Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle: Suomen tietoyhteiskunnan tila ja tulevaisuus

Tämä lausunto on saatavana myös muissa formaateissa:

Helsingissä 10.9.2003
Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle

Suomen tietoyhteiskunnan tila ja tulevaisuus

Missä olemme nyt?

Electronic Frontier Finland ­ EFFI ry näkee Internetin ja matkapuhelinten
nopean leviämisen olevan kymmenen viime vuoden suurimpia muutoksia. Nämä
teknologiat ovat muuttaneet jo erityisesti nuorison viestintäkulttuuria
perusteellisesti. Suosittujen teknologioiden ja palveluiden käyttö on pääosin
ilmaista tai halpaa eikä niiden käyttömahdollisuuksia ole rajattu.

Tämän hetken yhteiskuntapoliittisesti ehkä merkittävimmät teknologian
kehityssuunnat ovat jokseenkin ristiriidassa:

 1. Avoimet informaation jakelutavat ja teknologiat (Linux, open source,
  avoin Internet): tietosisältö jaetaan avoimesti eikä pääsyä tietoon rajoiteta
  teknisesti. EFFI ry uskoo tällaisten avoimien ratkaisujen lisäävän suosiotaan
  tulevaisuudessa.

 2. Tiukka kontrolli (kopiosuojaukset, maksulliset tietopalvelut): uusi
  käyttörajoitusteknologia antaa toisaalta rajattomat mahdollisuudet tiedon
  omistajalle säädellä täsmällisesti, miten tuotteiden ostajat käyttävät
  tietokoneohjelmia, musiikkia, kirjoja ja elokuvia.

Miten tästä eteenpäin?

EFFI ry pitää kestävän tietoyhteiskuntakehityksen kantavina arvoina:

 • vallan hajauttamista,
 • informaation vapautta ja
 • oikeutta yksityisyyteen

Näiden arvojen pohjalta EFFI ry esittää seuraavia tavoitteita Suomen
tietoyhteiskuntaohjelmalle:

 1. Sekä poliittisen että taloudellisen vallan tasapaino on turvattava. On
  kyettävä estämään vallan kasautuminen vain tietyille yrityksille ja valtion
  viranomaisille. Terveillä ja toimivilla markkinoilla ei ole esimerkiksi
  aineettomiin omistusoikeuksiin (tekijänoikeudet, patentit) perustuvia
  monopoleja sulkemassa uusilta yrittäjiltä pääsyä markkinoille. Vapaiden
  markkinoiden puolustaminen ei siis tarkoita yksinomaan yritysten etujen
  ajamista.

  EFFI ry kiinnittää myös huomiota siihen, että valtion viranomaisten tulisi
  valmistella tietoyhteiskunta-asiat mahdollisimman avoimesti. Erityisesti lakien
  valmistelussa ei tule jäädä intressiryhmien ja yritysten panostuksen varaan
  vaan on myös pyrittävä kuulemaan kansalaisyhteiskunnan edustajia.

 2. Informaation vapaus tarkoittaa sekä pääsyä (access) tietoon että oikeutta sen jakamiseen. Informaation vapaus on edelleen yhteydessä sananvapauteen, joka on perustuslaissa turvattu oikeus. Tehokkaassa tietoyhteiskunnassa tieto on vallan tavoin hajautettu eikä sen hyödyntämistä ole rajoitettu keneltäkään.

  EFFI ry:n näkemyksen mukaan erityisesti tekijänoikeuksien kansainvälinen
  kehitys antaa tältä osin aihetta huoleen. Joissakin maissa on tietoyhteiskunnan
  peruspalveluita (Internetin hakukoneet, keskusteluryhmät) jouduttu sensuroimaan
  tekijänoikeuksien omistajien painostuksen vuoksi. EFFI ry painottaa, että
  informaation vapauden tulisi olla perinteiseen jäykkään
  omistusoikeuskäsitykseen nähden etusijalla. Aineettomia oikeuksia säätelevät
  lait eivät valitettavasti tällä hetkellä perustu tältä osin informaation
  vapauden periaatteeseen vaan pikemminkin olemassa olevien rakenteiden
  säilyttämiseen. Siksi Suomen tulisi pyrkiä vaikuttamaan tasapainoisempien
  aineettomien oikeuksien kehittämisen puolesta alan kansainvälisissä
  toimielimissä (WIPO, WTO).

  Eräs varteenotettava keino informaation vapauden turvaamiseksi on julkisten
  Internet-yhteyksien avaaminen. Esimerkiksi kirjastot voisivat avata avoimia ja
  ilmaisia WLAN-yhteyksiä, joiden käyttämiseen ei vaadita tunnistautumista.

 3. Oikeus yksityisyyteen tulee olla rikkomaton perusoikeus myös vastedes.
  Yksilön oikeudet unohdetaan liiankin helposti jos ajatellaan vain markkinoiden
  toteutumista. Tietoyhteiskunta toimii kuitenkin ihmisten ehdoilla.

  EFFI ry muistuttaa, että ihmisten liikkeistä pystytään keräämään yhä
  laajempia tietokantoja jokapäiväisen asioinnin yhteydessä muun muassa kaupoissa
  ja joukkoliikenteessä. Keskeisessä asemassa olevia yrityksiä ja virastoja on
  siksi valvottava, jotta jokainen ihminen tuntisi olonsa turvalliseksi. Valvonta
  on siis kohdistettava tiedon kerääjiin eikä niihin, joilta tietoja kerätään.
  Siksi tuomioistuimille kuuluvia oikeuksia yksityisten ihmisten tietokoneiden
  tai muiden viestintävälineiden tarkkailemiseksi ei tule koskaan antaa
  yksityispoliiseille tai yhteiskunnan ulkopuolisille valvojille.

Kunnioittavasti,

Mikko Välimäki
puheenjohtaja

Electronic Frontier Finland ­ EFFI ry
PL 239, 00101 Helsinki
http://www.effi.org/

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta, ohjelmistopatenteista ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet
Liberty Campaignin jäsen.