Käräjäoikeus: Nettiviestejä ei ole pyydetty poistettavaksi

Käräjäoikeus: Nettiviestejä ei ole pyydetty poistettavaksi
==========================================================

**Verkkoviestien jakelun keskeyttämismääräyksiä ei ole kuluneiden vuosien aikana tarvittu. Nykyinen netin keskustelupalstoja koskeva lainsäädäntö on siis tästäkin syystä riittävä.**

Taustaa
——-

Viime viikkoina on taas vaihteeksi keskusteltu siitä, miten Internetin eri
keskustelufoorumeita pitäisi valvoa. Valtionsyyttäjä Mika Illman
on jopa ehdottanut, että palstojen
ylläpitäjät velvoitettaisiin rangaistuksen uhalla valvomaan
keskusteluja ja poistamaan “asiattomia” viestejä (`Nettikeskusteluille halutaan taas sensoreita (Kai Puolamäki 13.5.2007)`__,
`Nykyinen lainsäädäntö riittää verkkofoorumien valvontaan (Effi 18.5.2007)`__). Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) antoi
viime viikolla suosituksen edustamiensa
tiedotusvälineiden ylläpitämistä
keskustelupalstoista (`JSN:n keskustelupäätös (Kari Haakana 17.5.2005)`__, `Kari Haakana 18.5.2007`__,
`Laulu pysyy samana (Kari Haakana 21.5.2007)`__).

__ http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-13.html
__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2007-05-18.html
__ http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/jsnn_keskustelupaeaetoes.html
__ http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/post_2.html
__ http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/laulu_pysyy_samana.html

Laki mahdollistaa tehokkaan puuttumisen
—————————————

Uutta lainsäädäntöä ei tarvita, koska voimassa oleva laki
mahdollistaa tehokkaan puuttumisen viesteihin, joiden pitäminen
julkisesti saatavilla on rangaistavaa.

Hyvin toimiva pääperiaate on, että jokainen vastaa omista kirjoituksistaan ja sivullisia, kuten keskustelupalstan ylläpitäjiä, ei rangaista.

Joukkoviestinnän
vastuulain (`laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä`__)
18 § perusteella tuomioistuin voi poliisin, syyttäjän tai asianosaisen
hakemuksesta määrätä verkkoviestin jakelun keskeytettäväksi, jos on
ilmeistä, että viestin pitäminen julkisesti saatavilla on
rangaistavaa.
Tuomioistuimen on käsiteltävä hakemus kiireellisenä. Keskeyttämismääräys raukeaa, jos asiassa ei nosteta syytettä
määräajassa ja rikosta todeta tapahtuneen oikeudenkäynnissä.

__ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030460

Voimassa oleva laki mahdollistaa siis hyvin tehokkaan ja nopean
puuttumisen laittomaan viestintään; ilman että keskustelupalstan
ylläpitäjälle tarvitsee rangaistuksen uhalla siirtää nykyään
syyttäjille ja tuomioistuimille kuuluvia tehtäviä.

Viestejä ei ole pyydetty poistettavaksi
—————————————

Toimivaltainen tuomioistuin näissä asioissa on lain 19 § perusteella
keskustelupalstan
kotipaikan tuomioistuin tai Helsingin käräjäoikeus. Kysyin Helsingin
käräjäoikeudelta, kuinka paljon joukkoviestinnän vastuulain 18 §
mukaisia keskeyttämismääräyksiä heiltä oli haettu.

Käräjäoikeuden mukaan vuonna 2005 sananvapausasioita käsiteltiin 22
kappaletta, vuonna 2006 35 kappaletta ja kuluvana vuonna juttuja on
tullut vireille 32 kappaletta. Suurimmassa osassa tapauksista on ollut
kyse joukkoviestinnän vastuulain 17 § mukaisesta tunnistamistietojen
luovutuksesta.

Kyselyyni vastannut käräjätuomari arvioi, että 18 § mukaisia
keskeyttämismääräyksiä on näinä vuosina vaadittu vain muutamissa
tapauksissa ja ainakin yhdessä se on hyväksytty ja yhdessä hylätty.

Toisin sanoen: poliisi, syyttäjä tai asianosainen on yli kahden vuoden
aikana pyytänyt verkkoviestin jakelun keskeyttämistä Helsingin
käräjäoikeudelta noin kaksi kertaa! Vain toisessa tapauksessa pyyntö
oli niin perusteltu, että oikeus hyväksyi sen.

(On vielä huomattava, että tilastoissa Internet-liitännäisiä rikosasioita ei ole eroteltu muista – 17 ja 18 §:hän koskee myös perinteistä ei-vuorovaikutteista sähköistä joukkoviestintää – joten todelliset nettiä koskevat luvut voivat olla edellä mainittua pienempiä.)

Uusille laeille ei ole tarvetta
——————————-

Verkkoviestien jakelun keskeyttämismääräyksien tarve on kuluneiden vuosien aikana ollut marginaalinen. Uusia lakeja tai ainakaan lain kiristämistä ei siis tästäkään syystä tarvita.

Tästäkin asiassa käyty keskustelu hyvä esimerkki siitä, että netin blogeissa ja keskustelupalstoilla yhteiskunnallisia asioita käsitellään usein perusteellisemmin, useammasta näkökulmasta ja monta kertaa asiantuntevammin kuin perinteisissä tiedotusvälineissä. Tämä on mahdollista, koska keskustelupalstoille kirjoittamiseen ja niiden perustamiseen ja ylläpitämiseen – muun muassa sen päättämiseen, kannattaako keskusteluja moderoida ja miten – riittää yleensä normaali maalaisjärki. Tilanne voisi muuttua, jos palstojen usein harrastuspohjalta ilman palkkaa toimiville aktivisteille sälytettäisiin syyttäjän ja tuomioistuimen tehtäviä ja vastuita.

—–

Tämä dokumentti on `Public Domainia`__.

__ http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/