Korruptoituneet maat äänestivät todennäköisemmin OOXML-tiedostoformaatin puolesta

[In English]

Kansainvälinen standardiorganisaatio ISO hylkäsi äänestyksessä
2.9.2007 kiistellyn ja Microsoftin voimakkaasti tukeman
OOXML-tiedostoformaatin nopeutetun hyväksymisen ISO-standardiksi.

Äänestysprosessin aikana kyseenalaistettiin ISO:n maine
luotettavana teknisenä standardiorganisaationa. Esimerkiksi Ruotsissa
Microsoftin edustaja jäi
kiinni
yhtiön partnerien kyllä-äänten ostamisesta. Samaten
epäilyksiä on herättänyt
Norsunluurannikon kaltaisten maiden
yhtäkkinen kiinnostus tiedostoformaatteihin.

Selvitimme maiden korruptioasteen ja äänestyskäyttäytymisen välisen
yhteyden. Paljastui, että mitä korruptoituneempi valtio, sitä
todennäköisemmin se äänesti OOXML-standardin varauksettoman
hyväksymisen puolesta.

Käytimme korruption mittana vuoden 2006 CPI-indeksiä
(Corruption Perceptions Index). CPI-indeksi on 1 ja 10 välillä oleva
luku. Pieni CPI-indeksi tarkoittaa, että maata pidetään hyvin
korruptoituneena, kun taas suuri CPI-indeksi tarkoittaa, että maata
pidetään vähän korruptoituneena. Eniten korruptoituneena pidetyn maan, Haitin,
CPI-indeksi on 1,8 ja vähiten korruptoituneina pidettyjen (Suomi, Islanti, Uusi
Seelanti) 9,7. CPI-indeksi on alla näytetyissä pylväsdiagrammeissa pyöristetty alaspäin
lähimpään kokonaislukuun.

ISO:n äänestyksessä annettiin yhteensä 87 ääntä, joista 70 oli joko
sihteerimaan (USA), osallistuvien jäsenten (“P Member”) tai
tarkkailijajäsenten (“O Member”) antamia; alla olevissa graafeissa on
esitetty vain näiden 70 maan äänet. Äänestystulos lasketaan
ISO:n monimutkaisten äänestyssääntöjen. Loput 17 maata, joita pidetään keskimäärin varsin
korruptoituneina
(CPI-indeksien mediaani 3,0), äänestivät pääasiassa hyväksymisen
puolesta (hyväksyminen 13, hyväksyminen kommentein 2, tyhjä 2, hylkäys
0).

ISO/IEC DIS 29500 -äänestystulos

Onko kyse pelkästä sattumasta?
Äänestykseen osallistuneiden 70 jäsenmaan CPI-indeksien mediaani on 3,95. Korruptoituneimmasta puoliskosta jäsenmaita (CPI-indeksi alle 3,95) 23 eli 77% äänesti hyväksymisen (hyväksyminen tai hyväksyminen kommentein) ja 7 eli 23% hylkäyksen puolesta; 5 äänesti tyhjää. Vähiten korruptoituneesta puoliskosta (CPI-indeksi yli 3,95) 13 eli 54% äänesti hyväksymisen ja 11 eli 46% hylkäyksen puolesta; 11 äänesti tyhjää – ks. alla oleva taulukko. Tämä tilasto tukee P-arvolla 0,07328 hypoteesia, että korruptoituneet maat äänestivät todennäköisemmin hyväksymisen puolesta (Fisherin eksakti yksipuolinen testi; kaksipuolinen testi antaisi P-arvon 0,0929). Toisella tavalla sanottuna: jos hyväksymisäänen todennäköisyys olisi riippumaton korruptioasteesta, saataisiin vähintään havaitun suuruinen positiivinen korrelaatio noin 7% todennäköisyydellä.

Paljon korruptiota Vähän korruptiota
Hyväksyminen 23 13
Hylkäys 7 11

Tulosten tulkinnassa on kuitenkin syytä olla varovainen. Tilastollinen testi ei esimerkiksi
tietenkään kerro mitään siitä, mistä korruptioasteen ja hyväksymisäänen todennäköisyyden välinen yhteys johtuu; olipa syy mikä tahansa, niin joka tapauksessa myös monet vähän korruptoituneet maat äänestivät hyväksymisen puolesta. Ja vaikka trendi onkin kiinnostava, ei [yllä esitetystä]
siitä vielä voi vetää
kovin vahvoja johtopäätöksiä
johtuen äänestykseen osallistuneiden
maiden suhteellisen pienestä määrästä.

Lisätty 6.9.2007

"17 in favour out of 32""18 negative votes out of 69""18 negative votes out of 69"

Jälkikäteen ajateltuna luonnollinen valinta tilastolliseksi testiksi
olisi ollut Wilcoxon Rank Sum Test. Se on tehokkaampi kuin ylempänä kuvattu
testi ja se antaakin vahvempia tuloksia:

OOXML-standardi hylättiin, koska vain 17 (53%) 32:sta osallistuvasta jäsenestä
kannatti ehdotusta (66.6% olisi vaadittu); sekä koska 18 (26%) 69:stä valtiollisesta
äänestä oli negatiivisia (enintään 25% olisi sallittu). Maat, joita pidetään
korruptoituneimpina äänestivät todennäköisemmin hyväksymisen puolesta kuin
vähemmän korruptoituneina pidetyt maat (P=0.085 osallistuvien jäsenten äänestyksessä,
P=0.019 valtiollisissa äänissä; Wilcoxon Rank Sum Test; Fijiä ei ole huomioitu,
koska sillä ei ole CPI-indeksiä) – ks. oheiset kuvat äänestyksestä.

Lisätietoja

[5.9.2007: tarkennettiin ja lisättiin P-arvon tulkintaa; äänestysprosessin kuvausta korjattu (myös ei-jäsenten äänet lasketaan äänestysprosessin yhdessä vaiheessa); lisätty linkkejä tekstiin.]


[Added 6 September 2007:]

Appendix: For the technically inclined

The data set is relatively easy to study using the attached CSV file of the voting results and
CPI indices. Using freely available R,
the Wilcoxon Rank Sum Test yielding a P value of 0.019 can for example be obtained
as follows:

 # Read in the data table:
 B <- read.csv("http://www.effi.org//wp-content/uploads/ooballot_0.txt")
 # CPI indices of the countries that voted for approval:
 capp <- B[!is.na(B[,"CPI"]) & (B[,"Vote"]=="Approval" |
                B[,"Vote"]=="Approval with comments"),"CPI"]
 # CPI indices of the countries that voted for disapproval:
 cdis <- B[!is.na(B[,"CPI"]) & B[,"Vote"]=="Disapproval","CPI"]
 # Is there a relation between the CPI index and voting behaviour of a country?
 wilcox.test(capp,cdis)
 #   W = 281.5, p-value = 0.01944
 # Make a nice figure of the result, containing votes of all national bodies
 # (except Fiji which has no CPI index):
 x <- matrix(c(table(factor(floor(capp),levels=2:9)),
        table(factor(floor(cdis),levels=2:9))),
       nrow=2,ncol=8,byrow=TRUE,
       dimnames=list(c("approval","disapproval"),2:9))
 barplot(x,
     main='"18 negative votes out of 69"',
     xlab="lots of corruption « CPI » little corruption",
     ylab="national body votes (except Fiji)",
     legend.text=c("approval","disapproval"))

It is easy to see from the
resulting figure
that the countries which are perceived to be more corrupt were indeed more likely
to vote for the approval of the proposed OOXML standard than the countries
perceived less corrupt, the observation which is also confirmed by the statistical test.


Tämä dokumentti ja liitetyt kuvat ovat Public Domainia.