Valitut toimenpiteet ovat myös pääsääntöisesti oikeansuuntaisia. Effi ei tosin ole varma, onko lopputulos erityisesti nykyistä selvempi. Olisikin toivottavaa, että sääntelyä kyettäisiin vielä virtaviivaistamaan nykyisestä yli 300 pykälästä.

2. Positiivista

Effin näkökulmasta ylivoimaisesti merkittävin järkevä uudistus on ns. Lex Nokia –pykälien poisto. Kyseessä oli ehkä yksi Suomen lainsäädäntöhistorian turhimmista projekteista, jonka lopputulos oli juuri niin huono kuin Effi kertoi etukäteen. Käytännön merkitys tällä poistolla on toki pieni, koska pykälät ovat jääneet tunnetusti kuolleiksi kirjaimiksi.

Tämän lisäksi 173§ – 175§:en sisällön säilyttäminen entisellään on ehdottoman keskeistä Suomen kilpailukyvyn säilyttämiselle pilvipalveluissa. Koska KKO ym. ovat kieltäytynyt noudattamasta ko. pykäliä rehvakkaassa contra legem-hengessä, ainakin perusteluissa olisi syytä tarkentaa, mitä ko. kohdat tarkoittavat ylläpitäjien vastuun kannalta. Tällä hetkellä ylläpidon vastuun tekijänoikeudelliseen ulottuvuuteen sovelletaan laajentavasti rikosoikeudellista osallisuusoppia, joka on täysin suorassa ristiriidassa erityisesti 175§:n kanssa. Tilanteelle tulee tehdä jotain tai pilvipalveluiden laajempi houkuttelu Suomeen voidaan kyllä unohtaa.

Ehdotuksen tavoite selkeyttää pienimuotoisten yhteydentarjoajien oikeudellista asemaa (esim. avoimet wifi-verkot) on myös ehdottoman kannatettava. Ehdotuksen loppuvalmistelussa tulisi myös olla tarkkana, ettei esityksellä estetä mm. osuuskuntamuotoisten verkkoyhteisöjen perustamista.

3. Korjattavaa

Vaikka ehdotuksella turvataan näennäisesti verkkoneutraalisuus, pykälät ovat nykyisellään aivan liian operaattorimyönteiset. Verkkoneutraalisuuden tulee olla ehdoton pääsääntö, jota ei esim. tuotteistuksella voida kiertää. Nykyinen (hyvin obfuskoitu) muotoilu tarkoittaisi käytännössä, että operaattorit tarjoaisivat pakon edessä kyllä “rajoittamattoman” verkkoyhteyden. Tämä sitten vain hinnoiteltaisiin tosiasiallisesti järjettömän kalliiksi kuluttajalle tai tehtäisiin muuten kilpailukyvyttömäksi vaihtoehdoksi. Todellisuudessa tarjottaisiin tuotteistettuja palveluita (joka on terminä muuten mitä upeinta puhdasta Orwelismia), joissa esim. Skypen ym. IP-puhelujen käyttö olisi hankalaa tai mahdotonta.

On toki ymmärrettävää, etteivät operaattorit halua “tyhmäksi putkeksi”, mutta tässä kohtaa ministeriön tulee olla tiukkana ja varmistaa todellisen verkkoinnovaation säilyminen. Jos tuotteistetut verkkoyhteyspalvelut halutaan säilyttää, minimiedellytyksenä tulee olla, että niiden ehdoille ja markkinointiaineistoille tulee hakea viestintävirastosta etukäteishyväksyntä, mitä varten tulee pyytää lausunnot myös kuluttajajärjestöiltä.

Ehdotuksen korvauskäytäntöä koskeva 119§ tulisi muokata siten, että korvaus nousee ajan funktion nelionä. Näin teleyrityksille luotaisiin todellinen insentiivi pitää kiinni annetuista lupauksista.

Teletietojen tilastollista käsittelyä koskeva 143§ ei huomio nykyisellään riittävästi anonymisoinnin vaikeutta. Analysoinnin tulisi olla sallittua vain, jos anonymisoinnin purkaminen ei ole mahdollista missään tilanteessa (eli vaikka data yhdistettäisiin muihin tietoihin tms.) tai vaihtoehtoisesti tiedottamalla analyysistä ja sen tukena olevasta anonymisoinnista ainakin täysin avoimesti käyttäjille. Effi myös toivoo, että paikkatietoja koskevan datan yhteydessä huolehditaan kunnolla kansalaisten yksityisyydestä eikä kohtaa vesitetä tiettyjen toimijoiden vaatimusten mukaisesti.

Ehdotuksen viides luku, jolla säädellään lähinnä TV:n suojausjärjestelmistä, on Effin näkökulmasta todella pelottava. Päinvastoin kuin esityksessä yleensä, kohdassa ei ole selkeästi mietitty lainkaan järjestelmiä käyttäviä kuluttajia. Sen isoin konkreettinen ongelma on, että kun jatkossa kuluttajat tallentavat ohjelmat yhteen laitteeseen (tai tähän kiinnitettyyn ulkoiseen tallentimeen), ohjelmat eivät (yleensä) ole siirrettävissä uusiin laitteisiin.

Rautalankakonkretisointia: kun henkilö on koonnut itselleen esimerkiksi arkiston lastenohjelmista ja TV / tallennin hajoaa, seuraa pitkä ja katkera itku lapsen menettäessä viihdearkistonsa pysyvästi. Ehdotukseen tulisikin lisätä ehdoton edellytys siitä, että Suomessa myytävät laitteet sallisivat helpon varmuuskopioinnin kuluttajille. Tämän lisäksi suojauspyrkimys estää mm. avoimen lähdekoodin päälle rakentuvien ohjelmistopohjaisten ratkaisujen kehittämisen, mikä voitaisiin ratkaista selkeyttämällä edelleen suojauksen kiertämiseen käytettävän välineen määritelmää.

Ehdotuksella tulisi myös kumota täysin toimimattomaksi osoittautunut laki lapsipornografian levittämisen estotoimista. Tämän sijaan poliisille tulisi antaa tehokkaat työvälineet puuttua lapsipornosivustoilla meneviin maksusuihin, mikä on tunnetusti ainoa tehokas keino pysäyttää kyseinen liiketoiminta.

4. Perusoikeuksien vastaista

Effi pitää edelleen esityksestä löytyvää teletietojen yleistä tallennusvelvollisuutta selkeästi EIT:n ja perusoikeuksien vastaisena. Tietojemme mukaan kaikki asiaa käsitelleet perustuslakituomioistuimet ovat päätyneet tälle kannalle eri EU:n jäsenmaissa. Koska kyse on suoraan direktiivistä tulevasta velvoitteesta, on tavallaan “linjakasta”, että Suomi ei halua tässä(kään) lähteä uhmaamaan komissiota. Effi kuitenkin edellyttää, että ennen lopullisen hallituksen esityksen valmistumista, ministeriön tulisi pyytää asiasta lausunto perusoikeusasiantuntijoilta, jossa kartoitettaisiin asiasta annetut ulkomaiset oikeuden ratkaisut ja myöskin järjestelmän soveltuvuuden perustuslain turvaaman yksityisyyden kannalta.

Sen jälkeen kun ministeriö ohittaa joka tapauksessa em. lausunnon jollain sopivaksi katsomallaan tekosyyllä, Effi edellyttää vaihtoehtoisesti, että esityksestä löytyvä tiedonantovelvoite laajennetaan siten, että komissiolle annettava raportti toimitetaan myös eduskunnan käsittelyyn esim. LiV:iin.

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, teknologiaoikeuden tohtori