OPM ja Gramex: EFFI väärässä

Annoin äsken päivän kolmannen haastattelun Ylen Radiouutisille (?).

Haastattelu alkoi mielenkiintoisella kysymyksellä: “Opetusministeriö ja Gramex väittävät, että lehdistötiedotteenne suojattujen teosten yksityisestä kopioinnista on väärässä. Miten vastaat tähän?” Asian monimutkaisuudesta johtuen vastaukseni ei välttämättä ollut ihan selkein mahdollinen, joten tässä sama hiukan täsmällisemmin.

Kun puhutaan suojattujen teosten yksityisestä kopioinnista, kahden edellytyksen tulee täyttyä, jotta toiminta olisi laillista: 1) murretuista teoksista tulee saada tehdä uusia kopioita ja 2) itse murtamisen tulee olla laillista. Alkuperäisessä hallituksen esityksessä nämä ehdot täyttyivät, mutta uudessa esityksessä tilanne on muuttunut. Opetusministeriön ja Gramexin yhteispropaganda lähtee ymmärtääkseni siitä, että vaikka kopioita ei lain mukaan saa valmistaa…

Tässä luvussa säädetyn tekijänoikeuden rajoituksen nojalla ei saa valmistaa kappaleita sellaisesta teoksen kappaleesta, joka on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 §:n vastaisesti tai jota suojaava tekninen toimenpide on 50 a §:n 1 momentin vastaisesti kierretty.

..niiden tekemisestä ei kuitenkaan välttämättä seuraa hyvitysmaksua:

Joka vastoin tätä lakia tai 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä käyttää teosta taikka tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleen, on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Vastoin lakia tapahtuvasta teoksen kappaleen valmistamisesta yksityistä käyttöä varten on hyvitysvelvollisuus vain siinä tapauksessa, että kappaleen valmistaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on saatettu yleisön saataviin vastoin tätä lakia

Se mikä heiltä unohtuu on se, että lain 56e pykälä kyllä sanktioi kiertämisen:

Teknisen toimenpiteen loukkausrikkomus
56 e §
Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta rikkoo
1) 50 a §:ssä tarkoitettua teknisen toi-
menpiteen kiertämisen kieltoa
taikka
2) 50 b §:ssä tarkoitettua teknisen toi-
menpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen
tai levittämisen kieltoa,
on tuomittava, jollei teko ole rangaistava
rikoslain 49 luvun 3 §:ssä tarkoitettuna tek-
nisen suojauksen kiertämisenä tai luvun 4
§:ssä tarkoitettuna teknisen suojauksen
kiertämiskeinorikoksena, teknisen toimen-
piteen loukkausrikkomuksesta sakkoon.

Ja tällöin onkin taas hyvitysmaksu mahdollinen (sakkojen lisäksi) johtuen kopiosuojan rikkomisesta, ei itse kopion tekemisestä:

Joka käyttää teosta vastoin tätä lakia tai
41 §:n 2 momentin nojalla annettua määrä-
ystä, on velvollinen suorittamaan käyttämi-
sestä tekijälle kohtuullisen hyvityksen.

Opetusministeriö & Gramex – kertoisitteko missä kohtaa tämä tulkinta on väärä?