Effin lausunto työryhmämietinnöstä: pakkokeinolain muutostarpeet

Effin lausunto pakkokeinolain muutostarpeita koskevasta työryhmämietinnöstä alla, lausuntopalvelussa sekä DOCX ja PDF.


Electronic Frontier Finland – Effi ry
Asia: VN/13190/2020
Lausunto 25.03.2022

Effin lausunto työryhmämietinnöstä: pakkokeinolain muutostarpeet

1. Lausuntonne yleisesti mietinnöstä

Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa.

Lausuntomme keskittyy pääasiassa pakkokeinolain 10 luvun muuttamista koskeviin ehdotuksiin. Näiden osalta on todettava mietinnön nykytilan arvioinnin olevan puutteellista.

Erityisesti esille nousee se miten salaisten pakkokeinojen käyttämisestä päättämisen valvonnan toteutumista on arvioitu. Yleisenä uhkakuvana salaisten pakkokeinojen käytössä on läpinäkyvyyden puute ja yhteiskunnan aito mahdollisuus puuttua niiden ylilyönteihin. Kansainvälisestikin on todettu käytännön ongelmana, että pakkokeinojen käytöstä päättävät tuomioistuimet muuttuvat ns. kumileimasimiksi, jotka joutuvat hyväksymään jokaisen niille tehdyn pyynnön pakkokeinojen käytöstä.

Nykyisellään mietinnössä nähdään positiivisena asiana, että havaittuja puutteita salaisten pakkokeinojen käytöstä ei (Poliisin ja Tullin itseraportoinnin mukaan) ole juuri havaittu. Toki tämä voi olla merkki siitä, että prosessit ovat hyvässä tasapainossa. Kuitenkin yhtä hyvin kyse voi olla siitä, että valvonta mahdollisten ylilyöntien suhteen on puutteellista.

Lisäksi haluamme tuoda esille huomion, että mietintö perustuu Poliisin ja Tullin omaan sisäiseen raportointiin ja esimerkiksi tuomioistuinten näkemykset säätelyn toteutumisesta loistavat poissaolollaan. Nimenomaisesti valvonnan onnistumisen kannalta mietinnön tulisi perustua myös oikeuslaitoksen näkemykseen asiain tilasta.

Mietintöä tulisi täydentää laillisuusvalvonnan osalta ennen kuin lakiehdotuksia viedään eteenpäin.

Kohdat 2-9: Ei kommentteja

10. Lausuntonne pakkokeinolain 10 luvun muuttamista koskevista ehdotuksista perusteluineen

Kiinnitämme huomiota siihen, että mietinnössä lähteenä käytettyn asiakirjan: Poliisihallituksen kertomus sisäministeriölle poliisin salaisesta tiedonhankinnasta ja sen valvonnasta vuonna 2020 (POL-2020-81238) mukaan pakkokeinolain mukaisten salaisten pakkokeinojen kuten telekuuntelun, televalvonnan, teknisen katselun ja teknisen kuuntelun merkityksellisyysarviot tutkinnan selviämisessä ovat tyypillisesti yli 50%:ssa tapauksista joko ‘vähäinen’ tai ‘merkityksetön’.

Lainaamme mietinnön omia viittauksia perustuslakivaliokunnan aiempiin lausuntoihin: “Toimivaltuutta ei tee välttämättömäksi pelkästään havainto valtuuden tehokkuudesta (PeVL 36/2002 vp s. 6). Perusoikeusrajoitusta voidaan pitää välttämättömänä, jos rikosta ei pystytä useinkaan selvittämään ilman pakkokeinon käyttämistä (PeVL 32/2013 vp s. 4). Perusoikeusrajoitusta voidaan pitää välttämättömänä, jos rikosta ei pystytä useinkaan selvittämään ilman pakkokeinon käyttämistä (PeVL 32/2013 vp s. 4).

Nämä seikat huomioiden kyseenalaistamme mietinnön johtopäätökset siitä, että salaisten pakkokeinojen säätely olisi riittävää ja niiden käyttö nykyisessä mitassa välttämätöntä.

Ennen salaisten pakkokeinojen käytön laajentamista tulisi nämä epäkohdat korjata.

Kohdat 11-15 Ei kommentteja

Topi Toosi
Electronic Frontier Finland – Effi ry

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *