Effin lausunto tekijänoikeuslain muutosesityksestä | EFFI.org

Effin lausunto tekijänoikeuslain muutosesityksestä

Joulukuu 7, 2009 - 14:41

Opetusministeriölle

Lausunto tekijänoikeuslain työsuhdeolettamaa koskevasta ehdotuksesta (diaarinumero 30/010/2009)

Opetusministeriö on pyytänyt Electronic Frontier Finland (Effi) ry:ltä lausuntoa virkamiestyöryhmän luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamiseksi.

Effi ei kannata luonnoksessa esitettyä rinnakkaista käyttöoikeutta. Tekijänoikeuslaki lukuisine sisäisine viittauksineen on nykyiselläänkin vaikeaselkoinen ja uuden oikeustyypin luominen vain vaikeuttaisi asiaa. Ehdotus ei ole tasapainossa työntekijän ja työnantajan oikeuksien suhteen, eikä siinä ole huomioitu työntekijän huonompaa neuvotteluasemaa. Tekijänoikeuden luovutukset hoidetaan vakiintuneesti sopimuksin, jolloin on myös selvää, mitkä oikeudet tulevat siirretyiksi, missä laajuudessa ne siirtyvät ja millainen korvaus niistä maksetaan. Nyt esityksessä ollaan käytännössä siirtämässä työntekijöiden tekijänoikeudet työnantajille ilman korvausta. Esitys ajaa siis vain yritysten etua.

Effin näkemys lausuntopyynnössä esitetyistä kysymyksistä on seuraava:

  1. Effi katsoo, että esityksen yksi suurimmista ongelmista on sen tosiasiallisesti negatiivinen vaikutus oikeusvarmuuteen. Ehdotuksen mukaan oikeuksien siirrosta ei enää tarvitsisi sopia, jolloin työntekijän näkökulmasta jäisi epäselväksi, missä laajuudessa hän voi luomiaan teoksia käyttää työoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden estämättä.
  2. Lähtökohtana tekijänoikeuslaissa tulisi olla sopimusvapaus, jolloin työntekijä ja työnantaja sopivat keskenään, mitkä oikeudet jäävät työntekijälle ja mitkä siirtyvät työnantajalle. Jos tekijänoikeuksien siirtyminen muutenkin kuin normaalikäyttöoikeuden mukaisesti on työnantajalle tärkeää, asiasta sovittaneen työsopimuksessa. Jos työnantaja saa lain perusteella lähtökohtaisesti aina käyttöoikeuden, tekijänoikeudesta ei tosiasiallisesti enää sovita.
  3. Normaalikäyttöoikeuden periaate lähtee siitä, että työnantajalla on oikeus teosten käyttämiseen toimintansa edellyttämässä laajuudessa. Tämä lähtökohta on tiedossa sekä työntekijällä että työnantajalla työsopimuksesta neuvoteltaessa. Jos työntekijälle syntyy työssään oikeuksia, jotka eivät kuulu normaalikäyttöoikeuden piiriin, mutta joita työnantaja haluaisi hyödyntää, niistä on perusteltua sopia uusi korvaus, koska työnantajan saama hyöty on näin kasvanut.
  4. Effi pitää hyvänä, että opetusministeriö pyrkii löytämään ratkaisun ns. orpojen teosten ongelmaan. Ongelma ei kuitenkaan ratkea rinnakkaiskäyttöoikeudella, vaan edellyttää joka tapauksessa laajempaa järjestelmää, joka mahdollistaa kulttuurisesti tärkeiden teosten käyttöönoton muillekin kuin työnantaja- ja työntekijäosapuolille.
  5. Useilla aloilla sovitaan tekijänoikeudesta tällä hetkellä työsopimuksella. Tekijänoikeuden siirtyminen voi olla yksi työsuhteen ehto aivan kuten palkka ja työaika. Tämä on joustava käytäntö, joka voi jatkua.
  6. Effi pitää vaarana, että automaattinen rinnakkaiskäyttöoikeus pikemminkin vähentäisi kuin lisäisi tekijöiden innovatiivisuutta. Yhteiskunnallista innovatiivisuutta sen sijaan lisää, jos tekijöillä on mahdollisuus lisensoida teoksensa haluamillaan ehdoilla työoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden estämättä.

Yhteenvetona Effi pitää esitystä epätasapainoisena ja epäilee, ratkaisisiko se edes niitä ongelmia, joita sen on tarkoitus ratkaista. Mikäli tavoitteena on oikeustilan selkiyttäminen, tulisi harkita normaalikäyttöoikeuden kirjoittamista lakiin. Tähän vaihtoehtoonhan on esityksessäkin viitattu. Jos taas tarkoituksena on siirtyä enemmän common law -tyyppiseen "Work-for-Hire" -doktriiniin, tällöin tulisi ehdottomasti avata mm. tekijänoikeuden keston määräytymisperustetta koskevat kohdat.

Jyväskylässä 7. joulukuuta 2009

Tapani Tarvainen, puheenjohtaja
Electronic Frontier Finland (Effi) ry
PL 239
00101 Helsinki