Tämä lausunto on saatavana myös muissa formaateissa:


Helsingissä 2.1.2003
Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle

Ehdotus kansalliseksi laajakaistastrategiaksi

EFFI ry pitää kestävän tietoyhteiskuntakehityksen kantavina arvoina:

 • vallan hajauttamista,
 • informaation vapautta ja
 • oikeutta yksityisyyteen

Näiden arvojen pohjalta EFFI ry esittää seuraavaa ehdotuksesta kansalliseksi laajakaistaohjelmaksi (EKLS):

 1. EFFI:n näkemyksen mukaan EKLS on ensinnäkin tällä hetkellä vielä "liian harmaa ja väritön" ja vailla todellista kunnianhimoa. Valitettavasti tuntuukin siltä, ettei ohjelmalla pyritä hakemaan oikeasti innovatiivisia ratkaisuja vaan lähinnä pyritään pitäytymään status quo:ssa. Suomi on tällä hetkellä jäänyt kuitenkin pahasti jälkeen laajakaistayhteyksien toteuttamisessa ja jo maantieteellisten tekijöiden vuoksi tarvittaisiin todella uusia lääkkeitä, mikäli maamme haluttaisiin nostaa nopeasti takaisin johtavaksi Internetin hyödyntäjäksi.

  EFFI:n mielestä ratkaisuja, joilla voisi olla merkitystä erityisesti koko maan kattavien laajakaistapalveluiden toteuttamisessa, mutta joita ei juuri mainita ohjelmassa, ovat esimerkiksi:

  • Laajojen ilmaisten taajuuskaistojen avaaminen teknologisille kokeiluille (ultra wideband software radio tms.), joista syntyisivät WLAN:n seuraajat ja jotka mahdollistaisivat erityisesti harvaan asuttujen alueiden verkottamisen merkittävästi kaapelointia halvemmalla.
  • Kuntien ja valtion toimitilojen (koulut, kirjastot, virastot jne.) käyttö langattomien laajakaistayhteyksien tarjoamiseen kunnan asukkaille asiakaspäätteiden sijaan.
  • Osuuskuntapohjaisten verkkoyhteyksien rakentaminen tilanteissa, joissa muu kaupallinen toiminta ei ole kannattavaa esimerkiksi harvan asutuksen vuoksi.
  • Rakennusmääräysten aggressiivinen käyttö valokuidun yleistämiseksi rakennuksissa.
  • Luopuminen teknologianeutraalisuuden periaatteesta tilanteissa, joissa se ei yksinkertaisesti toimi.
 2. Oikeus yksityisyyteen tulee olla rikkomaton perusoikeus myös laajakaistaverkoissa. Yksilön oikeudet unohdetaan liian helposti jos ajatellaan vain markkinoiden toteutumista. Esimerkiksi EKLS:ssa lähdetään valitettavasti juuri liikkeelle siitä, että tietoturvaa tarvitaan ensisijaisesti liiketoiminnan ja asioimisen varmistamiseksi. Näin ei ymmärretä, että oikeus yksityisyyteen tulee nähdä itseisarvona, ei välineenä.

  EFFI ry esittää, että ohjelmassa otettaisiin huomattavasti nykyistä voimakkaammin kantaa kansalaisten yksityisyyden suojelemisen puolesta. Konkreettisesti tämä voidaan toteuttaa lisäämällä toimenpiteisiin kohta, jossa sitoudutaan irti kaikista hankkeista, joilla toteutettaisiin liikennetietojen tallentamisvelvollisuus (data retention) laajakaistaoperaattoreille. Toiseksi ohjelmassa tulisi selvästi linjata, että tuomioistuimille kuuluvia oikeuksia määrätä yksityisten ihmisten viestintäyhteyksien tarkkailemisesta tai poliisin valvontaoikeutta ei tule koskaan antaa "yksityispoliiseille" tai muuten demokraattisen valvonnan ulkopuolella oleville tahoille.

 3. EFFI ry:n näkemyksen mukaan tekijänoikeuksien kansainvälinen kehitys antaa aihetta huoleen. Joissakin maissa on tietoyhteiskunnan peruspalveluita (Internetin hakukoneet, keskusteluryhmät) jouduttu sensuroimaan tekijänoikeuksien omistajien painostuksen vuoksi ja vastaava voi olla edessä Suomessa. Samalla laajakaistaverkkojen tarvitsemien palveluiden kehittäminen on vaikeutunut oikeudellisten riskien vuoksi. EFFI ry painottaa, että informaation vapauden ja oikeuden tehdä teknisiä innovaatioita tulee olla etusijalla suhteessa immateriaalioikeuksiin.

  Konkreettisina esityksinä strategiassa tulee olla EFFI:n mielestä:

  • Tulevissa WIPO:n Broadcast-sopimusneuvotteluissa Suomen tulee olla, että kehitettävillä teknologioille ei aseteta rajoja sisältötuottajien monopolien suojaamiseksi ja näin ns. broadcast-flag jätettäisiin pois sopimuksesta (tämä on syytä myös mainita ohjelman toimenpide-osioissa).
  • Pakkolisensoinnin nykyistä merkittävästi laajentaminen tekijänoikeuden alaiseen materiaalin käyttöön sisältöpalveluiden mahdollistamiseksi ja uuden neutraalin toimielimen luominen hinnoittelupäätösten nopeuttamiseksi.

Kunnioittavasti,

Ville Oksanen
puheenjohtaja

Electronic Frontier Finland EFFI ry
PL 239, 00101 Helsinki
http://www.effi.org/

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta, ohjelmistopatenteista ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen.