Tekijänoikeuslakiuudistus etenee eduskunnassa - lyhyt oppimäärä | EFFI.org

Tekijänoikeuslakiuudistus etenee eduskunnassa - lyhyt oppimäärä

Kirjoittaja: Kai Puolamäki, Syyskuu 25, 2005 - 00:41.
?

Eduskunnan suuri valiokunta tunnusti kumileimasimen roolinsa hallituspuolueiden äänillä 23.9.2005 ja päätti esittää tekijänoikeuslakiesityksen hyväksymistä sellaisenaan. Vain jumalanpalvelusmusiikin teostomaksut esitettiin poistettavaksi lakiesityksestä.

Kirjoituksessaan 23.9.2005 vähemmistöön jäänyt suuren valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Vilén, sanoo, että kulttuuriministeri Karpela "teki tekijänoikeuslaista itselleen arvovaltakysymyksen". Vilénin mukaan viime viikkojen tapahtumat ovat olleet osoitus opetusministeriön puutteellisesta lainvalmistelusta.

Valiokunta esitti hyväksyttäväksi myös merkityksettömän ja naiivin lausuman eli ponnen, jossa toivotaan Disneyn ja Sonyn kaltaisten suuryritysten muuttavan kopiosuojauksiaan. Lisäksi lausumassa edellytetään, että opetusministeriö seuraa lain toteutumista - asia joka kuuluu ministeriön velvollisuuksiin ilman lausumaakin. Onkin huolestuttavaa, että eduskunnan pitää tästäkin ministeriölle erikseen mainita.

Kansanedustaja Toimi Kankaanniemen vetää asian hyvin yhteen vastalauseessaan (lisätty linkkejä):

Suuri valiokunta kuittaa lain 50 a §:ään [kopiosuojauksia koskeva pykälä] sisältyvät vakavat ongelmat ja kohtuuttomuudet lausumalla. Muihin ilmenneisiin epäkohtiin valiokunta ei puutu lainkaan. Lausuma ei voi olla ristiriidassa lain kanssa eikä lausuma sido lain soveltajaa tai tuomioistuinta. Näin ollen se ei riitä korjaamaan lain epäkohtia. Hallitukselle kuuluu seurantavelvollisuus ilman eri lausumaakin.

Valiokuntakäsittelyn pöytäkirja ponsineen ja vastalauseineen on eduskunnan sivuilla (SuVM 1/2005 vp).

Miten eduskunta säätää lakeja?

On syytä kerrata, miten eduskunta käsittelee lakeja, koska prosessi ei ole kaikille välttämättä tuttu.

Lain käsittelyä ohjaa perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys.

Eduskunnan tekijänoikeuslakiesitystä HE 28/2004 vp koskevan sivun alussa näkyvät lain käsittelyvaiheet: vireilletulo, lähetekeskustelu, valiokuntakäsittely, pöydällepano, ensimmäinen käsittely ja toinen käsittely.

Vireilletulo ja lähetekeskustelu

Ennen antamista eduskunnalle opetusministeriö valmisteli hallituksen esityksen 28/2004 vp monia vaiheita ja vastoinkäymisiä sisältäneessä prosessissa.

Tekijänoikeuslakiehdotus tuli vireille, kun johtaja Liedes antoi sen opetusministeriön puolesta eduskunnalle 19.3.2004. Täysistunnon lähetekeskustelussa samana päivänä päätettiin, että asia lähetetään sivistyslakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta antavat lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn aikana kuultiin asiantuntijoita, muun muassa EFFIä (EFFIn lausunto). Sivistysvaliokunta sai lausunnot myös sekä perustuslakivaliokunnalta (PeVL 7/2005 vp ja PeVL 24/2005 vp) että lakivaliokunnalta (LaVL 5/2005 vp). Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 6/2005 vp valmistui 16.6.2005. Mietintö sisälsi joitakin muutoksia hallituksen alkuperäiseen esitykseen. Se muun muassa antoi viihdeteollisuudelle poliisin valtuuksia.

Pöydällepano ja ensimmäinen käsittely

Lain käsittelyä täysistunnossa valiokunnan annettua mietintönsä säätelee perustuslain 72 §. Normaalit lait, joka eivät vaadi perustuslain säätämisjärjestystä, käsitellään kahdessa käsittelyssä valiokunnan mietinnön pohjalta. Tämä osuus on yleensä eduskuntatyöstä julkisesti näkyvä osuus, vaikka suurin työ on jo tehty valiokuntakäsittelyissä.

Jos lakiesitys esimerkiksi sisältäisi perustuslain vastaisen sananvapauden rajoituksen, pitäisi laki käsitellä perustuslain säätämisjärjestyksessä (perustuslaki 73 §). Lain hyväksyminen vaatisi tällöin viiden kuudesosan enemmistön (kiirelliseksi julistaminen), tai sitten sitä pitäisi kannattaa kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sekä nykyisessä että eduskuntavaalien jälkeisessä uudessa eduskunnassa.

Aluksi sivistysvaliokunnan lausunto pantiin pöydälle eduskunnan täysistunnossa 6.9.2005. Lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä esitellään valiokunnan mietintö ja käydään siitä keskustelu sekä päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Tekijänoikeuslain ensimmäinen käsittely tapahtui täysistunnoissa 7-9.9.2005, jolloin eduskunnassa päätettiin, että lakiehdotuksesta on poistettava ehdotetut jumalanpalvelusmusiikin teostokorvaukset.

Perustuslain mukaan lakiehdotus voidaan ensimmäisen käsittelyn aikana lähettää suuren valiokunnan käsiteltäväksi, minkä eduskunta teki. Normaalitilanteessa suuri valiokunta olisi vain poistanut kirkkomusiikkipykälän ja antanut lain jatkettuun I käsittelyyn, mutta tekijänoikeuslain muiden merkittävien ongelmien vuoksi suuri valiokunta päätti poikkeuksellisesti käsitellä myös muita pykäliä. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan suuri valiokunta voi nimittäin halutessaan ehdottaa lakiesitykseen mitä tahansa muutoksia. Suuri valiokunta päätti selvitysten jälkeen kuitenkin lopulta painaa lain ongelmat villaisella 23.9.2005 ja antaa eduskunnalle alkuperäisen sivistysvaliokunnan ehdottaman lakiesityksen, kirkkomusiikkipykälä poistettuna.

Tämän jälkeen lain käsittely jatkuu kansanedustaja Kasvin mukaan näillä näkymin I jatketussa käsittelyssä 29.9.2005. Lakiin voi I käsittelyn jatkuessa tehdä vielä muutoksia.

Toinen käsittely

Toisessa käsittelyssä päätetään lakiehdotuksen lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä, muutoksia lakiin ei tässä vaiheessa enää voi tehdä. Näillä näkymin II käsittely on 4-5.10.2005.

Presidentin vahvistus

Jos eduskunta hyväksyy lain, on presidentin vielä vahvistettava se kolmen kuukauden kuluessa (perustuslaki 77 §). Presidentti voi hankkia laista lausunnon ylintä tuomiovaltaa käyttäviltä korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Jollei presidentti vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Jos eduskunta hyväksyy lain uudelleen asiasisällöltään muuttamattomana, se tulee voimaan ilman vahvistusta. Lain katsotaan rauenneen, jos eduskunta ei ole sitä uudestaan hyväksynyt.

Presidentti Halonen on aikaisemmin kieltäytynyt vahvistamasta lakia niin sanotussa PAFin (Ålands Penningautomatförening) tapauksessa, sen jälkeen kun korkein oikeus oli katsonut lain olevan ristiriidassa Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa ja siten perustuslain vastainen.

Hallitusvaltaa edustavan presidentin ei kuitenkaan yleisesti katsota tulevan puuttua lakeihin, vaan se on lainsäädäntövaltaa käyttävän eduskunnan tehtävä.

Yhteenveto

Tekijänoikeuslaki etenee eduskunnassa. Lakia ei kuitenkaan vielä ole hyväksytty eikä sen sisältöä ole lopullisesti päätetty.


Tämän dokumentin tekijänoikeus: Public Domain