Helsinki 30.4.2003
Avoin kirje
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

Hyvä Yleisradio Oy,

EFFIn piirissä on herännyt keskustelua siitä, miten Yleisradio voisi muokata toimintaansa tietoyhteiskuntaa tukevampaan suuntaan samalla myös edistäen nykyistä enemmän laissa määriteltyjen tarkoitustensa toteutumista.

Keskustelun kirvoitti maanantaina 28.4.2003 klo 12.12 lähetetty Yle X:n kopiosuojauksista kertonut ohjelma, johon haastateltiin myös EFFIn puheenjohtajaa, Mikko Välimäkeä. Jotkut jäsenemme olisivat halunneet kuulla ohjelman jälkikäteen, mutta Yleisradiolta kysyttäessä sen levittäminen verkossa kiellettiin mainiten lisäksi, että tämä pätee vastaisuudessakin. Mielestämme tämä kanta on melko lyhytnäköinen eikä kovin hyvin sopusoinnussa Yleisradion toimintaperiaatteiden kanssa.

Lainataksemme lakia Yleisradio Oy:stä 22.12.1993/1380 oleellisimmilta kohdiltaan:

7 §

Julkinen palvelu

Yhtiön tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. [...]

Toiminnan tulee julkisen palvelun erityisinä tehtävinä:

  1. tukea toimivaa kansanvaltaa tarjoamalla yhteiskunnallisista kysymyksistä monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja, myös vähemmistöryhmille ja erityisryhmille;
  2. tukea, luoda ja kehittää kotimaista kulttuuria ja välittää sen tuloksia jokaisen saataville;
  3. edistää ohjelmiston sivistävää luonnetta, tukea kansalaisten opiskelua ja tarjota hartausohjelmia;

[...]

EFFIn mielestä Yleisradion laissa säädettyjä tarkoitusperiä ei palvele materiaalin levittämisen rajoittaminen, ja täten teidän tulisikin antaa avoin lupa tallentaa ja kopioida Yleisradion omistamaa tekijänoikeuden alaista materiaalia vapaasti. Tämä esimerkiksi edistäisi kotimaisen kulttuurin tuloksien välittämistä jokaisen, myös vähemmistöryhmien, saataville, ja tukisi täten myös kansalaisten itseopiskelua. Ylipäätään olisi EFFIn mielestä vain kohtuullista, että Yleisradio Oy:n kaltaisen julkisrahoitteisen instanssin tuotokset olisivat myös mahdollisimman julkisesti käytettävissä. Erityisesti nykyisin käytettävissä olevat nopeat Internet-yhteydet ja halpa tallennuskapasiteetti mahdollistaisivat Yleisradion materiaalin nykyistä vaivattomamman sekä joustavamman esitysaikatauluista riippumattoman saatavuuden, kunhan verkon käyttäjät voisivat oma-aloitteisesti mutta luvallisesti niitä käyttää tähän tarkoitukseen.

EFFI toki ymmärtää, ettei Yleisradiolla ole tekijänoikeuksia kaikkeen esittämäänsä materiaaliin. Täten Yleisradion tulisikin selkeästi merkitä itse omistamansa ohjelmisto esimerkiksi ohjelmalistauksiinsa. Mikäli taas muuten Yleisradion omistamaan materiaaliin sisältyy muidenkin tahojen hallinnoimaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, tulisi toki silti sallia ohjelman muokkaus ja levitys siten, että mainitunlainen materiaali on siitä peitetty tai leikattu pois, tai siten, että levittäjä itse suorittaa asianmukaiset korvaukset muun kuin Yleisradion omistaman materiaalin oikeuksien hallinnoijalle. Asian helpottamiseksi voitaneen käytännössä merkitä ohjelmia esimerkiksi siten, että musiikkiosuudet poistettuna (tai asiasta erikseen asianmukaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa sovittaessa) niitä on lupa levittää.

Toivomme, että ryhtyisitte aktiivisesti tutkimaan kuvatunkaltaisia mahdollisuuksia avata materiaalinne levitysoikeuksia kansalaisten tiedonsaannin edistämiseksi.

Tämä kirje julkaistaan EFFIn WWW-sivustolla osoitteessa <URL:http://www.effi.org/>. Myös vastauksenne tähän kirjeeseen voidaan julkaista.

Kiittäen huomiostanne,

Mikko Rauhala
EFFI ry:n hallituksen jäsen
Mikko.Rauhala@effi.org