Kantelu oikeuskanslerille lapsiporno.info -tapauksesta

Effin kantelu hallinto-oikeuden tuomareiden toiminnasta lapsiporno.info -jutussa

Ks. lehdistötiedote, lisätietoa Effin Nettisensuuri-FAQissa.


KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE

ASIA: Hallinto-oikeuden tuomareiden toiminta lapsiporno.info -tapauksessa
(päätös 09/0704/3, annettu 20.5.2009, DrNO: 02418/09/7506)

Matti Nikki vaati hallinto-oikeudessa Keskusrikospoliisin valituksenalaisen
päätöksen kumoamista, koska Keskusrikospoliisi oli päättänyt, ettei Nikin
ylläpitämää lapsiporno.info-sivustoa oteta pois sen hallinnoimalta
estolistalta. Nikin perusteet päätöksen kumoamiselle olivat ensisijaisesti,
että laki lapsipornografian levittämisen estotoimista (1068/2006), johon
poliisin estolistakin perustuu, oli perustuslain vastainen, toiseksi,
että mainitun lain soveltaminen oli perustuslain vastaista, ja
kolmanneksi, että poliisi sovelsi lakia väärin.

Hallinto-oikeus kokoonpanollaan Sirkka Heikkilä, Terttu Villikka, Vesa
Heikkilä sivuutti täysin kaikki Nikin esittämät perusoikeusargumentit,
vaikka kyse on niinkin yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta kuin
tiedonvälityksen sensuroinnista:

“Tähän nähden ja kun ilmi ei ole tullut myöskään sellaista, että asiaa
olisi tulkittava perustuslain säännökset huomioon ottaen edellä todettuun
nähden toisin, hallinto-oikeus on ratkaissut asian päätöslauselmasta
ilmenevin tavoin.”

Nähdäksemme hallinto-oikeuden tuomarit ovat menetelleet väärin
sivuttaessaan Nikin perusoikeusargumentit ilman minkäänlaisia
perusteluja – asia, jonka pitäisi jo olla luonteva osa tuomiolaitosta:

“Kansallisen perusoikeusuudistuksen myötä vuonna 1995 tuomioistuimistamme
tuli myös perusoikeuksien vartijoita. Perusoikeussäännöksistä on tullut
lainkäytössä suoraan sovellettavia normeja, joihin asianomaiset voivat
vedota suoraan tuomioistuimessa.”[i]

Hallinto-oikeuden päätöksen ristiriitaisuutta lisää se, että
hallinto-oikeus myönsi, että Nikkiä oli sensuroitu, muttei katsonut
asiakseen perustella päätöstään paremmin:

“Vaikkakin Nikin hallinnoiman internetsivuston saattaminen sanotussa
lainkohdassa tarkoitettuun poliisin ylläpitämään luetteloon on
tosiasiallisesti johtanut sivustolle pääsyn estämiseen, on luettelon
laatimisessa ja päivittämisessä sinänsä katsottava olevan kysymys
sellaisesta poliisin virka- ja valvontatehtävien suorittamiseen kuuluvasta
toimesta, johon ei laki ja sen esityöt sekä toimenpiteen luonne huomioon
otettuna liity valituskelpoisen päätöksen tekemistä.”

Asiaan perusoikeusargumenteista on myös otettu kantaa jo aiemmin
oikeuslaitoksen sisällä ja jopa kannustettu asianosaisia esittämään
perusoikeusargumentteja. Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo
toteaa Helsingin Sanomien kirjoituksessaan seuraavaa:

“Myös osapuolten olisi syytä, toisin kuin tässä tapauksessa, esittää
perusoikeusargumentit jo kansallisessa prosessissa.”[ii]

Hallinto-oikeuden toiminta osoittaa osaltaan tuomarien
piittaamattomuutta kokonaisuudesta. Pauliine Koskelo on sanonut
myös näin:

“Se, että asianmukainen prosessi toteutuu yhdellä kierroksella, on koko
järjestelmän kannalta tärkeä päämäärä.”[iii]

Matti Nikin tapauksen käsittely jatkuu KHO:ssa, mutta riippumatta sen
kohtalosta siellä, hallinto-oikeuden tuomarien toiminnan asiallisuus
pitäisi tutkia, jotta tuomioistuimet saataisiin paremmin toteuttamaan
sitä roolia, joka niille nykyisen lainsäädännön mukaan kuuluu.

Pyydämme siten oikeuskansleria tutkimaan seuraavat seikat:

a) Onko hallinto-oikeus tehnyt virheen sivuttaessaan Nikin esittämät
perusoikeusargumentit?

b) Ovatko hallinto-oikeuden tuomarit syyllistyneet henkilökohtaisesti
virkavelvollisuuden (tuottamukselliseen) rikkomiseen laiminlyödessään
lain edellyttämien asiallisten perustelujen kirjoittamisen?

c) Olisiko tarpeellista tarkistaa tuomioistuinlaitoksen ohjeistusta koskien
perusoikeusargumentteja tuomioistuimissa?

Electronic Frontier Finland ry:n (Effi) puolesta

Jyväskylässä 21.9.2009

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry

tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Electronic Frontier Finland ry (Effi)
PL 239
00101 Helsinki

Lähteet:

[i] Jyrki Virolainen ja Petri Martikainen, Pro & Contra, tuomion
perustelemisen keskeisiä kysymyksiä (Helsinki: Talentum, 2003).

[ii] Helsingin Sanomat, 22 helmikuuta 2009, KKO ottaa sananvapauden vakavasti

[iii] Korkeimman oikeuden Presidentti Pauliine Koskelo, puhe
asianajopäivillä 13.1.2006, http://www.kko.fi/34469.htm