Lausunto talousvaliokunnalle ACTA-sopimuksesta

Lausunto liitteineen löytyy pdf-muodosssa täältä.

Lausunto talousvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä U 69/2008 useammankeskisestä väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA)

19.3.2010

Electronic Frontier Finland ry
www.effi.org

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland ry:n (Effi) näkökulmasta nyt käsittelyssä olevaan asiaan on vaikea ottaa
täsmällistä kantaa, koska julkista informaatiota aiheesta erityisesti koskien ns. Internet-osion
täsmällistä sisältöä ei ole tarpeeksi. Kannanottomme perustuu asiasta lähinnä ulkomaisista lähteistä
saamaamme tietoon.

2. Yleinen instrumentin järkevyys

EFFI ry pitää erittäin negatiivisena kehityksenä, että immateriaalioikeuksia koskeva päätöksenteko
ollaan siirtämässä monenvälisiin kauppasopimuksiin sen sijaan, että asioista sovittaisiin YK:n
alaisissa asioihin erikoistuneissa organisaatioissa, erityisesti WIPO:ssa tai WTO:ssa. Kyseessä on
järjestön mielestä puhdasverisestä ”forum shopping” -toiminnasta, jonka tarkoituksena on ajaa läpi
ratkaisuja, jotka eivät kestäisi kehitysmaiden ja kansalaisyhteiskunnan kritiikkiä. Toiseksi
tuoteväärennösten ja muun aidon ”piratismin” vastaisen regulaation sekoittaminen normaaliin
immateriaalioikeuksien sääntelyyn (esimerkiksi yritysten väliset patentti- tai tavaramerkkikiistat)
johtavat erittäin haitalliseen riskitason nousuun – immateriaalioikeuksissa ”one size does not fit
all”!

3. Internet-kohdan sisältö

Koska talousvaliokunta on toivonut keskittymistä lähinnä ns. Internet-kappaleeseen ja koska tämä
on muutenkin Effin toiminnan ydinalue, emme tässä lausunnossa kommentoi sopimuksen muuta
sisältöä. Lausuntomme perustuu paremman informaation puutteessa liitteestä 1. löytyvään
vuodettuun asiakirjaan sopimuksen potentiaalisesta sisällöstä.
Mikäli sopimus hyväksyttäisiin kyseisessä muodossa, se toisi todennäköisesti kahdessa kohtaa
muutospaineita kotimaiseen lainsäädäntöömme. Ensinnäkin Laki tietoyhteiskunnan palvelujen
tarjoamisesta pitäisi muuttaa tekijänoikeuden osalta siten, että tekijänoikeusrikokset lisättäisiin
tosiasiallisen tietoisuuden piiriin (vrt. kaavio 1.)

Toiseksi sopimus näyttäisi tuovan myös mukanaan USA:sta ns. ”induce”-opin, mitä ei ole
aikaisemmin tunnettu suomalaisessa tekijänoikeudessa. Tämä voisi pakottaa palveluntarjoajat
”vapaaehtoisesti” muuttamaan asiakassopimuksiaan siten, että epäily laittomasta jakelusta johtaa
verkkoyhteyden katkaisemiseen.

4. Suomen kanta

Effi esittää, että Suomen kannan tulisi olla seuraava: ”ACTA-sopimuksessa tulisi ensisijaisesti
keskittyä aitoihin kuluttajia uhkaaviin tuoteväärennyksiin. Tämän tavoitteen täyttämiseksi olisi
keskeistä, ettei sopimukseen otettaisi mukaan Internetin tekijänoikeutta koskevia säännöksiä, koska
tämä hyvin kiistanalainen aihepiiri voi muuten uhata koko sopimuksen syntyä. Jos sopimukseen
tulee kuitenkin mukaan ko. aihepiiri, Suomen tulee varmistaa, että myöskin jatkossa Internet-
operaattoreille riittää ns. alasottoilmoitusten tai tuomioistuinpäätösten noudattaminen eikä
tosiasiallisen tietoisuuden alaa laajenneta.”

5. Lopuksi

ACTA-sopimusta on käsitelty myös Euroopan parlamentissa, joka hyväksyi asiasta selvin numeroin
(kaikki merkittävät ryhmät tukivat sitä) päätöslauselman, jossa vaaditaan prosessin avaamista ja
asetettiin tiettyjä tiukkoja reunaehtoja hyväksyttävän sisällön suhteen. ACTA:aan ei mm. tule ottaa
mukaan ns. ”three strike”-yhteydenkatkaisusäännöstä ja sopimus ei saa johtaa tavallisten
kansalaisten tarkistamiseen rajoilla immateriaalioikeuksia loukkaavien teosten löytämiseksi. Effi
toivoo, että talousvaliokunta voisi kannanotossaan edellyttää Suomen toimivan ko. päätöslauselman
mukaisesti.

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,

Ville Oksanen
Hallituksen jäsen, Effi
Tutkija, teknologiaoikeuden tohtori, Aalto-yliopisto