Storebror bor i Sverige

[`Suomeksi`__]

__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2007-03-09.html

| Helsingfors 9.3.2007
| **Press release**
| Electronic Frontier Finland rf – Effi
|

Effi: Storebror bor i Sverige
=============================

Den svenska regeringen godkände på fredagen en proposition om teleavlyssning. Den nya lagen tvingar nätoperatörerna att skicka en kopia på all information (t.ex. Internettrafik, textmeddelanden, telefonsamtal och fax) de transporterar ”över Sveriges gräns” till Försvarets Radioanstalt (FRA). Kopieringen skulle ske automatiskt, helt utan brottsmisstanke eller beslut av rättslig instans.

Lagen skulle i praktiken förinta också den finländska informationshemligheten. Nästan all kommunikation från Finland till utlandet passerar Sverige, och inte heller det interna informationsflödet i Finland vore skyddat. Exempelvis Telia-Soneras e-postservrar är placerade i Stockholm, och många reservrutter för intern finländsk Internettrafik går via Sverige.

Speciellt bekymmersamt är att den svenska teleavlyssningen uppenbart står i sammanhang med ett avtal som Sverige står i beråd att ingå med USA om informationsutbyte. Härigenom väcks farhågor också om företagsspionage, något som är bekant t.ex. från Europaparlamentets behandling av det amerikanska Echelon-spionaget. Svenskt Näringsliv (motsvarighet till Finlands Näringsliv) har i sitt remissutlåtande till lagförslaget ställt sig positivt, såvida “resultatet av underrättelseverksamheten även … delges näringslivet”. Bör således finländska företag för att garantera datasäkerheten i framtiden gå in för stark kryptering av all sin datatrafik eller tom. helt avstå från kommunikation över Internet och telefonnätet? Är vi kanske tvungna att bygga ut vårt basnät över Baltikum?

“Den planerade avlyssningslagen är synnerligen oroväckande”, konstaterar Effis ordförande Tapani Tarvainen. “Vi har sett hur exempelvis Kina, Singapore och Saudi-Arabien försöker kontrollera det fria informationsflödet. Nu träder Sverige in på samma väg, trots att den svenska yttrandefriheten har en mycket lång och hedervärd historia. Samtidigt gör man också ingrepp i den finländska kommunikationen, helt utan att fråga oss om saken. Det är också synd att man på detta sätt ger länder med inskränkt yttrandefrihet ett alibi för sin verksamhet. Kritiken kommer säkert framledes att bemötas genom hänvisning till att verksamheten bara motsvarar vad som förekommer i Sverige.”

Den planerade svenska avlyssningslagen står i konflikt med den europeiska mänskorättskonventionen. Konventionen, som också är bindande för Sveriges del, fastslår att var och en har rätt “att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”.

Effi hemställer att de finländska myndigheterna vidtar beslutsamma åtgärder för att värna medborgarna från detta hot mot det fria informationsflödet. Vid behov bör man tillgripa rättsliga åtgärder enligt internationell rätt.

Tilläggsinformation:
——————–

| Propositionen 8.3.2007 inkl. motiveringar:
| “En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”
| http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/78367
|

| Svenskt Näringsliv
| Remissyttrande
| http://tinyurl.com/326urk
|

| Europaparlamentet
| Slutrapporten om Echelon
| http://tinyurl.com/3bpdy3
|

| Electronic Frontier Finland rf – Effi
| http://www.effi.org/
|

| Tapani Tarvainen
| Effi, styrelseordförande
| Tapani.Tarvainen@effi.org
| tel. +358 40 729 3479
|

| Mikael Storsjö
| Effi, styrelsemedlem
| Mikael.Storsjo@effi.org
| tel. +358 41 524 2373
|