Avoin kirje Euroopan komission “aineettoman omaisuuden paketista”

Kuten `aikaisemmin kirjoitin`__, Euroopan komissio ehdottaa tuottajien ja esiintyvien taiteilijoiden suoja-ajan laajentamista nykyisestä 50 vuodesta 95 vuoteen.

__ http://www.effi.org/blog/kai-2008-08-10.html

Professori P. Bernt Hugenholtz on kirjoittanut asiasta avoimen kirjeen Euroopan komission puheenjohtajalle.

Kirjeessään professori Hugenholtz selittää, kuinka komission jätti täysin huomiotta Hugenholtzin johtamalta laitokselta tilaamansa muun muassa suoja-aikojen pidentämistä koskevan kattavan riippumattoman tutkimuksen, koska komission mukaan “ulkopuoliselle asiantuntemukselle ei ollut tarvetta” (tutkimus ei suositellut suoja-ajan pidentämistä). Komissio perusteli esitystään suoja-ajan pidentämisestä vain eturyhmien tuottamilla selvityksillä ja materiaaleilla.

Julkaisemme alla luvalla tämän komission hankkeen taustoja valottavan avoimen kirjeen suomennettuna.

* `Alkuperäinen englanninkielinen kirje`__ (pdf, prof. Hugenholtz 18.8.2008)
* `Copyright experts against the EU extension of the copyright term`__ (EDRI 27.8.2008)

__ http://www.ivir.nl/news/Open_Letter_EC.pdf
__ http://www.edri.org/edrigram/number6.16/copyright-experts-against-extension

—–

| IViR
| Institute for Information Law
| `www.ivir.nl`__
|

__ http://www.ivir.nl/

| Tr. Jose Manuel Barroso
| Euroopan komission puheenjohtaja
| 1049 Bryssel, Belgia
|

Re: Avoin kirje Euroopan komission “aineettoman omaisuuden paketista”

Amsterdam 18.8.2008

Hyvä Tr. Barroso,

Amsterdamin yliopiston Informaatiolain instituutti [Institute for Information Law] (IViR) on johtava tutkimuslaitos eurooppalaisen tekijänoikeuslain alalla. Vuosina 2006 ja 2007 IViR tuotti kaksi merkittävää tutkimusta tekijänoikeuslaista ja -politiikasta:

* *Edelleenlähetys- ja lähioikeudet tietotaloudessa* [*The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy*], saatavana osoitteesta `http://www.ivir.nl/publications/other/IViR_Recast_Final_Report_2006.pdf`__
* *Tutkimus direktiivin 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa soveltamisesta ja vaikutuksista jäsenvaltioissa* [*Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society*], saatavana osoitteesta `http://www.ivir.nl/publications/guibault/Infosoc_report_2007.pdf`__

__ http://www.ivir.nl/publications/other/IViR_Recast_Final_Report_2006.pdf
__ http://www.ivir.nl/publications/guibault/Infosoc_report_2007.pdf

Molemmat tutkimukset olivat komission (Sisämarkkinoiden ja palvelujen direktoraatti) joulukuussa 2005 tilaamia, niistä keskusteltiin laajalti komission virkamiesten kanssa tutkimusten tekemisen jokaisessa vaiheessa ja lopulta ne julkaistiin markkinadirektoraatin verkkosivuilla. Molemmat tutkimukset tekivät lain ja talouden alojen asiantuntijaryhmät, jotka oli palkattu IViR:stä ja erinäisistä muista eurooppalaisista instituutioista. Tämän lisäksi edelleenlähetystutkimuksen pääasiallisista johtopäätöksistä keskusteltiin Euroopan johtavien aineettomien oikeuksien tutkijoiden kanssa ennen tutkimuksen lopullista luovuttamista.

Tutkimusten tekemisen ja julkaisun jälkeen molemmat tutkimuksista ovat herättäneet huomattavaa kiinnostusta niin tutkijoiden kuin eturyhmienkin keskuudessa – ja ne tulevat jatkossakin olemaan tärkeä tietolähde EU:n tulevasta tekijänoikeuslaista ja -politiikasta. Tämän vuoksi meille oli täydellinen yllätys, että meidän tutkimuksemme olivat melkein täysin jätetty huomiotta niin sanotussa “tulevaisuuteen katsovassa paketissa” aineettomasta oikeudesta, jonka komissio julkaisi 16.7.2008.

Selittävä muistio, joka on liitteenä ehdotuksessa laajentaa esiintyvien taiteilijoiden ja äänitetuottajien suoja-aikaa – tämä on komission paketin keskeinen osa – viittaa eri kohdissa eturyhmien tekemiin tutkimuksiin ja niiden luovuttamiin tietoihin; sen sijaan meidän tekemäämme edelleenlähetystutkimusta ei edes mainita. Edelleenlähetystutkimus käsittelee suoja-ajan pidentämistä yksityiskohtaisesti perusteellisen juridisen ja taloudellisen analyysin pohjalta, ja päätyy hylkäämään suoja-ajan pidentämisen puolesta esitetyt pääargumentit. Selittävä muistio myös jättää huomiotta kriittisen analyysimme yhdessä kirjoitetuista musiikkiteoksista, joka muodostaa erillisen kappaleen edelleenlähetystutkimuksessa.

Hämmästyttävästi ja varsin harhaanjohtavasti selittävä muistio toteaa (sivulla 6, *kursiivilla*), että “ulkopuoliselle asiantuntemukselle ei ollut tarvetta”. Tämä on täysin virheellisesti sanottu, koska edelleenlähetystutkimuksen tilausehdot, jotka olivat Euroopan komission laatimia (Kutsukirje Markt/2005/08/D), erityisesti pyysi tutkimaan muun muassa suoja-ajan pidentämisen tarvetta ja yhdessä kirjoitettuja musiikkiteoksia. Vaikutusanalyysi, joka ilmeisesti on komission ehdotuksen taustalla, myös jättää edelleenlähetystutkimuksen huomiotta, lukuunottamatta yhtä mainintaa alaviitteessä 51, joka lainaa tutkimustamme asiayhteydestä irrotettuna. Samalla tavalla, vihreä paperi tekijänoikeudesta tietoyhteiskunnassa – joka kattaa paljolti samoja asioita, joita käsiteltiin molemmissa tutkimuksissamme – jälleen jättää huomiotta tutkimuksemme kriittiset johtopäätökset.

Olemme tietysti tietoisia siitä, että monet IViR:n tutkimusten johtopäätöksistä eivät ole yhteneväisiä komission ehdotusten taustalla olevien poliittisten valintojen kanssa. Emmekä todellakaan ole niin naiveja, että oletamme, että kaltaisemme akateemisen instituution suositukset, olivatpa ne kuinka hyvin tutkittuja ja tehtyjä tahansa, päätyvät komission politiikaksi sellaisenaan. Mitä me kuitenkin odotamme on, että työtämme, joka oli nimenomaisesti asiasta vastuussa olevan komission yksikön tilaama, käsiteltäisiin komissiossa ja siihen viitattaisiin asianmukaisesti politiikkadokumenteissa, erityisesti kun komission politiikkavalinnat eroavat tutkimustemme pääsuosituksista.

Kuten epäilemättä tiedätte, yksi Lissabonin agendaan kuuluvan “parempaa säätelyä” -politiikan tarkoituksena on lisätä EU:n lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyttä. Jättämällä komission omasta aloitteestaan tilaama tieteellinen analyysi ja todistusaineisto tarkoituksella huomiotta, komission äskettäinen aineettomien oikeuksien paketti ei täytä näitä vaatimuksia. Todellakin, komission suorittama IViR:n tutkimusten piilottelu ja kykenemättömyys vastata tutkimuksissa esitettyihin kriittisiin argumentteihin näyttää paljastavan tarkoituksen johtaa komissiota ja parlamenttia harhaan, kuten myös Euroopan unionin kansalaisia.

Tehdessään näin komissio vahvistaa jo yhteiskunnassa laajalti esitettyjä epäilyjä, että sen politiikka ei ole niinkään rationaalisen päätöksentekoprosessin seurausta, vaan eturyhmien lobbauksen tulosta. Tämä on huolestuttavaa, ei pelkästään Euroopan lainsäädäntöinstituutioiden nykyisen uskottavuuskriisin valossa, mutta myös – ja erityisesti – ottaen huomioon Euroopan kansalaisten kriittiset asenteet aineettomia oikeuksia käsittelevään lainsäädäntöön.

Tästä syystä kehotan komissiota informoimaan kattavasti Euroopan parlamenttia ja ministerineuvostoa tutkimustemme johtopäätöksistä liittyen edellä mainittuihin ehdotuksiin sekä viittaamaan asianmukaisesti työhömme tulevissa poliittisissa aloitteissaan.

Kopiot tästä kirjeestä lähetetään herra C. McCreevylle (sisämarkkina- ja palvelukomissaari), Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle. Tämä kirje myös julkaistaan verkkosivustollamme `www.ivir.nl`__.

__ http://www.ivir.nl/

Kunnioittavasti,

| Prof. Tr. P. Brent Hugenholtz
| Johtaja, Informaatiolain instituutti (IViR), Amsterdamin yliopisto