Tämä lausunto on saatavana myös muissa formaateissa:

Helsingissä 10.9.2003
Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle

Suomen tietoyhteiskunnan tila ja tulevaisuus

Missä olemme nyt?

Electronic Frontier Finland ­ EFFI ry näkee Internetin ja matkapuhelinten nopean leviämisen olevan kymmenen viime vuoden suurimpia muutoksia. Nämä teknologiat ovat muuttaneet jo erityisesti nuorison viestintäkulttuuria perusteellisesti. Suosittujen teknologioiden ja palveluiden käyttö on pääosin ilmaista tai halpaa eikä niiden käyttömahdollisuuksia ole rajattu.

Tämän hetken yhteiskuntapoliittisesti ehkä merkittävimmät teknologian kehityssuunnat ovat jokseenkin ristiriidassa:

 1. Avoimet informaation jakelutavat ja teknologiat (Linux, open source, avoin Internet): tietosisältö jaetaan avoimesti eikä pääsyä tietoon rajoiteta teknisesti. EFFI ry uskoo tällaisten avoimien ratkaisujen lisäävän suosiotaan tulevaisuudessa.

 2. Tiukka kontrolli (kopiosuojaukset, maksulliset tietopalvelut): uusi käyttörajoitusteknologia antaa toisaalta rajattomat mahdollisuudet tiedon omistajalle säädellä täsmällisesti, miten tuotteiden ostajat käyttävät tietokoneohjelmia, musiikkia, kirjoja ja elokuvia.

Miten tästä eteenpäin?

EFFI ry pitää kestävän tietoyhteiskuntakehityksen kantavina arvoina:

 • vallan hajauttamista,
 • informaation vapautta ja
 • oikeutta yksityisyyteen

Näiden arvojen pohjalta EFFI ry esittää seuraavia tavoitteita Suomen tietoyhteiskuntaohjelmalle:

 1. Sekä poliittisen että taloudellisen vallan tasapaino on turvattava. On kyettävä estämään vallan kasautuminen vain tietyille yrityksille ja valtion viranomaisille. Terveillä ja toimivilla markkinoilla ei ole esimerkiksi aineettomiin omistusoikeuksiin (tekijänoikeudet, patentit) perustuvia monopoleja sulkemassa uusilta yrittäjiltä pääsyä markkinoille. Vapaiden markkinoiden puolustaminen ei siis tarkoita yksinomaan yritysten etujen ajamista.

  EFFI ry kiinnittää myös huomiota siihen, että valtion viranomaisten tulisi valmistella tietoyhteiskunta-asiat mahdollisimman avoimesti. Erityisesti lakien valmistelussa ei tule jäädä intressiryhmien ja yritysten panostuksen varaan vaan on myös pyrittävä kuulemaan kansalaisyhteiskunnan edustajia.

 2. Informaation vapaus tarkoittaa sekä pääsyä (access) tietoon että oikeutta sen jakamiseen. Informaation vapaus on edelleen yhteydessä sananvapauteen, joka on perustuslaissa turvattu oikeus. Tehokkaassa tietoyhteiskunnassa tieto on vallan tavoin hajautettu eikä sen hyödyntämistä ole rajoitettu keneltäkään.

  EFFI ry:n näkemyksen mukaan erityisesti tekijänoikeuksien kansainvälinen kehitys antaa tältä osin aihetta huoleen. Joissakin maissa on tietoyhteiskunnan peruspalveluita (Internetin hakukoneet, keskusteluryhmät) jouduttu sensuroimaan tekijänoikeuksien omistajien painostuksen vuoksi. EFFI ry painottaa, että informaation vapauden tulisi olla perinteiseen jäykkään omistusoikeuskäsitykseen nähden etusijalla. Aineettomia oikeuksia säätelevät lait eivät valitettavasti tällä hetkellä perustu tältä osin informaation vapauden periaatteeseen vaan pikemminkin olemassa olevien rakenteiden säilyttämiseen. Siksi Suomen tulisi pyrkiä vaikuttamaan tasapainoisempien aineettomien oikeuksien kehittämisen puolesta alan kansainvälisissä toimielimissä (WIPO, WTO).

  Eräs varteenotettava keino informaation vapauden turvaamiseksi on julkisten Internet-yhteyksien avaaminen. Esimerkiksi kirjastot voisivat avata avoimia ja ilmaisia WLAN-yhteyksiä, joiden käyttämiseen ei vaadita tunnistautumista.

 3. Oikeus yksityisyyteen tulee olla rikkomaton perusoikeus myös vastedes. Yksilön oikeudet unohdetaan liiankin helposti jos ajatellaan vain markkinoiden toteutumista. Tietoyhteiskunta toimii kuitenkin ihmisten ehdoilla.

  EFFI ry muistuttaa, että ihmisten liikkeistä pystytään keräämään yhä laajempia tietokantoja jokapäiväisen asioinnin yhteydessä muun muassa kaupoissa ja joukkoliikenteessä. Keskeisessä asemassa olevia yrityksiä ja virastoja on siksi valvottava, jotta jokainen ihminen tuntisi olonsa turvalliseksi. Valvonta on siis kohdistettava tiedon kerääjiin eikä niihin, joilta tietoja kerätään. Siksi tuomioistuimille kuuluvia oikeuksia yksityisten ihmisten tietokoneiden tai muiden viestintävälineiden tarkkailemiseksi ei tule koskaan antaa yksityispoliiseille tai yhteiskunnan ulkopuolisille valvojille.

Kunnioittavasti,

Mikko Välimäki
puheenjohtaja

Electronic Frontier Finland ­ EFFI ry
PL 239, 00101 Helsinki
http://www.effi.org/

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta, ohjelmistopatenteista ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen.